วัดพิชโสภาราม

ธรรมบรรยาย โดย พระครูสิริภาวนาภิรม

ธรรมบรรยาย

โดย พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)