ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๒๗๐๑.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๖เด็กหญิงมณเฑียรเหล่าพรมมา๒๕๓๑--ธ.ศ.เอก๒๕๔๔
๒๗๐๒.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๗เด็กชายรุ่งระวีโคตรสมบัติ๒๕๓๒--ธ.ศ.เอก๒๕๔๔
๒๗๐๓.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๘เด็กหญิงอุไรอ่อนสุด๒๕๓๒--ธ.ศ.เอก๒๕๔๔
๒๗๐๔.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๙เด็กหญิงจุฑาทิพย์โสดากูล๒๕๓๒--ธ.ศ.เอก๒๕๔๔
๒๗๐๕.อบ ๔๖๔๔/๐๐๙๐เด็กหญิงเดือนเพ็ญจันดียืน๒๕๓๒--ธ.ศ.เอก๒๕๔๔
๒๗๐๖.อบ ๔๔๔๓/๒๕๑๕เด็กชายอนุชิตพิสาชัย๒๕๓๑--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๓
๒๗๐๗.อบ ๔๔๔๓/๒๕๑๙เด็กหญิงสังวาลทองตาม๒๕๓๒--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๓
๒๗๐๘.อบ ๔๔๔๓/๒๕๒๐เด็กหญิงสุกัญญาชมจันทร์๒๕๓๒--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๓
๒๗๐๙.อบ ๔๔๔๓/๒๕๒๑เด็กหญิงสุดสายใจชมจันทร์๒๕๓๒--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๓
๒๗๑๐.อบ ๔๔๔๓/๒๕๒๒เด็กหญิงยุพาพรสาแดง๒๕๓๒--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๓
๒๗๑๑.อบ ๔๔๔๓/๒๕๒๓เด็กหญิงจุฑาทิพย์วิลามาศ๒๕๓๒--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๓
๒๗๑๒.อบ ๔๔๔๓/๒๕๒๔เด็กหญิงเบญจมาศคณะรัตน์๒๕๓๒--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๓
๒๗๑๓.อบ ๔๔๔๓/๒๕๑๖เด็กชายมนัสพาดี๒๕๓๓--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๓
๒๗๑๔.อบ ๔๔๔๓/๒๕๑๗เด็กชายพรชัยชมจันทร์๒๕๓๓--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๓
๒๗๑๕.อบ ๔๔๔๓/๒๕๑๘เด็กชายคำภายาตรา๒๕๓๓--ธ.ศ.ตรี๒๕๔๓
๒๗๑๖.อบ ๔๕๔๓/๑๒๘๕นางสาวนงนุชอานนท์๒๕๒๗--ธ.ศ.โท๒๕๔๓
๒๗๑๗.อบ ๔๕๔๓/๑๒๘๖เด็กหญิงวารีแซ่ปึ้ง๒๕๒๙--ธ.ศ.โท๒๕๔๓
๒๗๑๘.อบ ๔๕๔๓/๑๒๘๗เด็กหญิงกัลยาพุทธา๒๕๓๑--ธ.ศ.โท๒๕๔๓
๒๗๑๙.อบ ๔๕๔๓/๑๒๘๘เด็กหญิงนิตยาโคตรสมบัติ๒๕๓๑--ธ.ศ.โท๒๕๔๓
๒๗๒๐.อบ ๔๕๔๓/๑๒๘๙เด็กหญิงจุฑาทิพย์โสดากุล๒๕๓๒--ธ.ศ.โท๒๕๔๓
๒๗๒๑.อบ ๔๕๔๓/๑๒๙๐เด็กหญิงเดือนเพ็ญจันดียืน๒๕๓๒--ธ.ศ.โท๒๕๔๓
๒๗๒๒.อบ ๔๖๔๓/๐๑๖๗นายแสงอร่ามยาตรา๒๕๒๘--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓
๒๗๒๓.อบ ๔๖๔๓/๐๑๖๘เด็กชายยมนาเหมแดง๒๕๒๘--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓
๒๗๒๔.อบ ๔๖๔๓/๐๑๖๙นายศรชัยนามบุญมี๒๕๒๘--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓
๒๗๒๕.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๒นางสาวเสาวลักษณ์สีสอน๒๕๒๘--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓
๒๗๒๖.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๓เด็กหญิงยุพาพรสืบก่ำ๒๕๒๘--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓
๒๗๒๗.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๐เด็กชายพรชัยชาหลักคำ๒๕๒๙--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓
๒๗๒๘.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๔เด็กหญิงทองทิพย์วงศ์ขันธ์๒๕๒๙--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓
๒๗๒๙.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๕เด็กหญิงคนึงนิจสายสุดตา๒๕๓๐--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓
๒๗๓๐.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๖เด็กหญิงสุพัตราวงศ์ขันธ์๒๕๓๐--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓
๒๗๓๑.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๗เด็กหญิงชุลีรัตน์หอมปัญญา๒๕๓๐--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓
๒๗๓๒.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๘เด็กหญิงฉวีวรรณศรศิลป์๒๕๓๐--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓
๒๗๓๓.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๑เด็กชายอาทิตย์ยาตรา๒๕๓๑--ธ.ศ.เอก๒๕๔๓