วัดพิชโสภาราม

พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒ ค่ำวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำคณะสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม…

คณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านแก้งเหนือ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

คณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านแก้งเหนือ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ อีกทั้งยังได้ร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา…

คณะครูและนักเรียน ร.ร.เทพนิมิตร ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

คณะครูและนักเรียน ร.ร.เทพนิมิตร ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพนิมิตร ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ อีกทั้งยังได้ร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี…

การปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรม (วัดปัจฉิมวัน ๑๘ ม.ค. ๕๓)             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสพระเถรานุเถระ ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันประพฤติปฏิบัติธรรมวันที่ ๑ เพราะฉะนั้นก็ขอทำความเข้าใจกับญาติโยมผู้ที่ยังไม่เคยรับฟังธรรมะภาคปฏิบัติ…

ศีล สมาธิ ปัญญา

ศีล สมาธิ ปัญญา (ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน ๒๒ ธ.ค. ๕๒)             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน ก่อนที่จะได้บรรยายธรรม กระผมก็ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นประธานสงฆ์…

ธรรมะ ๔ ข้อที่ทำให้การปฏิบัติได้ผลเร็ว

ธรรมะ ๔ ข้อที่ทำให้การปฏิบัติได้ผลเร็ว (วัดดอนป่าช้าบ้านคำหว้า ๒๕ พ.ย. ๕๒)           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์และขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่าน           วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่คณะครูบาอาจารย์ได้ขึ้นมานัตราตรีที่ ๓ การประพฤติปฏิบัติก็ล่วงเลยมา…

ปกิณณกธรรม

ปกิณณกธรรม (วัดดอนป่าช้าบ้านคำหว้า ๒๔ พ.ย. ๕๒)           ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอโอกาสคณะสงฆ์ และขอความเจริญในธรรมจงมีแก่สาธุชนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าย่างเข้าวันที่ ๗ หรือเป็นราตรีที่ ๗ อีก ๒ ราตรี…

หนอ

หนอ (วัดดอนป่าช้าบ้านคำหว้า ๒๓ พ.ย. ๕๒)             ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ ๔ ของการประพฤติปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าช้าคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบล ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ขึ้นมานัตกัน…

อุปาทาน

อุปาทาน (เทศน์ที่บ้านเขตประชาพัฒน์ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๕)           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอความสุขความสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชน ผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคน ณ โอกาสบัดนี้          …