ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ชั้น ปี ครั้งที่สอบ
๑๕๑.สามเณรไพวัน อกพาย ๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๕๒.สามเณรนรอรรถ คำงาม ๑๘ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๕๓.สามเณรธีรศักดิ์ บุษบาล ๑๗ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๕๔.สามเณรณัฐพล อ้วนทูน ๑๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๕๕.สามเณรสมพร หลวยยะราช ๑๖ป.ธ.๕๒๕๕๖
๑๕๖.สามเณรเมธานนท์ ศุภนิกร ๑๗ป.ธ.๗๒๕๕๖
๑๕๗.แม่ชีจิราวรรณเครือสนธิ์๑๖บ.ศ.๑-๒๒๕๕๖
๑๕๘.แม่ชีสีประไพจันทะเสน๒๖บ.ศ.๖๒๕๕๖
๑๕๙.พระไชยา อาภากโร ศรีลาพรม ๒๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖๐.สามเณรอินทวา โพธิ์พัดใจ ๑๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖๑.สามเณรต้อม สนธยา ๑๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖๒.สามเณรคาวี กงศรี ๑๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖๓.สามเณรอินทร์แปลง แก้วไกรสร ๑๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖๔.สามเณรสมจิตร ระเบียบ ๑๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖๕.พระมุขสวรรค์ กตปุญฺโญ ศรีสุวรรณ ๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๖๖.พระจตุพงษ์ ธมฺมสาโร เพชรูจี ๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๖๗.สามเณรอัมรินทร์ ชาวภูวงศ์ ๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๖๘.สามเณรปฏิภาณ แฉล้ม ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๑๖๙.พระมหาไพริน โอภาโส ครุธสุวรรณ ๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๗๐.พระมหาพรหมา พฺรหฺมสฺสโร มาลัยทอง ๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๑๗๑.พระจะเด็จ อาภาธโร สมพงษ์ ๔๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗๒.พระราชัน ทิวากโร รีทาศรี ๒๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗๓.พระไวพจน์ โรจนวํโส ชัยอาคม ๓๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗๔.พระคอนเสริฐ ปโมทิโต พลเยี่ยม ๒๘ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗๕.พระมุขสวรรค์ กตปุญฺโญ ศรีสุวรรณ ๒๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗๖.พระจตุพงษ์ ธมฺมสาโร เพชรูจี ๒๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗๗.พระจำลอง อนามโย อเนกา ๒๑ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗๘.สามเณรพีรพล กตัญญู ๑๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๗๙.สามเณรณรงวิทย์ ฤทธิ์เรือง ๑๗ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘๐.สามเณรอัมริทร์ ชาวภูวงศ์ ๑๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘๑.สามเณรกิตติศักดิ์ พันธ์สุวรรณ ๑๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘๒.สามเณรพรศักดิ์ คืนดี ๑๕ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘๓.สามเณรพิมพา จันทรกุมาร ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘๔.สามเณรวินัย คำทอง ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘๕.สามเณรคุณากร พันธ์สุวรรณ ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘๖.สามเณรอุทิศ คณาดา ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๑๘๗.พระมหรรณพ มหาวีโร ภักสอนิสิทธิ์ ๔๖๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๘๘.พระพิศนุศักดิ์ ปิยธโร อุ่นรัตน์ ๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๘๙.พระไพริน โอภาโส ครุธสุวรรณ ๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๙๐.สามเณรนัฐพงษ์ ฝางคำ ๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๙๑.สามเณรต้น ศรีสองเมือง ๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๙๒.สามเณรอำพล แสงเงิน ๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๙๓.สามเณรเสถียร ทัพแสง ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๙๔.สามเณรธีรโชติ บุบผาดี ๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๙๕.สามเณรสมศักดิ์ อเนกา ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๙๖.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๙๗.สามเณรณรงค์ศักดิ์ อินฬี ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๑๙๘.พระมหาเกรียงไกร ฐิตญาโณ นารักษ์ ๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๑๙๙.พระมหาสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพร้อม ๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๐๐.พระมหาพรชัย วรชโย สุภานิรักษ์ ๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๕