วัดพิชโสภาราม

สมาธิเป็นฐานของวิปัสสนา

(เทศน์วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๓)          วันนี้ก็เป็นวันธัมมัสสวนะ ก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตั้งใจฟังธรรม การฟังธรรมนั้นมีคุณูปการมาก สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา ถ้าเราฟังธรรมด้วยใจจดจ่อจริง ๆ แล้ว ย่อมได้อานิสงส์มากมายหลายประการ…

อารยธรรม

อารยธรรม             ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์และขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่าน             วันนี้กระผมมีโอกาสได้มาบรรยายธรรมประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายอีกวาระหนึ่ง ซึ่งวันนี้เกล้ากระผมก็จะน้อมนำเอาธรรมะในเรื่องอารยธรรมมาบรรยายประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายสืบไป             คำว่า “อารยธรรม” นั้น หมายความได้หลายประการ ประการที่…

หัวใจหลักของการปฏิบัติ ๔ ประการ

หัวใจหลักของการปฏิบัติ ๔ ประการ                   ขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทร ผู้เป็นประมุขประธานสงฆ์ที่วัดเก่าสันติสุขแห่งนี้ แล้วก็ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน             กระผมก็ถือว่าเป็นศิษยานุศิษย์วัดพิชรูปหนึ่ง แล้วก็เป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทรอีกรูปหนึ่ง ท่านก็มีเมตตากับกระผมเป็นกรณีพิเศษ หลายเรื่อง หลายอย่าง หลายประการ ซึ่งวันนี้ก็เสร็จจากภาระแล้วก็มากราบท่าน…

หลักการปฏิบัติ ๓ ประการ

หลักการปฏิบัติ ๓ ประการ             เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ที่ใคร่ในการสดับรับฟังธรรมมะก่อนนอน วันนี้รายการธรรมมะก่อนนอน อาตมภาพก็จะได้น้อมนำเอาธรรมมะในภาคปฏิบัติ ซึ่งวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องหลักในการประพฤติปฏิบัติที่จะได้ผลดี มาบรรยายให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟัง หลักในการที่จะทำให้การปฏิบัติได้ผลดีนั้น ท่านผู้รู้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านกล่าวไว้ ๓ ประการ คือ ๑. อุปนิสสย …

หนทางแห่งการปฏิบัติ

หนทางแห่งการปฏิบัติ             ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอนอบน้อมแด่คณะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม ณ โอกาสบัดนี้ ก่อนอื่นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เอามือลง คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เอามือลงแล้วก็นั่งสมาธิฟัง เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ขอให้ถืออิริยาบถ ทุกอิริยาบถนั้นเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรม ฉะนั้นก็ขอให้นั่งสมาธิฟัง กำหนดที่หูข้างหนึ่ง กำหนดว่า “ได้ยินหนอ ได้ยินหนอ”…

สุขและทุกข์

สุขและทุกข์             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอโอกาสพระเถรานุเถระ ขอโอกาสสหธรรมิกทั้งหลายทั้งปวง ขอโอกาสผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติธรรม ทุกท่านทุกคน ณ…

สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุ

สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุ           ต่อไปก็ขอให้ท่านภาวนา ตั้งจิตตั้งใจของเราให้สงบ เราทั้งหลายก็รู้ดีว่าชีวิตของเรานั้นก็มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นธรรมดา พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราถึงจะมีบุญมาก ถึงจะมีความรู้มาก ถึงจะทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย แต่ความแก่ก็ไม่ยกเว้น ความเจ็บก็ไม่ยกเว้น แม้แต่ความตายก็ไม่ยกเว้น เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดำรงอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไป…

สาระธรรม

สาระธรรม             เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ผู้ฝักไฝ่ในบุญในกุศลทุกท่าน วันนี้รายการธรรมะก่อนนอนจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา จ.อุบลราชธานี วัดพิชโสภารามก็ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งวันนี้อาตมภาพ พระมหาชอบ พุทฺธสโร ก็จะได้น้อมนำเอาธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่า สาระธรรม มาบรรยายเพื่อที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายที่ใคร่ในบุญในกุศลนั้น ได้น้อมนำเอาไปพินิจพิจารณาหาประโยชน์จากการฟังธรรมะในวันนี้            …

บุญ

บุญ             ในขณะที่พระสงฆ์และญาติโยมผู้ที่มาประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมได้ฉันอาหาร รับประทานอาหาร อาตมภาพได้มีโอกาสได้มากล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มเติมศรัทธาให้แก่ญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ได้มาถวายทาน ให้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอน เพื่อที่จะได้เกิดความเลื่อมใสในพระศาสนาสืบต่อไป เพื่อจะเป็นแบบแผนสอนลูกสอนหลานต่อไป ซึ่งวันนี้อาตมาก็จะเอาเรื่องบุญมาพูดให้ญาติให้โยมฟัง ตื่นตอนเช้าก็ว่าทำบุญ วันพระวันเจ้าก็ทำบุญ มีแต่ทำบุญ ไม่รู้ตัวบุญมันเป็นยังไง อาจจะคิด เราทำบุญไปแล้ว ไม่รู้มันได้หรือไม่ได้…