วัดพิชโสภาราม

ภัยในวัฏฏสงสาร

ภัยในวัฏฏสงสาร (เทศน์ที่วัดป่าดงเย็น)             วันนี้อาตมภาพก็มีโอกาสได้มากล่าวธรรมะประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลาย เพื่อที่จะกลับจิตกลับใจของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้หันหน้าสู่การประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ล่วงเลยมาแล้วได้ ๔ วัน วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ ๔ ตามธรรมดาเข้าสู่วันที่ ๓ ที่ ๔ การประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะเข้ารูปเข้ารอย อารมณ์กรรมฐานต่างๆ…

พระสัทธรรมกำลังจะเลือนหาย

พระสัทธรรมกำลังจะเลือนหาย             เจริญพรสาธุชนผู้ใคร่ในการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในธรรมะก่อนนอน วันนี้อาตมภาพก็ได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้ญาติโยมผู้ที่สนใจในการรับฟังธรรมะในภาคปฏิบัติได้เอาไปพินิจพิจารณาในหัวข้อเรื่องว่าด้วยพระสัทธรรมกำลังจะเลือนหาย             ญาติโยมทั้งหลาย พระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกวันนี้กำลังจะเลือนหายไปจากโลกของเรา ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ? ก็เพราะว่า มนุษย์เรา ชาวโลกของเราทั้งหลายทุกวันนี้พากันนิยมวัตถุ นิยมสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นเป็นของมีค่า เป็นสิ่งที่จะดลบันดาลให้ความสุขเกิดขึ้นมาให้ได้…

ผู้เข้าถึงความไพบูลย์ในธรรม

ผู้เข้าถึงความไพบูลย์ในธรรม           ขอเจริญพรญาติโยมผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่กระผม หรือว่าอาตมาจะได้ขึ้นมาบรรยายธรรมประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรม เพราะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ ๑๖ เป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ คือหลวงพ่อใหญ่ พระบวรปริยัติวิธาน จะได้มาสรุปการประพฤติปฏิบัติ คือจะมาแสดงแว่นธรรมโปรดญาติโปรดโยม โปรดคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดถึงญาติโยมได้นั่งภาวนาฟังธรรม เป็นการฟังไปด้วย เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วย…

ผลกรรม

ผลกรรม             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอโอกาสพระเถรานุเถระ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่เพื่อนสหธรรมิกตลอดถึงญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน             วันนี้อาตมภาพ/กระผมก็จะได้น้อมนำเอาธรรมะมาบรรยายประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะครูบาอาจารย์ก็ได้ประพฤติมานัตเป็นราตรีที่ ๕ พรุ่งนี้ก็เป็นราตรีที่ ๖…

ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม

ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอโอกาสพระเถรานุเถระ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่เพื่อนสหธรรมิก ตลอดถึงผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน           ก่อนอื่นที่จะได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรม ก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ได้นั่งสมาธิฟัง ญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้นั่งสมาธิฟังเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอิริยาบถตั้งแต่ ยืน เดิน นั่ง นอน…

ปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์

ปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปรินิพพานนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจงบังเกิดมีแก่คณะญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคน ณ โอกาสบัดนี้             วันนี้อาตมภาพได้มีโอกาสมาแสดงพระสัทธรรมเทศนา…

บุคคลผู้ประพฤติธรรม

บุคคลผู้ประพฤติธรรม (เทศน์ที่วัดพิชโสภาราม)           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าเป็นราตรีที่ ๖ เราประพฤติมานัตได้มาแล้ว ๓ ราตรี อีก ๓ ราตรีก็ถือว่าเราจะได้อัพภานกรรมแล้ว และคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราค่อนทางไปแล้ว…

นรก ๑๐ ขุม

นรก ๑๐ ขุม             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน             วันนี้ก็ถือว่าเป็นราตรีที่ ๕ คือเราขึ้นมานัตต์แล้ว ๒ วัน การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็ไปได้ เรียกว่าได้ประพฤติปฏิบัติ…

ธรรมอันจะนำบุคคลให้เข้าถึงความไพบูลย์

ธรรมอันจะนำบุคคลให้เข้าถึงความไพบูลย์           เจริญพรญาติโยมสาธุชน ผู้ใคร่ในการสดับรับฟังธรรมะก่อนนอนทุกท่านทุกคน วันนี้รายการธรรมะก่อนนอนก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาตมภาพก็ได้หายหน้าหายตาไปนานพอสมควร ซึ่งไปเผยแผ่การประพฤติปฏิบัติธรรมภาคฤดูหนาว ซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาบรรยายธรรมะก่อนนอนให้ญาติโยมสาธุชน ผู้ใคร่ในการรับฟังธรรมะภาคปฏิบัติได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวันนี้ก็จะได้น้อมนำเอาธรรมะในหัวข้อเรื่องว่า ธรรมอันจะนำบุคคลให้เข้าถึงความไพบูลย์มาบรรยายพอสมควรแก่โอกาสและเวลา           ธรรมอันจะนำคนให้ลุถึงธรรมอันไพบูลย์นั้นมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ซึ่งปรากฏอยู่ในเล่มที่ ๒๒ หน้าที่…