ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา ชั้น ปี ครั้งที่สอบ
๒๕๑.สามเณรณัฐพล อ้วนทูน ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๒.สามเณรธีรศักดิ์ บุษบาล ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๓.สามเณรวรพิชชา ตาดี ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๕๔.พระมหาสุขสำราญ ธมฺมสาโร นันทะเสน ๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๔
๒๕๕.พระมหาคัคนานต์ จารุวณฺโณ วิมุล ๔๓ป.ธ.๕๒๕๕๔
๒๕๖.พระมหาพีรเดช อนุตฺตโร สิถิระบุตร ๓๒ป.ธ.๕๒๕๕๔
๒๕๗.สามเณรวราวุธ แสนคูณ ๑๙ป.ธ.๕๒๕๕๔
๒๕๘.สามเณรดำ พรหมสาร ๑๘ป.ธ.๕๒๕๕๔
๒๕๙.พระมหาสมัย คุณธมฺโม ชัยอาษา ๓๐๑๐ป.ธ.๖๒๕๕๔
๒๖๐.พระมหานิมิตร พุทฺธปุตฺโต ใจคิด ๒๑ป.ธ.๖๒๕๕๔
๒๖๑.สามเณรวรุต เกตุบัว ๑๙ป.ธ.๖๒๕๕๔
๒๖๒.สามเณรสิงหา ไข่อำพร ๑๙ป.ธ.๖๒๕๕๔
๒๖๓.แม่ชีสีประไพจันทะเสน๒๔บ.ศ.๕๒๕๕๔
๒๖๔.พระสุนันท์ ถิริธมฺโม ไชยวงศ์ ๓๙ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๖๕.พระไพริน โอภาโส ครุธสุวรรณ ๒๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๖๖.สามเณรศรียัญญ์ สุริยะวงศ์ ๑๗ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๖๗.สามเณรแดง หอมสมบัติ ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๖๘.สามเณรธนพล ธิตะโพธิ์ ๑๔ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๖๙.สามเณรธวัชชัย แสวงวงศ์ ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๗๐.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ๑๓ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๗๑.สามเณรณัฐภพ สีแก้ว ๑๒ป.๑-๒๒๕๕๔
๒๗๒.พระเวียงศักดิ์ วิจาโร เดชศรีสวัสดิ์ ๓๐๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗๓.พระพรหมา พฺรหฺมสฺสโร มาลัยทอง ๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗๔.สามเณรชัยวงศ์ มโยราช ๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗๕.สามเณรพรสวรรค์ เพ็งสวัสวิไล ๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗๖.สามเณรอานนท์ หลวงโยธา ๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗๗.สามเณรชยานันต์ จันทะวรรณ์ ๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗๘.สามเณรฐานะ เส็งสมบัติ ๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๗๙.สามเณรจักรี ธรรมวงค์ ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘๐.สามเณรสมพร หลวยยะราช ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘๑.สามเณรสุกธันวา รุนสีหจักร ๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๔
๒๘๒.พระมหาฌานกวี จนฺทโก มอมขุนทด ๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๒๘๓.พระมหาคำเลียน สมจาโร เทียนวงศ์ชัย ๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๔
๒๘๔.สามเณรอนุชิต แก้วโท ๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๔
๒๘๕.สามเณรจีรวัฒน์ ทองเภา ๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๔
๒๘๖.พระเวียงศักดิ์ วิจาโร เดชศรีสวัสดิ์ ๒๙๑๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๘๗.พระมหรรณพ มหาวีโร ภักสอนสิทธิ์ ๔๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๘๘.พระอธิการพงษ์วัฒณ์ พทฺธญาโณ แสงแดง ๒๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๘๙.พระคิด คุตฺตสีโล พิมชัย ๒๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙๐.พระอุทิศ อธิโชโต เวียงแก ๒๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙๑.พระสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพร้อม ๓๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙๒.พระบุญธรรม ถามพโล แดงโสภา ๒๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙๓.พระถาวร มหาลาโภ จันทร์รัตน์ ๒๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙๔.พระพรหมา พฺรหฺมสฺสโร มาลัยทอง ๒๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙๕.สามเณรเกียรติศักดิ์ เบ้าคำ ๒๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙๖.สามเณรชัยวงศ์ มโยราช ๑๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙๗.สามเณรไพวัน อกผาย ๑๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙๘.สามเณรพรสวรรค์ เพ็งสวัสวิไล ๑๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙๙.สามเณรสมชาย จันทะสาร ๑๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๐๐.สามเณรเดือนสวรรค์ พรหมสาร ๑๖ป.๑-๒๒๕๕๓