วัดพิชโสภาราม

สาระธรรม

สาระธรรม             เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ผู้ฝักไฝ่ในบุญในกุศลทุกท่าน วันนี้รายการธรรมะก่อนนอนจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา จ.อุบลราชธานี วัดพิชโสภารามก็ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งวันนี้อาตมภาพ พระมหาชอบ พุทฺธสโร ก็จะได้น้อมนำเอาธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่า สาระธรรม มาบรรยายเพื่อที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายที่ใคร่ในบุญในกุศลนั้น ได้น้อมนำเอาไปพินิจพิจารณาหาประโยชน์จากการฟังธรรมะในวันนี้            …

บุญ

บุญ             ในขณะที่พระสงฆ์และญาติโยมผู้ที่มาประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมได้ฉันอาหาร รับประทานอาหาร อาตมภาพได้มีโอกาสได้มากล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มเติมศรัทธาให้แก่ญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ได้มาถวายทาน ให้เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอน เพื่อที่จะได้เกิดความเลื่อมใสในพระศาสนาสืบต่อไป เพื่อจะเป็นแบบแผนสอนลูกสอนหลานต่อไป ซึ่งวันนี้อาตมาก็จะเอาเรื่องบุญมาพูดให้ญาติให้โยมฟัง ตื่นตอนเช้าก็ว่าทำบุญ วันพระวันเจ้าก็ทำบุญ มีแต่ทำบุญ ไม่รู้ตัวบุญมันเป็นยังไง อาจจะคิด เราทำบุญไปแล้ว ไม่รู้มันได้หรือไม่ได้…

สมาธิ

สมาธิ             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปรินิพพานไปนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงบังเกิดมีแก่เพื่อนสหธรรมิกตลอดถึงญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทุกท่านทุกคน             วันนี้อาตมภาพก็มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมประกอบการประพฤติปฏิบัติ ก็ขอน้อมนำเอาเรื่องสมาธิมาบรรยายประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรม เพราะว่าญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัติเป็นวันที่ ๔ เมื่อผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงวันที่ ๔ ตามหลักการของวัดพิชโสภารามนั้น…

สติปัฏฐาน ๔

สติปัฏฐาน ๔             เจริญพรญาติโยมสาธุชน ผู้เป็นศาสนิกชนทุกท่าน ผู้ที่สนใจในธรรมะภาคปฏิบัติ วันนี้ธรรมะก่อนนอนก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาตมภาพก็จะได้น้อมนำเอาธรรมะในภาคปฏิบัติมาบรรยาย ซึ่งวันนี้จะว่าด้วยเรื่องสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ นั้นเป็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกอยู่หลายที่หลายแห่ง             สติปัฏฐาน ๔…

ศาสนา

ศาสนา           ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมในราตรีของวันที่ ๘ พรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นราตรีของวันที่ ๙ มะรืนนี้เราก็จะต้องลาจากกันไป เพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะต้องเดินจงกรม นั่งภาวนารวมกัน ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติในค่ำคืนสุดท้าย เพราะฉะนั้นวันนี้กระผมก็จะได้น้อมนำเอาธรรมะในเรื่อง ศาสนา มาบรรยายประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายตามสมควรแก่สติและปัญญา…

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา             เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ที่ใคร่สนใจสดับรับฟังธรรมะยามเย็น สถานีวิทยุวัดพิชโสภารามแห่งนี้ ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญในทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา           คำว่าอาสาฬหบูชานั้นเป็นคำที่เราจะคุ้นเคย ถือว่าเป็นวันสำคัญที่มีขึ้นในพุทธศาสนามานานแล้ว ซึ่งคำว่าอาสาฬหะนั้นแปลว่าเดือน ๘ อาสาฬหบูชาก็แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘ ซึ่งวันอาสาฬหบูชานั้นมีความสำคัญในทางพุทธศาสนามากมายหลายประการ ดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก…

วันเทโวโรหณะ

วันเทโวโรหณะ           เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลาย วันนี้ธรรมะก่อนนอนก็เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ที่ญาติโยมทั้งหลายจะได้รับฟังเพื่อที่จะนำไปเป็นเครื่องเตือนจิต สะกิดใจ เป็นหลักยึดของชีวิตต่อไป           วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ซึ่งวันนี้ตามประเพณีนิยมที่ดี เรียกกันทั่วไปก็เรียกกันว่า เป็นวันมหาปวารณา คือพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่เป็นฝ่ายเถรวาทก็จะพากันปวารณาในวันนี้ คือพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนา ก็จะอธิษฐานจำพรรษาในวันเพ็ญ ๑๕…

วัฏฏสงสาร

วัฏฏสงสาร             …..ขึ้นมานัตต์ พอขึ้นมานัตต์แล้วก็จะได้ประพฤติมานัตต์ ๖ ราตรี เมื่อครบ ๖ ราตรีแล้วก็ต้องเป็นอัพภานารหภิกษุ เป็นภิกษุผู้ที่ควรแก่อัพภานแล้วท่านก็จะได้อัพภาน               เพราะฉะนั้นเวลาของญาติของโยมที่จะได้สั่งสมอบรมคุณงามความดีก็มีอีกประมาณ ๖ วัน เพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจ…

พิจารณาให้เห็นตามเป็นจริง

พิจารณาให้เห็นตามเป็นจริง             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้ปรินิพพานนานแล้ว พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเศียรเกล้า ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูลผลจงบังเกิดมีแก่คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกท่านทุกคน             ก่อนที่จะได้กล่าวธรรมะในวันนี้ก็ขอทำความเข้าใจกับคณะครูบาอาจารย์ ขอให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้นั่งสมาธิฟัง ขอให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงยังจิตให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง คิดว่าเราทั้งหลายเกิดมาล้วนก็มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น…