ธรรมบรรยาย
โดย หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)


คลิกที่รายชื่อธรรมะเพื่อฟัง

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๑
101 - กฎธรรมชาติ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (232)
102 - กฎหมายโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (193)
103 - กรรมของสัตว์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (185)
104 - กรรมปรุงแต่ง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (177)
105 - การถือนิสสัย - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (177)
106 - การสร้างบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (166)
107 - จิตคุ้นเคยกามคุณ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (198)
108 - ชีวิตไม่สมปรารถนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (180)
109 - ทำบุญให้ถูกบุญ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (178)
110 - เพิ่มสติเพื่อลดความเป็นบ้า - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (186)
111 - เมตตาบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (182)
112 - โรคกาย โรคใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (176)
113 - ลมหายใจแม่เพื่อลูก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (178)
114 - โลภะ โทสะ โมหะ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (165)
115 - สามีภรรยา ๔ คู่ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (180)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๒
201 - การเสวยเวทนาของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (189)
202 - การอบรมอินทรีย์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (174)
203 - ขบวนการของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (169)
204 - ค่าของความดี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (162)
205 - ทานที่มีอานิสงส์มาก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (163)
206 - ทำความเข้าใจเบญจขันธ์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (178)
207 - บวช ๔ ประเภท - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (170)
208 - ปฏิบัติตามสติปัฏฐาน ๔ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (165)
209 - ปรับปรุงจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (176)
210 - เฝ้าสังเกตสภาวะธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (181)
211 - พ้นทุกข์ได้ด้วยขันติ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (171)
212 - ร้อนกายเย็นใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (154)
213 - เล่ห์กลกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (178)
214 - วิธีแก้ราคะกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (163)
215 - อย่าเหม็นก่อนตาย ทำดีไว้เป็นมรดกโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (170)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๓
301 - กำหนดความอยากเพื่อละตัณหา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (163)
302 - กิเลสดับได้ด้วยวิปัสสนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (172)
303 - กิเลสปิดตาบังใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (167)
304 - แก้ปัญหาชีวิตอย่างถาวร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (166)
305 - ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาทาน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (157)
306 - ความมั่นคงของพระธรรมวินัย - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (173)
307 - จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (166)
308 - ชีวิตคือความเป็นอยู่ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (157)
309 - บวชเพื่อออกจากทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (159)
310 - บาปทางวาจา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (163)
311 - ประโยชน์ของการกำหนดต้นจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (165)
312 - พิจารณารูปนาม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (172)
313 - รู้จักทุกข์ รู้จักจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (170)
314 - วิธีกำจัดกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (172)
315 - สิ้นอาสวะถึงสันติลักษณะ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (164)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๔
401 - กำหนดทุกขเวทนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (164)
402 - ขอขมามารดาบิดาลับหลัง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (151)
403 - ความเป็นมนุษย์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (156)
404 - เงื้อมมือมาร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (153)
405 - ฉลาดในการสั่งสมบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (164)
406 - ดับทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (172)
407 - น้ำใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (169)
408 - บวชสนองคุณ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (158)
409 - ปัญหาของชีวิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (158)
410 - ภิกษุใจเพชร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (164)
411 - โลกธรรม ๘ ประการ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (162)
412 - โลกแห่งความผิดหวัง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (162)
413 - ศีลคุ้มครองจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (156)
414 - สายทางของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (178)
415 - อารมณ์กรรมฐาน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (164)

+ หัวข้อธรรมในชุดที่ ๕
501 - การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (158)
502 - เครื่องประดับคือศีล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (174)
503 - ตำรายาแก้ปัญหาความทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (157)
504 - ธาตุทึบ ธาตุฉลาด - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (162)
505 - ปฏิบัติธรรมให้ถูกธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (172)
506 - เป็นทุกข์เพราะหู - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (163)
507 - แผ่เมตตาฆ่าความโกรธ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (168)
508 - พลังแห่งบาป เกิดร่วมกับจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (169)
509 - เมตตาธรรมค้ำจุนโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (158)
510 - ยาขนานเอก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (168)
511 - ยารักษาโรคเบื้องต้นถึงที่สุด - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (157)
512 - โรคทางกายกับโรคทางใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (150)
513 - วิธีปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (168)
514 - สอนวินัยพระใหม่ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (167)
515 - อารมณ์ของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (158)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๖
601 - การแสวงหาสิ่งที่จะต้อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (243)
602 - กำหนดต้นจิตแยกรูปแยกนาม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (219)
603 - กำหนดถูกต้องแล้วบาปไม่เกิด - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (196)
604 - กำหนดรู้เวทนา ความคิด เสียง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (212)
605 - เข้าส่งอารมณ์ ๖ กาล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (166)
606 - ปฏิบัติตรงเพื่อเห็นธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (200)
607 - สภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (210)
608 - อายตนะ ๖ เป็นบ่อเกิดของบุญและบาป - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (189)
609 - นาภายในนาภายนอก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (107)
610 - เกิดเป็นคนอย่าจนน้ำใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (102)
611 - บุญเป็นเพื่อนดี บาปเป็นเพื่อนชั่ว - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (107)
612 - รู้เท่าทันกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (105)
613 - ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีโภคะมาก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (105)
614 - ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้น - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (108)
615 - ขันธ์ห้าเป็นของหนัก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (103)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๗
701 - กรรมฐานขี้ยา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (196)
702 - การเกิดมาเป็นมนุษย์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (180)
703 - จิตเสวยทุกขเวทนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (190)
704 - หลักการสังหารกิเลสโดยตรง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (183)
705 - กำหนดต้นจิตเพื่อดับตัณหา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (199)
706 - เกิดมาเพื่อสร้างบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (177)
707 - กรรมนิยม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (182)
708 - ล่วงทุกข์ได้เพราะบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (178)
709 - มนุษย์ ๕ ประเภท - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (196)
710 - ปฏิบัติจริง ได้ผลจริง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (183)
711 - ปริวาสกรรม - พระครูภาวนากิจจาทร (๖ มี.ค. ๕๐)
ดาวน์โหลด (109)
712 - การอบรมอินทรีย์ (๒) - พระครูภาวนากิจจาทร (๖ มิ.ย. ๕๐)
ดาวน์โหลด (95)
713 - กรรมบันดาล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (96)
714 - ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (108)
715 - กถาพรรณนาคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (97)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๘
801 - เข้าใจทุกข์แล้ว ก็เข้าใจโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (104)
802 - กลิ่นของศีล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (96)
803 - กิเลสผู้ยิ่งใหญ่ ฆ่ามันได้อย่างไร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (91)
804 - การสนองคุณบิดา-มารดาอย่างสูง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (99)
805 - โทษของนิวรณ์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (99)
806 - การให้ทานที่เห็นผลในปัจจุบัน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (91)
807 - ผู้มีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพาน - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (108)
808 - กำหนดต้นจิตเพื่อละตัณหา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (97)
809 - จิตเก็บทั้งบุญและบาป - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (96)
810 - ทวารทั้ง ๙ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (90)
811 - นักบวช ๔ จำพวก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (87)
812 - บุญเป็นมงคลยอดชีวิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (89)
813 - การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (89)
814 - เมตตาบารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (86)
815 - จุดบอดของพระศาสนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (84)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๙
901 - ผลของทานต่างกันอย่างไร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (95)
902 - แสงปัญญาส่องใจ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (90)
903 - ภาวะของจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (84)
904 - บิดา-มารดา คือผู้ให้ชีวิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (89)
905 - พญาจิตราชผู้ครองกายนคร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (85)
906 - มุมของโลก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (85)
907 - ทานอุปปารมี - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (85)
908 - บารมีธรรมค้ำชูจิต - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (90)
909 - ร่างกายเป็นของไม่จีรัง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (82)
910 - กิเลิสย่อมรั่วรดจิตที่ไม่รักษา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (83)
911 - จิตตกอยู่ในวงล้อมของกิเลส - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (83)
912 - ทุกขเวทนา - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (59)
913 - จิตสั่งการ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (51)
914 - มหาบุญมหากุศล - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (57)
915 - ความเป็นจริงของสังขาร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (54)

- หัวข้อธรรมในชุดที่ ๑๐
1001 - ความเอื้อเฟื้อของพระเถระ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (61)
1002 - ธัมมชีวิโน ผู้เป็นอยู่โดยธรรม - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (61)
1003 - เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ความจริง - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (63)
1004 - บุญข้าวสาก - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (63)
1005 - เรื่องของเทวดา (๑) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (78)
1005 - เรื่องของเทวดา (๑) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (78)
1006 - เรื่องของเทวดา (๒) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (55)
1007 - วิสัยทัศน์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (59)
1008 - โลกนี้คือละคร - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (59)
1009 - ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้น (๒) - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (55)
1010 - อิริยาบถปิดบังทุกข์ - พระครูภาวนากิจจาทร
ดาวน์โหลด (40)