ตารางงานปฏิบัติธรรมเดือนนี้ [ดูทั้งหมด]
วันเปิดวันสุดท้ายสถานที่ประธานดำเนินงาน
๑ เม.ย. ๖๐๙ เม.ย. ๖๐ที่พักสงฆ์ใหม่สันติสุข (ไม่มีปริวาส) ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐมพระครูภาวนากิจจาทร
๑๗ เม.ย. ๖๐๒๖ เม.ย. ๖๐วัดสนมหมกหญ้า บ้านสนมหมากหญ้า ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี
๑๘ เม.ย. ๖๐๒๗ เม.ย. ๖๐วัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูวิมลพัฒนคุณ