หนังสือ แสงสว่างทางปฏิบัติ ฉบับสมบูรณ์นี้ ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๕ บรรยายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชปริยัตยากร ที่ใช้พร่ำสอนบรรดาศิษยานุศิษย์เป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่เริ่มสอนกัมมัฏฐาน พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นเนื้อหาธรรมบรรยาย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่ถูกทางตามแนวสติปัฏฐาน ๔ แก่ผู้ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานในหลักสูตร ๓ เดือน ในพรรษา หลักสูตร ๙ คืน ๑๐ วัน และ ๔ คืน ๕ วัน ตลอดถึงกิจกรรมสำคัญในโอกาสต่างๆ
หนังสือ แสงสว่างทางปฏิบัติ ชุดนี้ มี ๕ เล่ม ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ คือ
- ชีวประวัติหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร ที่ได้เขียนไว้ในปี พ.ศ.๒๕๔๑ และธรรมะประกอบการปฏิบัติ
- แนะแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
- อันตราย สิ่งขวางกั้นการบรรลุธรรม และโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
- ไขข้อข้องใจเรื่องสมาธิ สมาบัติ มรรคผล นิพพาน และอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
- ความงามของพระพุทธศาสนา ตอบปัญหากัมมัฏฐาน และปกิณกะธรรมต่างๆ
ดังนั้น เนื้อหาสาระจึงเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติธรรม ท่านที่ไม่เคยปฏิบัติกัมมัฏฐานมา อ่านแล้วอาจจะเข้าใจยาก หรือไม่เกิดความอิ่มใจเท่าที่ควร หรือบางท่านเคยปฏิบัติมาก็จริง แต่ว่าอ่านแล้วอาจจะไม่ได้ความซึ้งใจดีเข้าใจดีเท่ากับตอนที่ปฏิบัติไปด้วยได้ฟังเทศน์ไปด้วยทุกวัน เนื่องด้วยในตอนนั้น สภาวธรรมต่างๆเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติด้วยจริงๆ ผู้ปฏิบัติเป็นส่วนมากย่อมมีความคิดว่า “หลวงพ่อท่านเทศน์เหมือนกับว่ารู้สภาวธรรมของเรา แก้สภาวธรรมให้แก่เรา เตือนเราโดยเฉพาะ” เมื่อเป็นดังนี้ การอ่านหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นการทบทวนข้อข้องใจบางประการเท่านั้น จะให้ซาบซึ้งเหมือนปฏิบัติไปด้วยได้ฟังเทศน์ไปด้วยไม่ได้
อีกอย่างหนึ่ง ขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลาย อย่าพึงเข้าใจเนื้อหาของธรรมะเป็นแบบหลักวิชาการโดยตรง เหมือนกับเรียนหลักนักธรรมเป็นต้น การเทศน์ของหลวงพ่อนั้นเป็นโวหารมุ่งให้ผู้ฟังที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นๆ เป็นผู้มีใจอาจหาญรื่นเริง ใคร่ในการปฏิบัติธรรมยิ่งๆขึ้นไปเท่านั้น มิได้มุ่งให้เป็นแบบแผนเป็นแบบเรียนอย่างในนักธรรมชั้นตรี โท เอก แต่ประการใด ท่านได้อาศัยประสบการณ์จากการปฏิบัติกัมมัฏฐานที่ได้ปฏิบัติมาแล้วบ้าง ประสบการณ์จากการสอนกัมมัฏฐานบ้าง และได้ศึกษาค้นคว้าจากตำรับตำรา หรือจากคำเทศน์คำสอนของครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านบ้าง มาเป็นเครื่องประกอบ
ถ้านับย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า ๔๒ ปี ผลงานของหลวงพ่อเป็นงานที่ได้แสดงพระธรรมเทศนา บรรยายสอนกัมมัฏฐานทั้งสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐานมีปรากฏอยู่มากมาย และในการจัดพิมพ์หนังสือชุดแสงสว่างทางปฏิบัติ ครั้งที่ ๕ นี้ มีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อน้อมอุทิศบุญถวายในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
๒. เพื่อเป็นคู่มือศึกษาธรรมภาคปฏิบัติแก่ผู้เจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน
๓. เพื่อสืบทอดมรดกธรรมและรักษาปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้ฝากแนวทางการปฏิบัติไว้
๔. เพื่อเผยแผ่พระสัทธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญสืบไป
ขออนุโมทนากุศลเจตนาของท่านเจ้าภาพผู้บริจาคทรัพย์เพื่อจัดพิมพ์หนังสือชุด แสงสว่างทางปฏิบัติ นี้ไว้เป็นสมบัติในบวรพุทธศาสนา ขอให้ทุกท่านที่ได้บำเพ็ญบุญร่วมกันในครั้งนี้ จงมีความสุขสวัสดิ์ และบุญกุศลทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระ จงบังเกิดมีแด่ท่านผู้อ่าน ผู้จัดทำ ผู้บริจาคปัจจัยร่วมสร้างหนังสือด้วยกันจงทุกท่านเทอญ.

พระครูสิริภาวนาภิรม