ตารางงานปฏิบัติธรรมเดือนนี้ [ดูทั้งหมด]
วันเปิดวันสุดท้ายสถานที่ประธานดำเนินงาน
๑ ก.พ. ๖๐๑๐ ก.พ. ๖๐วัดโนนจิก บ้านโนนจิกน้อย ต.กุดชุมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานีพระครูอุบลวรรณาภรณ์
๒ ก.พ. ๖๐๘ ก.พ. ๖๐วัดศรีใคร (ไม่มีปริวาส) บ้านลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษพระนิวัตน์ ยโสธโร
๒ ก.พ. ๖๐๑๑ ก.พ. ๖๐วัดศรีบุญเรือง บ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนมพระครูภาวนากิจจาทร
๒ ก.พ. ๖๐๑๑ ก.พ. ๖๐วัดป่าบ๋าพอก บ้านบ๋าพอก ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม
๘ ก.พ. ๖๐๑๗ ก.พ. ๖๐วัดสิงห์ทอง บ้านตูม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานีพระครูวิศาลสุวรรณคุณ
๙ ก.พ. ๖๐๑๘ ก.พ. ๖๐วัดป่ายางกลาง บ้านยางกลาง ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม
๙ ก.พ. ๖๐๑๘ ก.พ. ๖๐วัดเกาะแก้ว บ้านหนองสามสี ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญพระอาจารย์ จันลา วริวณฺโณ
๑๑ ก.พ. ๖๐๒๐ ก.พ. ๖๐วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรีพระครูสิริภาวนาภิรม
๑๒ ก.พ. ๖๐๒๑ ก.พ. ๖๐วัดอรุณสวัสดิ์ บ้านบาก ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม
๑๖ ก.พ. ๖๐๒๕ ก.พ. ๖๐วัดปฏิรูป บ้านปฏิรูป ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนมพระครูภาวนากิจจาทร
๑๙ ก.พ. ๖๐๒๘ ก.พ. ๖๐วัดป่าบูรพาราม บ้านหนองมะเกลือ ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนครพระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ
๒๓ ก.พ. ๖๐๔ มี.ค. ๖๐วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาขนัน ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูศรีสุตาลังการ
๒๔ ก.พ. ๖๐๕ มี.ค. ๖๐วัดโพนสูง บ้านดอนโทน ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม