ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๒๐๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๓เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ชมจันทร์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๐๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๔เด็กชายศรายุทธสุดหล้า๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๐๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๕เด็กหญิงอัจฉราประสมพลอย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๐๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๖เด็กหญิงเยาวลักษณ์นามบุญมี๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๐๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๗เด็กหญิงเสาวลักษณ์จะแรกรัมย์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๐๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๖เด็กหญิงธฤตสุตาปัญญายงค์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๐๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๗เด็กหญิงนิศาชลทางชอบ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๐๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๘เด็กหญิงลัดดาศุภลักษณ์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๐๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๐นางสาวสุตศินีอ่อนสิงห์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๑๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๑นายจิรัณวรรธน์พละศักดิ์๒๕๒๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๑๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๙นางสาวกฤษณาต้นวงษ์๒๕๒๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๑๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๖นางสาววิไลวรรณเสนาใหญ่๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๑๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๙นางสาวใบหยกมังคละพลัง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๑๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๐นางสาวชฏาภรณ์อักขระพันธ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๑๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๔นางสาวศจีรัตน์มีพิมพ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๑๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๓นางสาวสุพิชชาจันทร์แจ้ง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๑๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๘นางสาวพรรณพิไลแก้วนนท์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๑๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๐เด็กหญิงสุพรรณีจันทร์รัตน์๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๑๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๗นางสาวกัญญาณัฐเคนคำ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๒๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๘เด็กหญิงเนตรนภางามดำ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๒๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๙เด็กหญิงสุดาภรณ์ศรีกุล๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๒๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๐เด็กชายราเชนทร์ชมจันทร์๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๒๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๙นางสาวเสาวนีย์พิสาชัย๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๒๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๔เด็กชายอภิชาตบูรณะศรี๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๒๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๕เด็กชายยุทธการทองทับ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๒๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๑เด็กหญิงจินตนาอเนกา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๒๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๒เด็กหญิงทิพย์ตะวันวารินทร์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๒๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๔เด็กหญิงสุภาลักษณ์แพงจักร๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๒๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๓เด็กหญิงปริชญาโสภา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๓๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๖เด็กหญิงสุธัญญาศรีสว่าง๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๓๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๗เด็กหญิงวราภรณ์สีสะอาด๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๓๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๘เด็กหญิงมุทิตาวิลามาศ๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๓๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๑เด็กหญิงมนันดาแพงจักร๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๓๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๒เด็กชายจิรศักดิ์คำแดง๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๓๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๔เด็กชายศรัณย์จันทร์แรม๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๓๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๕เด็กชายศราวุฒิคำอ่อน๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๓๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๓เด็กชายเป้อนุชาธูปกลาง๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๓๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๖เด็กชายเอกรินทร์สอนไธสง๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๓๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๓เด็กหญิงเกศมณีสมงาม๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๔๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๕เด็กชายพชรพลอามาตหิน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๔๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๖เด็กชายนัฐพลอินทร์พวง๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๔๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๑เด็กชายชาคริตนิมาร๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๔๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๒เด็กชายตะวันน้อยแก้ว๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๔๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๓เด็กหญิงนัฐพรดีอุ่น๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๔๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๔เด็กชายกิตติศักดิ์เกตุเกสี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๔๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๕เด็กชายบดินทร์พลเยี่ยม๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๔๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๖เด็กหญิงน้ำฝนแก้วพิกุล๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๔๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๗เด็กหญิงอารยาแพงจักร๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๔๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๘เด็กหญิงณัฐริกาทองโสภา๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๕๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๙เด็กหญิงสุรัชนาพาหา๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙