ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๒๗๐๑.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๐เด็กหญิงนิภาภรณ์ปัดภัย๒๕๓๓--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๐๒.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๑เด็กหญิงบัวทองพิมพ์บุตร๒๕๓๓--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๐๓.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๒เด็กหญิงพุทธิดาบุญชิต๒๕๓๓--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๐๔.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๓เด็กหญิงเพชรบัวภาศิริผลา๒๕๓๓--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๐๕.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๔เด็กหญิงรติกรอ่อนสุด๒๕๓๓--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๐๖.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๕เด็กหญิงรัชนีปาวะศรี๒๕๓๓--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๐๗.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๖เด็กหญิงสุธรรมมาพิณตะคุ๒๕๓๓--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๐๘.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๗เด็กหญิงหนูพินทองแก้ว๒๕๓๓--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๐๙.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๘เด็กชายกิตติศักดิ์สีสะอาด๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๑๐.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๙เด็กชายเจตรินทร์สืบก่ำ๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๑๑.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๐เด็กชายทวีศักดิ์พิมสอน๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๑๒.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๑เด็กชายธีระพจน์สายสุดตา๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๑๓.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๒เด็กชายปัญญาสายสุดตา๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๑๔.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๓เด็กชายปัญญาวุฒิสวนมะนัด๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๑๕.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๔เด็กชายรักเกียรติกุลวงศ์๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๑๖.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๕เด็กชายวันชัยเบ้าคำ๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๑๗.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๖เด็กชายศราวุฒิสวนมะนัด๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๑๘.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๗เด็กชายสมพรมังคละพลัง๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๑๙.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๘เด็กชายสมศักดิ์ศิริมงคล๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๒๐.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๙เด็กชายสันทะดำบรรณ์๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๒๑.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๐เด็กชายอโนชาพิณตะคุ๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๒๒.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๑เด็กหญิงแก้วมณีทองอ่อน๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๒๓.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๒เด็กหญิงคนึงนิจก้อนแก้ว๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๒๔.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๓เด็กหญิงจันทนาสายสุดตา๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๒๕.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๔เด็กหญิงจิราภรณ์โสภานเวช๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๒๖.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๕เด็กหญิงฉวีวรรณสืบก่ำ๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๒๗.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๖เด็กหญิงชไมพรพิมพ์บุตร๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๒๘.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๗เด็กหญิงชลินีพัดลม๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๒๙.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๘เด็กหญิงดอกรักวงศ์ลาโพธิ์๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๓๐.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๙เด็กหญิงดาราวรรณรัตนวงศ์๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๓๑.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๐เด็กหญิงดารุณีโขมวงศ์๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๓๒.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๑เด็กหญิงนรินทราทองแก้ว๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๓๓.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๒เด็กหญิงบังอรโคตรสมบัติ๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๓๔.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๓เด็กหญิงบัวสอนเรืองโสม๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๓๕.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๔เด็กหญิงบุญมีบุตรจันทร์๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๓๖.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๕เด็กหญิงปรางทิพย์สาวรีย์๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๓๗.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๖เด็กหญิงพวงพยอมสืบก่ำ๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๓๘.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๗เด็กหญิงแพรวตาพิลากุล๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๓๙.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๘เด็กหญิงยุวรีประจวบสุข๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๔๐.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๙เด็กหญิงรัชดาพรสืบอ้วน๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๔๑.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๐เด็กหญิงวาสนายิ้มพะวัน๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๔๒.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๑เด็กหญิงสายใจสายสุดตา๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๔๓.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๒เด็กหญิงสุเพ็ญทิพย์ยุตวัน๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๔๔.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๓เด็กหญิงสุภาดำบรรณ์๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๔๕.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๔เด็กหญิงวนิดาสายสุดตา๒๕๓๔--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๔๖.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๕เด็กชายภาณุวัฒน์โสภะวงศ์๒๕๓๕--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๔๗.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๖เด็กชายสิทธิชัยแว่นแก้ว๒๕๓๕--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๔๘.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๗เด็กชายสุเมธมังคละพลัง๒๕๓๕--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๔๙.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๘เด็กหญิงกวินนาจำปาพันธ์๒๕๓๕--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔
๒๗๕๐.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๙เด็กหญิงจิตราดำบรรณ์๒๕๓๕--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๔