สายธารศรัทธา [ ดูเพิ่มเติม ]
ภาพกิจกรรมทั่วไป [ ดูเพิ่มเติม ]
ภาพกิจกรรมสำนักปฏิบัติธรรม [ ดูเพิ่มเติม ]
ภาพกิจกรรมโรงเรียนพระปริยัติธรรม [ ดูเพิ่มเติม ]
ตารางงานปฏิบัติธรรมเดือนนี้ [ดูทั้งหมด]
วันเปิดวันสุดท้ายสถานที่ประธานดำเนินงาน
๕ ก.ค. ๕๙๑๔ ก.ค. ๕๙วัดพิชโสภาราม (หน้าพรรษา) บ้านแก้งเหนือ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม
แสงสว่างทางปฏิบัติ ๔
แสงสว่างทางปฏิบัติ ๓
แสงสว่างทางปฏิบัติ ๒
แสงสว่างทางปฏิบัติ ๑

วิสุทธิธรรม
บริบูรณธรรม

แสงสว่างทางปฏิบัติ ๖
แสงสว่างทางปฏิบัติ ๕