ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ชั้น ปี ครั้งที่สอบ
๕๑.พระมหาไม กิตฺติภทฺโท จันทงอร ๓๑๑๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๕๒.พระมหาคอนเสริฐ ปโมทิโต พลเยี่ยม ๓๒ป.ธ.๖๒๕๕๙
๕๓.แม่ชีจิราวรรณ เครือสนธิ์ ๑๙บ.ศ.๕๒๕๕๙
๕๔.สามเณรสุทัศน์ สาธุพันธ์ ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๕.สามเณรอาทิตย์ ยงเพชร ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๖.สามเณรใหม่ วรสาร ๑๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๕๗.พระวุฒิสาร อิทฺธิสาโร พิมพ์สุข ๓๖๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๘.สามเณรทวีชัย ช่างพันธ์ ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๕๙.สามเณรสมพงษ์ พรหมแสง ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๙
๖๐.พระมหาต้น ฐิตมโน ศรีสองเมือง ๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๖๑.พระมหาประกัน ปสนฺนฉนฺโท บุญคงที่ ๖๓ป.ธ.๕๒๕๕๙
๖๒.พระมหาอัมรินทร์ ชินวโร ชาวภูวงศ์ ๒๐ป.ธ.๕๒๕๕๙
๖๓.พระวุฒิสาร อิทฺธิสาโร พิมพ์สุข ๓๕๑๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๔.พระสมเดช อชิโต เกษณา ๔๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๕.พระเจริญชัย สนฺตมโน หล้าแหล่ง ๒๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๖๖.พระคมเดช สิริปุญฺโญ ชัยบุญมี ๓๓๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๗.พระหวันชัย สุเมธโส บุญเวียงชัย ๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๘.สามเณรอินทร์แปลง แก้วไกรสร ๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๙.สามเณรกฤษนัย เฮียงเหี่ย ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๐.สามเณรยุทธนา พินแก้ว ๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๑.สามเณรยศกร สายสุข ๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๒.พระมหาไม กิตฺติภทฺโท จันทงอร ๓๑๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๗๓.พระมหาคอนเสริฐ ปโมทิโต พลเยี่ยม ๓๑ป.ธ.๕๒๕๕๘
๗๔.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ๑๗ป.ธ.๖๒๕๕๘
๗๕.แม่ชีจุฑามาศ เลิศรุ่งรัฐคณา ๔๕บ.ศ.๓๒๕๕๘
๗๖.แม่ชีจิราวรรณ เครือสนธิ์ ๑๘บ.ศ.๔๒๕๕๘
๗๗.พระกิตติพิชญ์ กิตฺติภทฺโท นโมพันเรียน ๔๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๗๘.พระพิศาล สนฺตจิตฺโต ดวงไขษร ๔๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๗๙.พระวินัย ขนฺติมโน พาสุข ๒๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๘๐.สามเณรรัตนะ แก้วมณีวงศ์ ๒๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๘๑.สามเณรพรชัย ผาวัด ๑๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๘๒.สามเณรนครินทร์ วริสาร ๑๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๘๓.สามเณรพงษ์ศธร วรรณพัฒน์ ๑๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๘๔.สามเณรพิทักษ์ ทรัพย์ประโคน ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๘๕.สามเณรวรวุธ มีคำ ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๘๖.สามเณรกิตติพงศ์ กมลรักษ์ ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๘๗.พระมหาจำลอง อนามโย อเนกา ๒๔ป.ธ.๕๒๕๕๘
๘๘.พระคมเดช สิริปุญฺโญ ชัยบุญมี ๓๒๑๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๙.พระหวันชัย สุเมธโส บุญเวียงไชย ๒๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๐.พระวุฒิพงษ์ ฐานวโร ปราบนอก ๒๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๑.พระจันทวงศ์ จนฺทสิริ อัคควงศ์ ๒๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๒.สามเณรธันวา กุระจินดา ๑๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๓.สามเณรธนวศุ คำสอน ๑๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๔.สามเณรฮัสมันดา วงศ์เลิศ ๑๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๕.สามเณรยศกร สายสุข ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๖.สามเณรทวีชัย ช่างพันธ์ ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๗.สามเณรสนธิ นามวงศ์ ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๘.สามเณรยุทธนา พินแก้ว ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๙.สามเณรบุญชู แก้ววิรวงศ์ ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๐๐.สามเณรธนพล ธิตะโพธิ์ ๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๗