ประมวลภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้เช่น อิ้วฝ้าย ต่ำหูก เป็นต้น พร้อมทั้งบรรยากาศโรงทานและกองบุญต่างๆ ในงานบุญจุลกฐิน ณ วัดพิชโสภาราม วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

วัดพิชโสภาราม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐ โทร. ๐ ๔๕๒๑ ๘๐๒๐