ธรรมบรรยาย
โดย หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)


คลิกที่รายชื่อธรรมะเพื่อฟัง

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๑
101 - กฎธรรมชาติ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (273)
102 - กฎหมายโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (231)
103 - กรรมของสัตว์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (218)
104 - กรรมปรุงแต่ง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (210)
105 - การถือนิสสัย - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (215)
106 - การสร้างบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (203)
107 - จิตคุ้นเคยกามคุณ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (235)
108 - ชีวิตไม่สมปรารถนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (214)
109 - ทำบุญให้ถูกบุญ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (215)
110 - เพิ่มสติเพื่อลดความเป็นบ้า - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (219)
111 - เมตตาบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (213)
112 - โรคกาย โรคใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (214)
113 - ลมหายใจแม่เพื่อลูก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (211)
114 - โลภะ โทสะ โมหะ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (200)
115 - สามีภรรยา ๔ คู่ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (216)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๒
201 - การเสวยเวทนาของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (224)
202 - การอบรมอินทรีย์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (208)
203 - ขบวนการของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (206)
204 - ค่าของความดี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (195)
205 - ทานที่มีอานิสงส์มาก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (199)
206 - ทำความเข้าใจเบญจขันธ์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (215)
207 - บวช ๔ ประเภท - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (203)
208 - ปฏิบัติตามสติปัฏฐาน ๔ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (205)
209 - ปรับปรุงจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (212)
210 - เฝ้าสังเกตสภาวะธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (212)
211 - พ้นทุกข์ได้ด้วยขันติ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (201)
212 - ร้อนกายเย็นใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (188)
213 - เล่ห์กลกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (213)
214 - วิธีแก้ราคะกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (196)
215 - อย่าเหม็นก่อนตาย ทำดีไว้เป็นมรดกโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (208)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๓
301 - กำหนดความอยากเพื่อละตัณหา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (197)
302 - กิเลสดับได้ด้วยวิปัสสนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (206)
303 - กิเลสปิดตาบังใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (202)
304 - แก้ปัญหาชีวิตอย่างถาวร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (199)
305 - ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาทาน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (191)
306 - ความมั่นคงของพระธรรมวินัย - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (205)
307 - จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (205)
308 - ชีวิตคือความเป็นอยู่ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (190)
309 - บวชเพื่อออกจากทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (195)
310 - บาปทางวาจา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (199)
311 - ประโยชน์ของการกำหนดต้นจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (196)
312 - พิจารณารูปนาม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (207)
313 - รู้จักทุกข์ รู้จักจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (203)
314 - วิธีกำจัดกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (207)
315 - สิ้นอาสวะถึงสันติลักษณะ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (196)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๔
401 - กำหนดทุกขเวทนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (203)
402 - ขอขมามารดาบิดาลับหลัง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (182)
403 - ความเป็นมนุษย์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (187)
404 - เงื้อมมือมาร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (184)
405 - ฉลาดในการสั่งสมบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (195)
406 - ดับทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (204)
407 - น้ำใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (203)
408 - บวชสนองคุณ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (190)
409 - ปัญหาของชีวิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (191)
410 - ภิกษุใจเพชร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (195)
411 - โลกธรรม ๘ ประการ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (192)
412 - โลกแห่งความผิดหวัง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (196)
413 - ศีลคุ้มครองจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (191)
414 - สายทางของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (212)
415 - อารมณ์กรรมฐาน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (197)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๕
501 - การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (187)
502 - เครื่องประดับคือศีล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (202)
503 - ตำรายาแก้ปัญหาความทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (191)
504 - ธาตุทึบ ธาตุฉลาด - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (193)
505 - ปฏิบัติธรรมให้ถูกธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (204)
506 - เป็นทุกข์เพราะหู - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (195)
507 - แผ่เมตตาฆ่าความโกรธ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (203)
508 - พลังแห่งบาป เกิดร่วมกับจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (200)
509 - เมตตาธรรมค้ำจุนโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (190)
510 - ยาขนานเอก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (202)
511 - ยารักษาโรคเบื้องต้นถึงที่สุด - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (190)
512 - โรคทางกายกับโรคทางใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (178)
513 - วิธีปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (206)
514 - สอนวินัยพระใหม่ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (201)
515 - อารมณ์ของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (193)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๖
601 - การแสวงหาสิ่งที่จะต้อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (287)
602 - กำหนดต้นจิตแยกรูปแยกนาม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (255)
603 - กำหนดถูกต้องแล้วบาปไม่เกิด - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (226)
604 - กำหนดรู้เวทนา ความคิด เสียง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (246)
605 - เข้าส่งอารมณ์ ๖ กาล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (196)
606 - ปฏิบัติตรงเพื่อเห็นธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (233)
607 - สภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (242)
608 - อายตนะ ๖ เป็นบ่อเกิดของบุญและบาป - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (220)
609 - นาภายในนาภายนอก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (141)
610 - เกิดเป็นคนอย่าจนน้ำใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (136)
611 - บุญเป็นเพื่อนดี บาปเป็นเพื่อนชั่ว - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (139)
612 - รู้เท่าทันกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (134)
613 - ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีโภคะมาก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (137)
614 - ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้น - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (142)
615 - ขันธ์ห้าเป็นของหนัก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (132)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๗
701 - กรรมฐานขี้ยา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (229)
702 - การเกิดมาเป็นมนุษย์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (221)
703 - จิตเสวยทุกขเวทนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (223)
704 - หลักการสังหารกิเลสโดยตรง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (215)
705 - กำหนดต้นจิตเพื่อดับตัณหา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (233)
706 - เกิดมาเพื่อสร้างบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (213)
707 - กรรมนิยม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (215)
708 - ล่วงทุกข์ได้เพราะบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (213)
709 - มนุษย์ ๕ ประเภท - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (228)
710 - ปฏิบัติจริง ได้ผลจริง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (213)
711 - ปริวาสกรรม - พระครูภาวนากิจจาทร (๖ มี.ค. ๕๐)
ดาวน์โหลด (142)
712 - การอบรมอินทรีย์ (๒) - พระครูภาวนากิจจาทร (๖ มิ.ย. ๕๐)
ดาวน์โหลด (129)
713 - กรรมบันดาล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (129)
714 - ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (145)
715 - กถาพรรณนาคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (129)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๘
801 - เข้าใจทุกข์แล้ว ก็เข้าใจโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (141)
802 - กลิ่นของศีล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (126)
803 - กิเลสผู้ยิ่งใหญ่ ฆ่ามันได้อย่างไร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (125)
804 - การสนองคุณบิดา-มารดาอย่างสูง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (128)
805 - โทษของนิวรณ์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (127)
806 - การให้ทานที่เห็นผลในปัจจุบัน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (130)
807 - ผู้มีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพาน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (140)
808 - กำหนดต้นจิตเพื่อละตัณหา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (130)
809 - จิตเก็บทั้งบุญและบาป - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (125)
810 - ทวารทั้ง ๙ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (117)
811 - นักบวช ๔ จำพวก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (117)
812 - บุญเป็นมงคลยอดชีวิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (126)
813 - การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (118)
814 - เมตตาบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (117)
815 - จุดบอดของพระศาสนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (117)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๙
901 - ผลของทานต่างกันอย่างไร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (132)
902 - แสงปัญญาส่องใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (125)
903 - ภาวะของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (113)
904 - บิดา-มารดา คือผู้ให้ชีวิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (119)
905 - พญาจิตราชผู้ครองกายนคร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (118)
906 - มุมของโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (118)
907 - ทานอุปปารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (117)
908 - บารมีธรรมค้ำชูจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (119)
909 - ร่างกายเป็นของไม่จีรัง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (117)
910 - กิเลิสย่อมรั่วรดจิตที่ไม่รักษา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (116)
911 - จิตตกอยู่ในวงล้อมของกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (114)
912 - ทุกขเวทนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (92)
913 - จิตสั่งการ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (81)
914 - มหาบุญมหากุศล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (85)
915 - ความเป็นจริงของสังขาร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (84)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๑๐
1001 - ความเอื้อเฟื้อของพระเถระ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (89)
1002 - ธัมมชีวิโน ผู้เป็นอยู่โดยธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (93)
1003 - เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ความจริง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (95)
1004 - บุญข้าวสาก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (96)
1005 - เรื่องของเทวดา (๑) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (110)
1005 - เรื่องของเทวดา (๑) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (110)
1006 - เรื่องของเทวดา (๒) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (85)
1007 - วิสัยทัศน์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (89)
1008 - โลกนี้คือละคร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (99)
1009 - ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้น (๒) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (89)
1010 - อิริยาบถปิดบังทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (72)