ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๒๐๑.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๔เด็กหญิงนิศาชลทางชอบ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๐๒.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๕เด็กหญิงธฤตสุตาปัญญายงค์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๐๓.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๖เด็กหญิงลัดดาศุภลักษณ์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๐๔.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๑นางสาวสุตศิณีอ่อนสิงห์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๐๕.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๓นายจิรัณวรรธน์พละศักดิ์๒๕๒๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๐๖.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๒นางสาวกฤษณาต้นวงษ์๒๕๒๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๐๗.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๑นางสาววิไลวรรณเสนาใหญ่๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๐๘.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๒นางสาวสุพัตราอัปกาญจน์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๐๙.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๗นางสาวธิดารัตน์หาโค้น๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๑๐.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๙นางสาวน้ำทิพย์โคตสมบัติ๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๑๑.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๐นางสาวสุทธิดาอ่อนตาม๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๑๒.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๓นางสาวจุไรรัตน์วงค์ขัน๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๑๓.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๔นางสาวนภาลัยปัดธรรมมา๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๑๔.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๕นางสาวศิริกานดาแก่นพันธ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๑๕.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๖นางสาวกัญรินทร์ปัตภัย๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๑๖.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๘นางสาวศจีรัตน์มีพิมพ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๑๗.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๔นางสาวกมลฤดีปักกาสัง๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๑๘.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๕นางสาววิลาพรยุตวัน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๑๙.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๖นางสาวศิริรัตน์อุปเสน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๒๐.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๗นายอภิชาตบูรณะศรี๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๒๑.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๘นางสาวพรวดีสืบก่ำ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๒๒.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๐เด็กหญิงประภัสสรคำเภา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๒๓.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๑เด็กชายยุทธการทองทับ๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๒๔.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๒เด็กหญิงอรัญญาดำบรรณ์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๒๕.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๓เด็กชายศราวุฒิคำอ่อน๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๒๖.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๙นางสาวทิพย์ตะวันวารินทร์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๒๗.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๐เด็กหญิงวรรณิษาแสงพระจันทร์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๒๘.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๙เด็กหญิงณัฐณิชาวายะลุน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๒๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๘เด็กชายฐากูรทองดอนง้าว๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๓๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๐เด็กชายสุรียัณห์กลบกลิ่น๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๓๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๔เด็กชายธนวัฒน์พงษ์เสือ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๓๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๕เด็กชายนรินทรภาษี๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๓๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๖เด็กชายภานุเดชศรีบูรณ์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๓๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๙เด็กหญิงฐิติมาสายตา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๓๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๐เด็กหญิงปรียานุชภู่ยิ้ม๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๓๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๑เด็กหญิงปิยธิดาสายรัตน์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๓๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๒เด็กชายพชรชินวงศ์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๓๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๓เด็กชายภูมิสิษฐ์บุญเสริม๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๓๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๔เด็กหญิงรุ่งราตรีสมตัว๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๔๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๕เด็กชายวีรยุทธมูลแก้ว๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๔๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๗เด็กชายสมาศักดิ์สืบสนุก๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๔๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๘เด็กชายสราวุฒิมิ่งขวัญ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๔๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๙เด็กหญิงสายรุ้งหลักคำ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๔๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๐เด็กหญิงอรวรรณศาลาน้อย๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๔๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๑เด็กหญิงอัญญาณีดวงพุฒ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๔๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๓เด็กชายเตวิทย์แก้วใส๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๔๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๗เด็กชายเดชดำรงค์บุญลา๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๔๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๖เด็กหญิงศิรภัสสรคำชุมภู๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๔๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๒เด็กชายเตวิชบุญมานัน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๕๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๘เด็กชายกิตติพศเหมแดง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙