ตารางงานปฏิบัติธรรม (ปริวาสกรรม) ในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๐
วันเปิดงานวันสุดท้ายสถานที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประธานดำเนินงานเบอร์โทรติดต่อหมายเหตุ
๒๒ พ.ย. ๕๙๓๐ พ.ย. ๕๙สถานปฏิบัติธรรมจอมทองดอนหันโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์พระครูสิริภาวนาภิรม080-4204-297งานจบไปแล้ว
๒๔ พ.ย. ๕๙๓ ธ.ค. ๕๙พุทธสถานค่ายสรรพสิทธิประสงค์แสนสุขแสนสุขวารินชำราบอุบลราชธานีพระครูภาวนากิจจาทร083-7318-074งานจบไปแล้ว
๒๗ พ.ย. ๕๙๖ ธ.ค. ๕๙วัดเนกขัมมารามหนองข่าพนาพนาอำนาจเจริญพระครูสิริภาวนาภิรม089-2839-680งานจบไปแล้ว
๔ ธ.ค. ๕๙๑๓ ธ.ค. ๕๙วัดป่าธรรมวิเวกดอนหอดอนหอบ้านผืออุดรธานีพระครูภาวนากิจจาทร083-6380-791งานจบไปแล้ว
๕ ธ.ค. ๕๙๑๔ ธ.ค. ๕๙วัดโคกสะอาดโคกสะอาดไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญพระครูวิสุทธิธรรมโสภณ089-4242-899งานจบไปแล้ว
๕ ธ.ค. ๕๙๑๔ ธ.ค. ๕๙วัดหนองเป็ดหนองเป็ดนาคายตาลสุมอุบลราชธานีพระสุนทรปริยัติเมธี087-6484-635งานจบไปแล้ว
๖ ธ.ค. ๕๙๑๕ ธ.ค. ๕๙วัดพิชโสภารามแก้งเหนือแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม086-2222-527งานจบไปแล้ว
๑๐ ธ.ค. ๕๙๑๙ ธ.ค. ๕๙วัดโคกสว่างอีเติ่งหัวนาเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี086-1471-894งานจบไปแล้ว
๑๔ ธ.ค. ๕๙๒๓ ธ.ค. ๕๙วัดอำนาจอำนาจอำนาจลืออำนาจอำนาจเจริญพระครูสิริสีลวัตร086-2462-724งานจบไปแล้ว
๑๔ ธ.ค. ๕๙๒๑ ธ.ค. ๕๙วัดป่าคำเม็กน้อยคำเม็กผาน้ำย้อยผาน้ำย้อยร้อยเอ็ดพระครูภาวนากิจจาทร085-7565-968งานจบไปแล้ว
๑๖ ธ.ค. ๕๙๒๕ ธ.ค. ๕๙๑๗๓๑/๕ ม.๖ (ไม่มีปริวาส)เขตประชาพัฒน์อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรีเจ้าอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ081-9260-538งานจบไปแล้ว
๑๗ ธ.ค. ๕๙๒๖ ธ.ค. ๕๙วัดนาหว้านาหว้านาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญพระครูปทุมธรรมคุณ091-3473-746งานจบไปแล้ว
๑๘ ธ.ค. ๕๙๒๗ ธ.ค. ๕๙วัดป่าศีลารามนากระตึบท่าม่วงเสลภูมิร้อยเอ็ดพระครูสุตธรรมวิสุทธิ์083-3337-877งานจบไปแล้ว
๒๐ ธ.ค. ๕๙๒๙ ธ.ค. ๕๙วัดเวฬุวันไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานีพระครูเวฬุวันสุตกิจ081-7604-129งานจบไปแล้ว
๒๐ ธ.ค. ๕๙๒๙ ธ.ค. ๕๙วัดยางกระเดายางกระเดาท่าเมืองดอนมดแดงอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี092-9455-455งานจบไปแล้ว
๒๐ ธ.ค. ๕๙๒๙ ธ.ค. ๕๙ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดินดอนสวรรค์น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารพระครูสิริภาวนาภิรม080-4204-297งานจบไปแล้ว
๒๐ ธ.ค. ๕๙๒๙ ธ.ค. ๕๙วัดป่าสำโรงสำโรงสำโรงตาลสุมอุบลราชธานีพระอธิการ วงศ์ธารินทร์085-4166-754งานจบไปแล้ว
๒๑ ธ.ค. ๕๙๓๐ ธ.ค. ๕๙ดอนเจ้าปู่ (ดอนลิง)พนาพนาอำนาจเจริญพระครูสิริภาวนาภิรม087-2625-723งานจบไปแล้ว
๒๑ ธ.ค. ๕๙๓๐ ธ.ค. ๕๙วัดศรีบุญนาคเตยขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระอาจารย์วิเศษ วิชิโต094-5219-619งานจบไปแล้ว
๓ ม.ค. ๖๐๑๒ ม.ค. ๖๐วัดบ้านเก่าบ่อแสนสุขหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญพระครูภาวนากิจจาทร087-1256-133งานจบไปแล้ว
๔ ม.ค. ๖๐๑๓ ม.ค. ๖๐วัดป่าพุทธนิมิตฮีคำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี084-7459-602งานจบไปแล้ว
๕ ม.ค. ๖๐๑๔ ม.ค. ๖๐วัดนาหนองทุ่งนาหนองทุ่งแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูปริยัตยานุการ094-2677-223งานจบไปแล้ว
๕ ม.ค. ๖๐๑๔ ม.ค. ๖๐วัดป่านาสะอาดนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญพระปลัด สงวน อนุตฺตโร094-1849-787งานจบไปแล้ว
๖ ม.ค. ๖๐๑๕ ม.ค. ๖๐วัดสายนาดงสายนาดงโคกก่งชานุมานอำนาจเจริญเจ้าอธิการ ขวัญใจ กนฺตสีโล088-3674-665งานจบไปแล้ว
๘ ม.ค. ๖๐๑๗ ม.ค. ๖๐วัดเหมือดแอ่ขามป้อมขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวิมลพัฒนคุณงานจบไปแล้ว
๑๒ ม.ค. ๖๐๒๑ ม.ค. ๖๐วัดนาดีนาดีหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม083-3723-297งานจบไปแล้ว
๑๔ ม.ค. ๖๐๒๓ ม.ค. ๖๐วัดเอี่ยมวนารามม่วงเดียดคำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม089-2827-557งานจบไปแล้ว
๑๔ ม.ค. ๖๐๒๓ ม.ค. ๖๐วัดบ้านห้วยยางห้วยยางเจียดเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี089-9468-852งานจบไปแล้ว
๑๕ ม.ค. ๖๐๒๒ ม.ค. ๖๐วัดศรีสงคราม (ไม่มีปริวาส)ท่าบ่อท่าบ่อศรีสงครามนครพนมพระครูภาวนากิจจาทร087-2187-701งานจบไปแล้ว
๑๗ ม.ค. ๖๐๒๖ ม.ค. ๖๐วัดน้อยโพธิ์คำน้อยโพธิ์คำในเมืองเมืองนครพนมพระครูปริยัตโพธิคุณ093-2495-919งานจบไปแล้ว
๑๗ ม.ค. ๖๐๒๖ ม.ค. ๖๐วัดปัจฉิมวันเสารีกเสารีกพนาอำนาจเจริญพระครูสิริภาวนาภิรม081-3211-599งานจบไปแล้ว
๑๗ ม.ค. ๖๐๒๖ ม.ค. ๖๐วัดนาไผ่นาไผ่เหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานีพระครูอาทรวิสุทธิมงคล092-6860-008งานจบไปแล้ว
๒๐ ม.ค. ๖๐๒๙ ม.ค. ๖๐ที่พักสงฆ์ป่าช้านาห้วยแดงนาห้วยแดงโนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี089-9179-101งานจบไปแล้ว
๒๒ ม.ค. ๖๐๓๑ ม.ค. ๖๐วัดนาหว้านาหว้าหนองสิมเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวชิรธรรมโสภณ081-8769-335งานจบไปแล้ว
๒๓ ม.ค. ๖๐๑ ก.พ. ๖๐ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้าทรายพูลทรายพูลขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล098-1975-699งานจบไปแล้ว
๒๓ ม.ค. ๖๐๑ ก.พ. ๖๐สวนป่าปฏิบัติธรรมบ้านตะกั่วป่าตะกั่วป่าตะกั่วป่าหนองสองห้องขอนแก่นพระครูภาวนากิจจาทร089-4428-221งานจบไปแล้ว
๒๘ ม.ค. ๖๐๖ ก.พ. ๖๐วัดพระธาตุดอยฮางดอยแม่แอบดอยฮางเมืองเชียงรายพระอาจารย์ จันลา วริวณฺโณ081-0207-458งานจบไปแล้ว
๒๙ ม.ค. ๖๐๗ ก.พ. ๖๐วัดป่าลุมพุกลุมพุกนาตาลนาตาลอุบลราชธานีพระครูสุเขตกาญจนคุณ080-4879-544งานจบไปแล้ว
๑ ก.พ. ๖๐๑๐ ก.พ. ๖๐วัดโนนจิกโนนจิกน้อยกุดชุมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีพระครูอุบลวรรณาภรณ์080-4799-792งานจบไปแล้ว
๒ ก.พ. ๖๐๘ ก.พ. ๖๐วัดศรีใคร (ไม่มีปริวาส)ลิ้นฟ้าลิ้นฟ้ายางชุมน้อยศรีสะเกษพระนิวัตน์ ยโสธโร087-8741-281งานจบไปแล้ว
๒ ก.พ. ๖๐๑๑ ก.พ. ๖๐วัดศรีบุญเรืองหาดแพงหาดแพงศรีสงครามนครพนมพระครูภาวนากิจจาทร081-0516-899งานจบไปแล้ว
๒ ก.พ. ๖๐๑๑ ก.พ. ๖๐วัดป่าบ๋าพอกบ๋าพอกหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม088-1088-439งานจบไปแล้ว
๘ ก.พ. ๖๐๑๗ ก.พ. ๖๐วัดสิงห์ทองตูมม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานีพระครูวิศาลสุวรรณคุณ084-9617-208งานจบไปแล้ว
๙ ก.พ. ๖๐๑๘ ก.พ. ๖๐วัดป่ายางกลางยางกลางยางน้ำยืนอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม089-2839-680งานจบไปแล้ว
๙ ก.พ. ๖๐๑๘ ก.พ. ๖๐วัดเกาะแก้วหนองสามสีหนองสามสีเสนางคนิคมอำนาจเจริญพระอาจารย์ จันลา วริวณฺโณ084-8389-279งานจบไปแล้ว
๑๑ ก.พ. ๖๐๒๐ ก.พ. ๖๐วัดแปลงกระถินแปลงกระถินหัวถนนพนัสนิคมชลบุรีพระครูสิริภาวนาภิรม083-8086-197งานจบไปแล้ว
๑๒ ก.พ. ๖๐๒๑ ก.พ. ๖๐วัดอรุณสวัสดิ์บากหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม088-1088-439งานจบไปแล้ว
๑๖ ก.พ. ๖๐๒๕ ก.พ. ๖๐วัดปฏิรูปปฏิรูปศรีสงครามศรีสงครามนครพนมพระครูภาวนากิจจาทร087-4376-159งานจบไปแล้ว
๑๙ ก.พ. ๖๐๒๘ ก.พ. ๖๐วัดป่าบูรพารามหนองมะเกลือดงชนเมืองสกลนครพระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ089-9848-028งานจบไปแล้ว
๒๓ ก.พ. ๖๐๔ มี.ค. ๖๐วัดสว่างอารมณ์นาขนันแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูศรีสุตาลังการ085-2513-159งานจบไปแล้ว
๒๔ ก.พ. ๖๐๕ มี.ค. ๖๐วัดโพนสูงดอนโทนขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม089-5826-608งานจบไปแล้ว
๑ มี.ค. ๖๐๑๐ มี.ค. ๖๐วัดหินแห่-โนนอุดมดอนกลางโกสุมพิสัยมหาสารคามพระปริพัฒน์ ปริปุณฺโณ087-8293-399งานจบไปแล้ว
๑ มี.ค. ๖๐๑๐ มี.ค. ๖๐วัดป่าลาดคำไชยมงคลบุ่งเมืองอำนาจเจริญพระอาจารย์ จันลา วริวณฺโณ083-3862-995งานจบไปแล้ว
๑ มี.ค. ๖๐๑๐ มี.ค. ๖๐วัดยางเครือยางเครือหัวนาเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี085-7781-415งานจบไปแล้ว
๑๑ มี.ค. ๖๐๒๐ มี.ค. ๖๐วัดหนองเหล็กหนองเหล็กโพธิ์ชัยพนมไพรร้อยเอ็ดพระครูภาวนากิจจาทร084-3895-589งานจบไปแล้ว
๑๒ มี.ค. ๖๐๒๑ มี.ค. ๖๐วัดโนนแดงจันทราวาสโนนแดงขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล085-4901-358งานจบไปแล้ว
๑๒ มี.ค. ๖๐๒๑ มี.ค. ๖๐วัดป่าหนองบัวคอนสายคอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานีพระอาจารย์ จันลา วริวณฺโณ089-5799-912งานจบไปแล้ว
๒๓ มี.ค. ๖๐๑ เม.ย. ๖๐วัดพิชโสภารามเรืองอุดมแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม086-2222-527งานจบไปแล้ว
๑ เม.ย. ๖๐๙ เม.ย. ๖๐ที่พักสงฆ์ใหม่สันติสุข (ไม่มีปริวาส)โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมพระครูภาวนากิจจาทร089-2495-814งานจบไปแล้ว
๑๗ เม.ย. ๖๐๒๖ เม.ย. ๖๐วัดสนมหมกหญ้าสนมหมากหญ้าแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี080-7321-035งานจบไปแล้ว
๑๘ เม.ย. ๖๐๒๗ เม.ย. ๖๐วัดนาฬิกาวาสโนนสูงหนองนกทาเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวิมลพัฒนคุณ085-6123-995งานจบไปแล้ว
๒ พ.ค. ๖๐๑๑ พ.ค. ๖๐สถานปฏิบัติธรรมจอมทองดอนหันโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์พระครูสิริภาวนาภิรม089-2839-680งานจบไปแล้ว
๒ พ.ค. ๖๐๑๑ พ.ค. ๖๐วัดป่าโนนเก่าห้วยไร่สีสุกไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญพระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ089-4242-899งานจบไปแล้ว
๑๓ พ.ค. ๖๐๒๒ พ.ค. ๖๐ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดินดอนสวรรค์น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารพระครูสิริภาวนาภิรม080-4204-297งานจบไปแล้ว
๒๑ พ.ค. ๖๐๓๐ พ.ค. ๖๐วัดตะเคียนทอง (ไม่มีปริวาส)เขาคิชกูฏจันทบุรีพระครูภาวนากิจจาทร080-1614-366งานจบไปแล้ว
๕ มิ.ย. ๖๐๑๔ มิ.ย. ๖๐วัดศรีมงคลนายูงไม้กลอนพนาอำนาจเจริญพระครูสุภัทรธรรมจารี086-2547-507งานจบไปแล้ว
๒๔ มิ.ย. ๖๐๓ ก.ค. ๖๐วัดพิชโสภาราม (หน้าพรรษา)แก้งเหนือแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม086-2222-527งานจบไปแล้ว