รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๕

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน มีแก้ว ๒๗ ๕…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๔

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๔ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระสมจิต กตปุญฺโญ วงศรีจันทร์ ๓๑ ๑๑…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๓ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระกิตติเวช กิตฺติวุฑฺโฒ กระแจะจันทร์ ๒๖ ๕…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระสมพงษ์ เตชธโช ทองพระศรี ๓๘ ๔…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๑ ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระโอภาส สมจิตฺโต วันเท่า ๒๖ ๕…

ค่ายคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ๕-๗ มิ.ย. ๖๒

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตลอดถึงบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ๑๐๐ กว่าชีวิต เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วัดพิชโสภาราม ระหว่างวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

พิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา วัดพิชโสภาราม นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม ได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองเปรียญธรรมขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนประสบความสำเร็จในชั้นนั้น ๆ

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา วัดพิชโสภาราม นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาส ได้ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

พิธีปลูกฝ้ายเตรียมงานบุญจุลกฐิน (๑๘ พ.ค. ๖๒)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดพิชโสภาราม คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์ และส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันปลูกฝ้าย เพื่อเตรียมงานมหาบุญจุลกฐินประจำปี ๒๕๖๒