ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ชั้น ปี ครั้งที่สอบ
๒๕๑.พระอุทิศ อธิโชโต เวียงแก ๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๒.พระเกรียงไกร ฐิตญาโณ นารักษ์ ๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๓.พระสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพร้อม ๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๔.พระเกียรติศักดิ์ สุธีโร เบ้าคำ ๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๕.พระรุ่งระวี รวิวณฺโณ อินสา ๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๖.สามเณรไพวัน อกผาย ๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๗.สามเณรเดือนสวรรค์ พรหมสาร ๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๘.สามเณรทองคำ ไตรแก้ว ๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๙.สามเณรณัฐพล เสนาสนิท ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖๐.สามเณรไตยภพ บุญทาป ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖๑.สามเณรนรอรรถ คำงาม ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖๒.สามเณรอภิสิทธิ์ พิณแย่ง ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖๓.สามเณรณัฐพล อ้วนทูน ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖๔.สามเณรธีรศักดิ์ บุษบาล ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖๕.สามเณรวรพิชชา ตาดี ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๖๖.พระมหาสุขสำราญ ธมฺมสาโร นันทะเสน ๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๒๖๗.พระมหาคัคนานต์ จารุวณฺโณ วิมุล ๔๓ป.ธ.๕๒๕๕๔
๒๖๘.พระมหาพีรเดช อนุตฺตโร สิถิระบุตร ๓๒ป.ธ.๕๒๕๕๔
๒๖๙.สามเณรวราวุธ แสนคูณ ๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๔
๒๗๐.สามเณรดำ พรหมสาร ๑๘ป.ธ.๕๒๕๕๔
๒๗๑.พระมหาสมัย คุณธมฺโม ชัยอาษา ๓๐๑๐ป.ธ.๖๒๕๕๔
๒๗๒.พระมหานิมิตร พุทฺธปุตฺโต ใจคิด ๒๑ป.ธ.๖๒๕๕๔
๒๗๓.สามเณรวรุต เกตุบัว ๑๙ป.ธ.๖๒๕๕๔
๒๗๔.สามเณรสิงหา ไข่อำพร ๑๙ป.ธ.๖๒๕๕๔
๒๗๕.แม่ชีสีประไพจันทะเสน๒๔บ.ศ.๕๒๕๕๔
๒๗๖.พระสุนันท์ ถิริธมฺโม ไชยวงศ์ ๓๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๗๗.พระไพริน โอภาโส ครุธสุวรรณ ๒๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๗๘.สามเณรศรียัญญ์ สุริยะวงศ์ ๑๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๗๙.สามเณรแดง หอมสมบัติ ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๘๐.สามเณรธนพล ธิตะโพธิ์ ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๘๑.สามเณรธวัชชัย แสวงวงศ์ ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๘๒.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๘๓.สามเณรณัฐภพ สีแก้ว ๑๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๘๔.พระเวียงศักดิ์ วิจาโร เดชศรีสวัสดิ์ ๓๐๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘๕.พระพรหมา พฺรหฺมสฺสโร มาลัยทอง ๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘๖.สามเณรชัยวงศ์ มโยราช ๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘๗.สามเณรพรสวรรค์ เพ็งสวัสวิไล ๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘๘.สามเณรอานนท์ หลวงโยธา ๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘๙.สามเณรชยานันต์ จันทะวรรณ์ ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๙๐.สามเณรฐานะ เส็งสมบัติ ๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๙๑.สามเณรจักรี ธรรมวงค์ ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๙๒.สามเณรสมพร หลวยยะราช ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๙๓.สามเณรสุกธันวา รุนสีหจักร ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๙๔.พระมหาฌานกวี จนฺทโก มอมขุนทด ๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๒๙๕.พระมหาคำเลียน สมจาโร เทียนวงศ์ชัย ๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๒๙๖.สามเณรอนุชิต แก้วโท ๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๒๙๗.สามเณรจีรวัฒน์ ทองเภา ๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๒๙๘.พระเวียงศักดิ์ วิจาโร เดชศรีสวัสดิ์ ๒๙๑๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙๙.พระมหรรณพ มหาวีโร ภักสอนสิทธิ์ ๔๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๐๐.พระอธิการพงษ์วัฒณ์ พทฺธญาโณ แสงแดง ๒๙ป.๑-๒๒๕๕๓