ตารางงานปฏิบัติธรรมเดือนนี้ [ดูทั้งหมด]
วันเปิดวันสุดท้ายสถานที่ประธานดำเนินงาน
๕ มิ.ย. ๖๐๑๔ มิ.ย. ๖๐วัดศรีมงคล บ้านนายูง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญพระครูสุภัทรธรรมจารี
๒๔ มิ.ย. ๖๐๓ ก.ค. ๖๐วัดพิชโสภาราม (หน้าพรรษา) บ้านแก้งเหนือ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม