ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ชั้น ปี ครั้งที่สอบ
๑๐๑.สามเณรมานิตย์ แก้วบัวเคน ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๒.สามเณรอิศวรา คำสุนีย์ ๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๓.พระมหาจำลอง อนามโย อเนกา ๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๔.พระมหาต้น ฐิตมโน ศรีสองเมือง ๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๕.สามเณรอัมรินทร์ ชาวภูวงศ์ ๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๐๖.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ๑๖ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๐๗.พระมหาเกรียงไกร ฐิตญาโณ นารักษ์ ๓๑ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๐๘.สามเณรธีรศักดิ์ บุษบาล ๑๘ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๐๙.สามเณรณัฐพล อ้วนทูน ๑๗ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๑๐.สามเณรสมพร หลวยยะราช ๑๗ป.ธ.๖๒๕๕๗
๑๑๑.แม่ชีจุฑามาศเลิศรุ่งรัฐคณา๔๔บ.ศ.๑-๒๒๕๕๗
๑๑๒.แม่ชีจิราวรรณเครือสนธิ์๑๗บ.ศ.๓๒๕๕๗
๑๑๓.พระพัสดี ปภสฺสโร พิมลตรี ๔๐๑๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑๔.สามเณรปิ่น แก้วพิมาน ๒๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑๕.สามเณรบุญประครอง พรมวงษา ๑๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑๖.สามเณรกฤษนัย เฮียงเหี่ย ๑๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑๗.สามเณรยุทธชัย ใจยาว ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑๘.สามเณรโชคสมาน ทองคำ ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑๙.พระณัฐพงษ์ ปภาโส สุกวาท ๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๐.พระบุญหนุก ฐิตวินโย อ้วนประเสริฐ ๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๑.สามเณรเกียรติศักดิ์ จันทะนะ ๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๒.สามเณรจีระพงษ์ หงษ์ทอง ๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๓.สามเณรต้อม สนธยา ๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๔.สามเณรแดง หอมสมบัติ ๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๕.สามเณรเฉลิม แสงพล ๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๖.สามเณรชัยศิริ มะปรางก่ำ ๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๗.สามเณรอุทิศ คณาดา ๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๘.พระมหาคอนเสริฐ ปโมทิโต พลเยี่ยม ๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๒๙.พระมหามุขสวรรค์ กตปุญฺโญ ศรีสุวรรณ ๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๐.สามเณรบุญเกิด คำมงคล ๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๓๑.พระมหาชัยวงศ์ ทินฺนพโล มโยราช ๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๗
๑๓๒.พระณัฐพงษ์ ปภาโส สุกวาท ๓๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓๓.พระธนกฤต ธมฺมกาโม ทองคำ ๒๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓๔.สามเณรตรีเพชร วิลามาศ ๑๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓๕.สามเณรวุฒิไกร ประเสริฐ์กุล ๑๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓๖.สามเณรทวี พงษ์วงศ์ษา ๑๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓๗.สามเณรมนตรี พลสุข ๑๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓๘.สามเณรดาวประสิทธิ์ ดวงมณี ๑๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓๙.สามเณรมานิตย์ แก้วบัวเคน ๑๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔๐.สามเณรชานน ช่างต่อ ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔๑.สามเณรศักดิ์ดาวุฒิ พุทหอม ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔๒.สามเณรสมพงศ์ พรหมแสง ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔๓.พระคอนเสริฐ ปโมทิโต พลเยี่ยม ๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๔๔.พระจำลอง อนามโย อเนกา ๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๔๕.สามเณรพิมพา จันทรกุมาร ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๔๖.สามเณรอำพล แสงเงิน ๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๗.สามเณรชยานันต์ จันทะวรรณ์ ๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๘.สามเณรธนารัตน์ โพธิ์ศรี ๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๔๙.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๕๐.พระมหาเกรียงไกร ฐิตญาโณ นารักษ์ ๓๑ป.ธ.๕๒๕๕๖