วัดพิชโสภาราม

ทางไปเปรต-อสุรกาย

ทางไปเปรต-อสุรกาย            ทางไปเปรตอสุรกายนี้ มีโลภะเป็นทาง แต่ต้องเป็นโลภะ ที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด กระทำทุจริต ด้วยการทำโจรกรรม ปล้นสะดม ประพฤติผิดในกาม (มีชู้) และพูดโกหก หลอกลวง ต้มตุ๋นต่างๆ เป็นต้น…

ทางไปนรก

ทางไปนรก            บุคคลจะเดินทางไปนรกนั้น ได้นามว่า “มนุสฺสเนรยิโก”ตัวเป็นมนุษย์ แต่ใจตกอยู่ในสภาวะของนรก เพราะกำลังเปิดประตูนรก กำลังจะเดินทางไปนรก            อะไรเป็นทางไปนรก โทสะ ความโกรธนั่นเองเป็นทางไปนรก นรกมีสภาพเป็นอย่างไรนั้น ผู้ได้อภิญญาจึงสามารถเห็นได้ ส่วนสามัญชนก็อาศัย “ตถาตคโพธิสัทธา”…

ฝึกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ

ฝึกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ            ให้เรานั้น อธิษฐานเข้าปาทกฌาน ๑๐ นาที แล้วถอยออกจากปาทกฌาน อธิษฐานอีกว่า “ขอให้บุพเพนิวาสานุสสติญาณ จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ตลอด ๒ ชั่วโมง” เมื่อทำได้แล้วก็ให้นึกย้อนหลังไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกไป ย้อนหลังไปเรื่อยๆ จนถึง…

วิธีฝึกกสิณดิน

วิธีฝึกกสิณดิน            ให้เอาดินมาทำดวงกสิณ เอาดินสีอาทิตย์แรกอุทัยโดยไม่มีหินกรวดเจือปนทำดวงกสิณให้เรียบ ตั้งดวงกสิณให้ห่าง ๔ ศอกคืบ ไม่ให้ดูสีของดิน แต่ให้สำเหนียกว่า “นี้ดินๆๆ” นั่งหลับตาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อยังศรัทธา วิริยะ ความเพียรให้เกิดขึ้น…

วิธีทำให้อายุยืน

วิธีทำให้อายุยืน            ๑.     แผ่เมตตา ปล่อยสัตว์ที่เขาจะนำไปฆ่า            ๒.    บำเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐            ๓.     ทำบุญต่ออายุ            ๔.     สวดมนต์สาธยาย เช่น…

รูปฌาน ๔

รูปฌาน ๔            รูปฌานที่ ๑ มีอาการเช่น หูยังได้ยินเสียงอยู่ แต่ไม่รำคาญ ไม่ฟุ้ง ไม่ตกใจ คือจะมีใครเอาปืนมายิง เอาประทัดมาจุดใกล้ตัวเรา ก็ไม่มีความสะดุ้งตกใจเลย            รูปฌานที่ ๒…

อาการดับที่คล้ายนิพพาน

อาการดับที่คล้ายนิพพาน            ๑.     การดับด้วยอำนาจของปีติในญาณที่ ๓            ๒.    การดับด้วยอำนาจของปัสสัทธิในญาณที่ ๓ และญาณที่ ๔ แต่ยังจำไม่ได้ในขณะเพลินตามอำนาจของปัสสัทธิมันดับสงบทั้งที่ตัวยังตรงอยู่ เกิดมีความสงสัยว่าได้บรรลุมรรคผล            ๓.     การดับด้วยอำนาจของสมาธิขณะที่สมาธิของเราดีๆอยู่นี้แหละ…

วิถีจิตก่อนเข้าสู่มรรควิถี

วิถีจิตก่อนเข้าสู่มรรควิถี            ๑.     อดีตภวังค์ (ภวังค์อดีต)            ๒.    ภวังคจลนะ (ภวังค์สะเทือน)            ๓.     ภวังคุปัจเฉทะ (ตัดกระแสภวังค์)            ๔.     มโนทวาราวัชชนะ…

อธิษฐาน

อธิษฐาน               บรรพ ๑ ธรรมวิเศษที่เกิดขึ้นแล้ว ขออย่าได้เกิดขึ้นอีก ธรรมวิเศษเบื้องสูงที่ยังไม่เกิด ขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ภายใน ๒๔ ชั่วโมงนี้เทอญ.               บรรพ ๒ ภายใน ๒๔…