ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๒๕๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๙เด็กชายพรรณานักเทศน์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๕๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๐เด็กชายพรรษาปัดภัย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๕๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๑เด็กชายพิทักษ์เสน่หา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๕๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๒เด็กหญิงภัสสรสาละธิต๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๕๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๓เด็กหญิงรุ่งนครสุดหล้า๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๕๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๓เด็กชายทินกรบัวผัน๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๕๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๔เด็กชายธนวัฒน์สีทองรัตน์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๕๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๕เด็กหญิงธัญชนกพิมพ์บุตร๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๕๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๖เด็กชายธีรภัทรชมจันทร์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๖๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๗เด็กชายนครินทร์นักเทศน์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๖๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๑เด็กหญิงพิมพ์มาดาศรีเจริญ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๖๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๒เด็กชายหยกไทยทนงค์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๖๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๕นายพรหมพชรเกตดี๒๕๑๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๖๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๒นางบุษบาบำรุงศิลป์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๖๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๖นายเดชชาติจันทราภรณ์๒๕๒๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๖๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๙นายธีระพงษ์พูลทอง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๖๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๑เด็กชายเจษฎาจันดียืน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๖๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๔เด็กชายภานุพงศ์โสภา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๖๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๙เด็กชายศุภาชัยจำปาโท๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๗๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๐เด็กชายนันธวัชบัวผัน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๗๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๓เด็กหญิงนันวิตาวงขันธิ์๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๗๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๔เด็กหญิงสิริรัตน์สินธุ๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๗๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๗เด็กหญิงยุพินโพธิ์ศรี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๗๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๘เด็กหญิงพัชรีบัวศรี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๗๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๓เด็กหญิงเสาวลักษณ์สาสี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๗๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๕เด็กชายทินภัทรทุราช๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๗๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๖เด็กหญิงวิจิตราสีบุญ๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๗๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๗เด็กหญิงมลธิตาจารุตัน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๗๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๘เด็กหญิงเขมินีนาโท๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๒๘๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๐เด็กชายภูริภัทรมงคลชัยพัฒนะ๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๘๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๐เด็กหญิงพิมพ์ดาวโสมมา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๘๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๑เด็กชายภณพนพกลิ่นหอม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๘๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๒เด็กชายวาทีโสมาบุตร๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๘๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๓เด็กชายสถาพรหอมผกา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๘๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๔เด็กชายสุเมธถูกธรรม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๘๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๕เด็กชายอัครวินท์คำพรม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๘๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๑เด็กชายณัชพลสิทธิมัง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๘๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๒เด็กชายทักษิณชินโพคัง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๘๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๔เด็กชายนาราศิริยาตรา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๙๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๕เด็กหญิงศศิกานต์ตระการจันทร์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๙๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๖เด็กหญิงสุนิสาสระกำ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๙๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๗เด็กหญิงอารียาบุญภา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๙๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๘เด็กชายเมธีที่ดี๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๙๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๙เด็กหญิงเส้นหมี่แก้วเนตร๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๙๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๓เด็กหญิงนันทนิดากุลมณี๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๙๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๙เด็กหญิงกานต์ธิมาแก่นสา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๙๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๐เด็กหญิงกิตติยาหมั่นชัย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๙๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๑เด็กหญิงชนิดาคำหาญาติ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๙๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๒เด็กชายธีรศักดิ์สายสุดตา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๓๐๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๓เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ชมจันทร์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙