ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ชั้น ปี ครั้งที่สอบ
๘๕๑.พระมหาจำปา อตฺถกาโม สายสุด ๓๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๔๒
๘๕๒.พระมหาสัญญา อภินนฺโท พุทธจักร ๒๒ป.ธ.๖๒๕๔๒
๘๕๓.สามเณรชาคริต บำเพ็ญ ๒๒ป.ธ.๘๒๕๔๒
๘๕๔.พระโอภาส สมจิตฺโต วันเท่า ๒๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๕๕.พระจำรูญ วชิโร ศิรินนท์ ๒๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๕๖.พระพรชัย ฉนฺทธมฺโม ชมภูศรี ๒๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๕๗.พระภิญโญ ธีรปญฺโญ บุญสาร ๒๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๕๘.พระภิญโญ ฉฬภิญฺโญ พิลากุล ๒๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๕๙.สามเณรบุญเลือง นะคะจัด ๒๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๖๐.สามเณรทัศน์ ม่วงโอชา ๑๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๖๑.สามเณรสุเมธ สียางนอก ๑๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๖๒.สามเณรนพพร ศรเพชร ๑๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๖๓.สามเณรสายัณห์ ค้าคำ ๑๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๖๔.สามเณรจำเนียร ล่ำสัน ๑๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๖๕.สามเณรสมพร ลองดอน ๑๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๖๖.สามเณรสุพรรณ วรกากุล ๑๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๖๗.สามเณรบุญมี พลายวัน ๑๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๖๘.สามเณรอุดร บุญเนตร ๑๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๖๙.สามเณรมนตรี เงาศรี ๑๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๘๗๐.พระสุวิทย์ รตินฺธโร บัวหลวง ๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๗๑.พระทำนอง จนฺทสาโร แสงชมภู ๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๗๒.พระปรีชา ภทฺทปญฺโญ ค้าคำ ๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๗๓.พระสิทธิธรรม สิทฺธิธมฺโม ผิวทอง ๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๗๔.พระสุมาร โพธินนฺโท ปัถมา ๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๗๕.สามเณรทรงศักดิ์ นามเสนา ๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๗๖.สามเณรบุญธรรม สุธรรมวิจิตร ๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๗๗.สามเณรมนตรี โสดากุล ๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๗๘.สามเณรประมวล หงษ์มณี ๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๗๙.สามเณรเดชา ดาบุดดี ๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๘๐.สามเณรสนธยา โสพัฒน์ ๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๘๑.สามเณรอภิชาติ ปราบพล ๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๘๒.สามเณรสุบิน ปัตธรรมมา ๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๘๘๓.พระมหาศักดิ์ศรี ปุญฺญธโร เชื้อชำนาญ ๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๑
๘๘๔.พระมหาชม สุจิตฺโต เนตรกลาง ๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๑
๘๘๕.พระมหาบุญรวม อปฺปคพฺโภ คล้ายมณี ๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๑
๘๘๖.สามเณรปานคำ วงศ์คำดี ๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๘๘๗.สามเณรสมสนุก เคนพรหม ๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๘๘๘.สามเณรโกสุมัญ บุญสาร ๒๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๘๘๙.สามเณรมนตรี บำเพ็ญผล ๑๙ป.ธ.๔๒๕๔๑
๘๙๐.สามเณรยุทธนา วงค์กลาง ๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๑
๘๙๑.สามเณรบุญเลือ พวงทอง ๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๑
๘๙๒.พระมหาไพวรรณ์ พทฺธธมฺโม ปัดภัย ๒๗ป.ธ.๕๒๕๔๑
๘๙๓.สามเณรสัญญา พุทธจักร ๒๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๘๙๔.สามเณรสลาม ธุระวรณ์ ๒๑ป.ธ.๗๒๕๔๑
๘๙๕.สามเณรชาคริต บำเพ็ญ ๒๑ป.ธ.๗๒๕๔๑