ระเบียบการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
-------------------------

เพื่อให้เกิดความมีระเบียบเรียบร้อยในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิชโสภาราม จึงวางระเบียบไว้เป็นหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เมื่อสัญญาณกริ่งดังขึ้นแล้ว นักเรียนทุกรูปต้องเข้าห้องเรียนก่อนครูสอนภายใน ๑๐ นาที โดยนุ่งห่มรัดอกให้เรียบร้อย (ห้ามไปห่มในห้องเรียน)

๒. เมื่อครูสอนเข้าห้องเรียนแล้ว ให้นักเรียนลุกขึ้นยืนประณมมือ ถวายความเคารพครูผู้สอนโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อครูสอนบอกให้นั่ง จึงนั่งลงพร้อมกันด้วยความเรียบร้อย

๓. ในขณะกำลังเรียนอยู่ หากมีความจำเป็นจะต้องออกจากห้องเรียน ให้ขออนุญาตครูผู้สอนก่อนทุกครั้ง

๔. เมื่อครูสอนบอกให้พักหรือเลิกการเรียน ให้ลุกขึ้นประณมมือกล่าวถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน

๕. การถามปัญหาข้อสงสัย หรือตอบคำถามของครูสอน ต้องลุกขึ้นยืนประณมมือถามหรือตอบ

๖. เมื่อมีกิจจำเป็นไม่สามารถที่จะเข้าเรียนได้ตามปกติ ต้องยื่นใบลาต่อครูผู้สอน โดยลงชื่อในใบลาด้วยตนเอง จะให้คนอื่นลงชื่อแทนไม่ได้ และมีลายเซ็นของพระอาจารย์ฝ่ายปกครองกำกับรับรองในใบลาทุกครั้ง (ใบลาให้ใช้แบบที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น)

๗. นักเรียนที่ไม่ได้ยื่นใบลาตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าขาดการเรียน ในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง จะยื่นใบลาในวันถัดไปก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนและเชื่อถือได้

๘. ห้ามเปลือยกายในห้องเรียน หรือนั่งยกเท้าพาดบนโต๊ะ/เก้าอี้ นั่งโต๊ะครู และนั่งเก้าอี้โยกไป ส่ายมา

๙. ห้ามพูดคุยกันเสียงดังจนรบกวนนักเรียนรูปอื่น หรือแสดงภาวะไม่สมควรภายในห้องเรียน ให้สำรวมอินทรีย์ อย่าให้เสียมารยาทของสมณะ และของนักเรียน

๑๐. ห้ามขีดเขียนกระดาน โต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง เสาห้องเรียน หรือทำความเสียหายใดๆ ให้เกิดแก่ห้องเรียนและให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด โดยตั้งวาระผลัดเปลี่ยนกันทำเป็นประจำทุกวัน

๑๑. นักเรียนทุกรูปจะต้องท่องจำแบบได้อย่างแม่นยำคล่องปากส่งครูประจำชั้น ตามที่ครูสอนกำหนดและสั่งให้ท่อง

๑๒. สำหรับหนังสือที่ยืมเรียน รักษาอย่าทำให้สกปรก ฉีกขาด สูญหาย หากเสียหาย ต้องหามาคืนตามเดิม

๑๓. นักเรียนผู้ที่จบนักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป จะต้องช่วยงานของสำนักอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ทางคณะผู้บริหารกำหนดให้รับผิดชอบ และจะได้รับถวายนิตยภัตตามสมควร

๑๔. นักเรียนผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสังกัดไปศึกษาต่อที่สำนักอื่น จะต้องสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป และได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารเท่านั้น จึงอนุญาตให้ไปได้

๑๕. นักเรียนผู้ที่มีมารยาทเรียบร้อย ขยันในการเรียน และทำกิจวัตร ทางโรงเรียนฯจะพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

๑๖. นักเรียนทุกรูปจะต้องแสดงความเคารพต่อครู/อาจารย์ผู้สอนทุกท่านในโรงเรียน ให้ถือว่าทุกท่านเป็นครู/อาจารย์ของตน จักต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของครู/อาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีความเมตตาตั้งใจและหวังดีต่อนักเรียนในทุกสถานการณ์บทกำหนดโทษ

๑. นักเรียนรูปใดขาดการเรียนโดยพละการ ไม่มีเหตุเหมาะสม ต้องถูกพิจารณาลงโทษภาคทัณฑ์

๒. นักเรียนรูปใดขาดเรียนติดต่อกันเกินตามที่โรงเรียนกำหนด โดยไม่ทราบสาเหตุ จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการสอบในปีนั้นๆ

๓. นักเรียนรูปใด ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนของผู้จัดการ/คณะผู้บริหาร/ครูอาจารย์ จะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนในครั้งแรก และจะต้องถูกให้ออกวัดไปในครั้งที่ ๒

๔. พระภิกษุ – สามเณร นักเรียนรูปใด ไม่ลงทำวัตรเช้า-เย็น ไม่ร่วมทำอุโบสถสังฆกรรม เกินกว่าที่โรงเรียนกำหนดวันที่ขาด ต้องถูกลงทัณฑกรรม และที่สุดจนให้ออกจากวัดไป

ผู้หวังความเจริญก้าวหน้าแก่ตน แก่หมู่คณะ แก่พระศาสนา ขอจงปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
๑. ประพฤติผิดพรหมจรรย์เกี่ยวกับเพศตรงข้าม

๒. เล่นการพนันทุกประเภท

๓. พกศัสตราวุธทุกประเภท

๔. ดื่มเหล้า สูบฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ผงขาว ยาบ้า ดมกาว ทินเนอร์ สูบบุหรี่ หรือกินหมาก เป็นต้น

๕. ลักขโมย ฯลฯ

๖. ทะเลาะวิวาทกัน หรือทุบตีกัน

๗. บริโภคอาหารในเวลาวิกาล (ตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้ว)

๘. ต้องครุกาบัติ เช่น ปาราชิก หรือสังฆาทิเสส บางข้อ

๙. ต้องลหุกาบัติที่เป็นโลกวัชชะ (ชาวบ้านติเตียน)

๑๐. ภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรมพูดท้าทาย ข่มขู่ ครู อาจารย์

๑๑. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามโอวาท หรือคำสั่งที่ชอบด้วยพระธรรมวินัยหรือไม่ปฏิบัติตามกฏ กติกา และระเบียบที่ให้ไว้

ผู้หวังความเจริญแก่ตน แก่หมู่คณะแก่พระศาสนาจงปฏิบัติตามกฎ กติกา และระเบียบนี้ให้สมบูรณ์
(พระครูสิริภาวนาภิรม)

เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม

ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ