วัดพิชโสภาราม

พระภาวนาสุตาภิรัต แต่งตั้งฐานานุกรม

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ มีพระบรมราชโองการประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระครูสิริภาวนาภิรม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภาวนาสุตาภิรัต…

พิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระภาวนาสุตาภิรัต

เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ ให้ พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนา ในราชทินนาม ที่…

พระครูสิริภาวนาภิรม เข้ารับพระรทาชทานสมณศักดิ์ (๒๘ ก.ค. ๖๒)

เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ ให้ พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนา ในราชทินนาม ที่…

อารยธรรม

อารยธรรม             ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์และขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่าน             วันนี้กระผมมีโอกาสได้มาบรรยายธรรมประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายอีกวาระหนึ่ง ซึ่งวันนี้เกล้ากระผมก็จะน้อมนำเอาธรรมะในเรื่องอารยธรรมมาบรรยายประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายสืบไป             คำว่า “อารยธรรม” นั้น หมายความได้หลายประการ ประการที่…

หัวใจหลักของการปฏิบัติ ๔ ประการ

หัวใจหลักของการปฏิบัติ ๔ ประการ                   ขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทร ผู้เป็นประมุขประธานสงฆ์ที่วัดเก่าสันติสุขแห่งนี้ แล้วก็ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน             กระผมก็ถือว่าเป็นศิษยานุศิษย์วัดพิชรูปหนึ่ง แล้วก็เป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทรอีกรูปหนึ่ง ท่านก็มีเมตตากับกระผมเป็นกรณีพิเศษ หลายเรื่อง หลายอย่าง หลายประการ ซึ่งวันนี้ก็เสร็จจากภาระแล้วก็มากราบท่าน…

หลักการปฏิบัติ ๓ ประการ

หลักการปฏิบัติ ๓ ประการ             เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ที่ใคร่ในการสดับรับฟังธรรมมะก่อนนอน วันนี้รายการธรรมมะก่อนนอน อาตมภาพก็จะได้น้อมนำเอาธรรมมะในภาคปฏิบัติ ซึ่งวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องหลักในการประพฤติปฏิบัติที่จะได้ผลดี มาบรรยายให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟัง หลักในการที่จะทำให้การปฏิบัติได้ผลดีนั้น ท่านผู้รู้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านกล่าวไว้ ๓ ประการ คือ ๑. อุปนิสสย …

หนทางแห่งการปฏิบัติ

หนทางแห่งการปฏิบัติ             ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอนอบน้อมแด่คณะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม ณ โอกาสบัดนี้ ก่อนอื่นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เอามือลง คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เอามือลงแล้วก็นั่งสมาธิฟัง เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ขอให้ถืออิริยาบถ ทุกอิริยาบถนั้นเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรม ฉะนั้นก็ขอให้นั่งสมาธิฟัง กำหนดที่หูข้างหนึ่ง กำหนดว่า “ได้ยินหนอ ได้ยินหนอ”…

สุขและทุกข์

สุขและทุกข์             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอโอกาสพระเถรานุเถระ ขอโอกาสสหธรรมิกทั้งหลายทั้งปวง ขอโอกาสผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติธรรม ทุกท่านทุกคน ณ…

สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุ

สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุ           ต่อไปก็ขอให้ท่านภาวนา ตั้งจิตตั้งใจของเราให้สงบ เราทั้งหลายก็รู้ดีว่าชีวิตของเรานั้นก็มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นธรรมดา พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราถึงจะมีบุญมาก ถึงจะมีความรู้มาก ถึงจะทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย แต่ความแก่ก็ไม่ยกเว้น ความเจ็บก็ไม่ยกเว้น แม้แต่ความตายก็ไม่ยกเว้น เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดำรงอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไป…