ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ชั้น ปี ครั้งที่สอบ
๒๐๑.พระมหารุ่งระวี รวิวณฺโณ อินสา ๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๐๒.สามเณรชัยวงศ์ มโยราช ๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๐๓.สามเณรนเรศ สีเหลือง ๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๐๔.สามเณรทองคำ ไตรแก้ว ๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๐๕.สามเณรอภิสิทธิ์ พิณแย่ง ๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๐๖.สามเณรนรอรรถ คำงาม ๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๐๗.สามเณรธีรศักดิ์ บุษบาล ๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๐๘.สามเณรณัฐพล อ้วนทูน ๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๐๙.สามเณรสมพร หลวยยะราช ๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๑๐.พระมหาสิงหา อาภสฺสโร ไข่อำพร ๒๑ป.ธ.๗๒๕๕๕
๒๑๑.สามเณรบุญหนุก อ้วนประเสริฐ ๑๙ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑๒.สามเณรแสงสุรีย์ สีดานุวงศ์ ๑๖ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑๓.สามเณรกฤษดา กันยาสาย ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑๔.สามเณรชัยศิริ มะปรางก่ำ ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๕
๒๑๕.พระไม กิตฺติภทฺโท จันทงอร ๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๕
๒๑๖.พระสุนันท์ ถิรธมฺโม ไชยวงศ์ ๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๕
๒๑๗.พระพันฤทธิ์ ญาณวีโร พระสุรัตน์ ๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๕
๒๑๘.สามเณรบุญเกิด คำมงคล ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๕
๒๑๙.สามเณรธนารัตน์ โพธิ์ศรี ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๕
๒๒๐.พระมหาเกียรติศักดิ์ สุธีโร เบ้าคำ ๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๒๑.สามเณรพรสวรรค์ เพ็งสวัสดิ์วิไล ๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๒๒.สามเณรไพวัน อกพาย ๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๒๓.สามเณรเดือนสวรรค์ พรหมสาร ๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๒๔.สามเณรณัฐพล เสนาสนิท ๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๒๕.สามเณรฐานะ เส็งสมบัติ ๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๒๖.สามเณรสุกธันวา รุนสีหจักร ๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๕
๒๒๗.พระเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ผาเหลา ๓๘ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๒๘.พระไม กิตฺติภทฺโท จันทงอร ๒๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๒๙.พระเอกชัย โชติปญฺโญ เครือเนตร ๒๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓๐.พระพันฤทธิ์ ญาณวีโร พระสุรัตน์ ๒๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓๑.สามเณรต้น ศรีสองเมือง ๑๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓๒.สามเณรอำพล แสงเงิน ๑๖ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓๓.สามเณรจีระพงษ์ หงษ์ทอง ๑๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓๔.สามเณรบุญเกิด คำมงคล ๑๕ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓๕.สามเณรอัครชัย อเนกา ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓๖.สามเณรธนารัตน์ โพธิ์ศรี ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓๗.สามเณรสมศักดิ์ อเนกา ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๓๘.พระสมศักดิ์ จนฺทสาโร เหลาผิว ๓๕๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๓๙.พระอุทิศ อธิโชโต เวียงแก ๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔๐.พระเกรียงไกร ฐิตญาโณ นารักษ์ ๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔๑.พระสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพร้อม ๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔๒.พระเกียรติศักดิ์ สุธีโร เบ้าคำ ๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔๓.พระรุ่งระวี รวิวณฺโณ อินสา ๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔๔.สามเณรไพวัน อกผาย ๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔๕.สามเณรเดือนสวรรค์ พรหมสาร ๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔๖.สามเณรทองคำ ไตรแก้ว ๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔๗.สามเณรณัฐพล เสนาสนิท ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔๘.สามเณรไตยภพ บุญทาป ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๔๙.สามเณรนรอรรถ คำงาม ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๐.สามเณรอภิสิทธิ์ พิณแย่ง ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔