วัดพิชโสภาราม

ธรรมอันเป็นยาอายุวัฒนะ

ธรรมอันเป็นยาอายุวัฒนะ (เทศน์วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๕๒)             ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรม ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน ก่อนที่คณะญาติโยมคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะได้ฟังธรรมะ ก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมได้ตั้งใจฟังธรรมโดยนั่งสมาธิฟัง เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง…

คุณธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม

คุณธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม           ขอนอบน้อมต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชน ผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคน ณ โอกาสบัดนี้           ต่อไปก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้นั่งฟังด้วยความสงบ หรือว่าเราจะนั่งสมาธิฟังก็ได้ เพราะว่าการฟังธรรมนั้นเราฟังเพื่อที่จะเอาบุญด้วย ฟังเพื่อที่จะเอากุศลคือปัญญาด้วย…

ความเพียร

ความเพียร           เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ที่ใคร่ในการรับฟังธรรมะก่อนนอน ซึ่งการรับฟังธรรมะก่อนนอนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาท เพราะเราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าเราก็ไปวุ่นอยู่กับการทำมาหากินไปวุ่นอยู่กับการที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาให้ทานรักษาศีลไหว้พระทำวัตรสวดมนต์เจริญภาวนานั้น มันจึงหาได้ยากแต่โอกาสที่เรามีอยู่ในก่อนนอนนี้เราก็ถือว่าเราทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมาแก่เราได้           เพราะการที่เราทำมาหากินตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนั้น ถือว่าเราทำเพื่อที่จะหาทรัพย์ภายนอก แต่ว่าเรามีจิตใจศรัทธาต่อการฟังธรรม เราตั้งใจฟังนี้ก็ถือว่าเรากำลังที่จะหาทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอกไม่สามารถที่จะติดตามเราไปในสัมปรายภพข้างหน้าได้ แต่ทรัพย์ภายในมีศรัทธา มีการฟังธรรม ไหว้พระ…

ของหายาก ๔ ประการ

ของหายาก ๔ ประการ           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานไปนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่สหธรรมิก ตลอดถึงคณะครูบาอาจารย์ ญาติโยมผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคน ณ โอกาสบัดนี้           ต่อไปก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้หันหน้าเข้าสู่อารมณ์ของกรรมฐาน ให้พยายามยกจิตของตนขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐาน…

การระวัง

การระวัง           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอโอกาสพระเถรานุเถระ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่เพื่อนสหธรรมิกตลอดถึงญาติโยมผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน           วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอีกวันหนึ่ง ที่กระผมได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรม ของคณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลาย           ก่อนอื่นก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้นั่งสมาธิฟัง เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง…

การภาวนา

การภาวนา           ต่อไปก็เป็นชั่วโมงที่คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะได้นั่งภาวนา ตลอดถึงเราทั้งหลายจะได้เข้าสู่ความสงบ การภาวนานั้นก็มีจุดสำคัญ หรือว่ามีเคล็ดลับ หรือว่ามีอุบายที่จะทำให้การภาวนานั้นมันสำเร็จได้ง่าย           อุบายที่จะทำให้การภาวนาสำเร็จได้ง่ายนั้น ประการแรกโบราณาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่า ให้พวกเราทั้งหลายนั้นตั้งใจ มีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีความฝ่าฟัน ที่เราจะกำหนดบทพระกรรมฐาน เราจะกำหนด…

การฟังธรรม

การฟังธรรม           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสหลวงพ่อพระครูภาวนาปัญญาสาร ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอเจริญพรไปยังญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน           วันนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็ล่วงมาถึงราตรีที่ ๗ แล้ว ก็เหลืออีก ๒ ราตรี เราก็จะได้อำลาจากกันไป คณะครูบาอาจารย์ที่มาบรรยายแต่ละรูปแต่ละท่าน…

การปฏิบัติธรรมให้ได้ผล

การปฏิบัติธรรมให้ได้ผล           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคน ณ โอกาสบัดนี้           ต่อไปก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจฟังธรรม การฟังธรรมนั้นก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมผู้ใฝ่ในศีลในธรรม ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นได้นั่งสมาธิฟัง เพราะว่าการฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมนั้น เราถือว่าการฟังธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วย          …

การปฏิบัติไม่ผิด ๓ ประการ

การปฏิบัติไม่ผิด ๓ ประการ (เทศน์ที่วัดพิชโสภาราม)           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์และก็ขอเจริญพรสาธุชนทุกท่าน           วันนี้ก็มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมประกอบการประพฤติปฏิบัติ ให้แก่คณะครูบาอาจารย์เป็นครั้งที่ ๒ แต่การบรรยายธรรมก็อาจไม่ได้เต็มที่ก็ขออภัยด้วย วันนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่อง การปฏิบัติไม่ผิด…