ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๒๕๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๑เด็กหญิงปิยะดาดวงพรมมา๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๕๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๒เด็กหญิงปนัดดาคำเภา๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๕๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๕เด็กหญิงพฤศุภาสุขประโคน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๕๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๐เด็กชายไมตรีบรรลุ๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๕๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๗เด็กหญิงณัฐนิชาวายะลุน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๕๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๒เด็กหญิงศิริรัตน์ชายแก้ว๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๕๗.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๐นางสาวนัทธมนฟีสันเที๊ยะ๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๕๘.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๘เด็กหญิงจิราภรณ์ขำทับ๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๕๙.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๙เด็กหญิงวรรณพรดีธงทอง๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๖๐.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๖เด็กหญิงกนกพรวรรณษา๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๖๑.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๗เด็กหญิงนุสราจันทมานิตย์๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๖๒.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๕เด็กชายสนองแสงพุฒ๒๕๔๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๖๓.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๔เด็กหญิงธนัสดามั่นนิยม๒๕๔๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๖๔.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๑เด็กหญิงกรรณ์ธิมาบุญเรือง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๖๕.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๒เด็กหญิงปาริชาติสิงกล้า๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๖๖.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๔เด็กหญิงเบญจวรรณรัตนเมธานนท์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๖๗.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๓เด็กหญิงปิยดาพันธชาติ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๖๘.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๗เด็กหญิงธิดารัตน์จันทะเนตร๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๖๙.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๘เด็กชายพรหมมินทร์หอมหลาย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๗๐.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๙เด็กหญิงรัตนาภรณ์โคตรสมบัติ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๗๑.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๐นางสาวสุภัชชาบ้งชมโพธิ์๒๕๒๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๗๒.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๑นางสาวปิติยาภรณ์หลอดลัด๒๕๓๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๗๓.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๗นางสาวลัดดาวัลย์กาละพันธ์๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๗๔.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๙นางสาวอารยาโคตสมบัติ๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๗๕.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๕นางสาวอัมรินทร์ปาลา๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๗๖.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๖นางสาวพรทิพย์บุญส่ง๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๗๗.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๘นางสาวณัฐพรดำบรรพ์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๗๘.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๐นางสาวพรมรินทร์ยุตวัน๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๗๙.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๕นางสาววิจิตรตราบุตรจันทร์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๘๐.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๘นางสาวจิราภาสอนสินธ์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๘๑.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๑นายรัตนะบุญชิด๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๘๒.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๗นางสาวปิ่นคำสุขเสริม๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๘๓.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๘นางสาวกัญรินทร์ปัดภัย๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๘๔.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๗นางสาวปิยวรรณนามบุตร๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๘๕.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๔นางสาววิลาวรรณนามบุญมี๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๘๖.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๒นางสาวยุวรัตน์โพธิ์ศรีจันทร์๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๘๗.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๑เด็กหญิงนิภาภรณ์โขงวงศ์๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๘๘.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๒เด็กหญิงธนัญญาอเนกา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๘๙.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๓เด็กหญิงธณษพรสีสะอาด๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๙๐.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๘เด็กหญิงอรอุมาคำเภา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๙๑.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๙เด็กหญิงอรัญญาคำเภา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๙๒.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๑เด็กหญิงวาสนาอ่อนกันหา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๙๓.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๒เด็กหญิงวัลยาปาสา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๙๔.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๓เด็กหญิงวาสนาวงศ์เวิน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๙๕.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๔เด็กหญิงสุดารัตน์แรกเรียง๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๙๖.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๖เด็กหญิงวลัยภรณ์เบ้าคำ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๙๗.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๗เด็กชายปิยวัฒน์ขวัญหวัน๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๙๘.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๐เด็กหญิงพัชริดาวงศ์ษาราช๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๒๙๙.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๙เด็กชายพีรภัทรต้นยวด๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙
๓๐๐.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๔เด็กหญิงศิริวรรณลามาตย์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๕๙