รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๓

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๔๓/๒๕๑๕เด็กชายอนุชิตพิสาชัย๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๔๓/๒๕๑๙เด็กหญิงสังวาลทองตาม๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๔๓/๒๕๒๐เด็กหญิงสุกัญญาชมจันทร์๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๔๓/๒๕๒๑เด็กหญิงสุดสายใจชมจันทร์๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๔๓/๒๕๒๒เด็กหญิงยุพาพรสาแดง๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๔๓/๒๕๒๓เด็กหญิงจุฑาทิพย์วิลามาศ๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๔๓/๒๕๒๔เด็กหญิงเบญจมาศคณะรัตน์๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๔๓/๒๕๑๖เด็กชายมนัสพาดี๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๔๓/๒๕๑๗เด็กชายพรชัยชมจันทร์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๔๓/๒๕๑๘เด็กชายคำภายาตรา๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๕๔๓/๑๒๘๕นางสาวนงนุชอานนท์๒๕๒๗ธ.ศ.โท
๑๒.อบ ๔๕๔๓/๑๒๘๖เด็กหญิงวารีแซ่ปึ้ง๒๕๒๙ธ.ศ.โท
๑๓.อบ ๔๕๔๓/๑๒๘๗เด็กหญิงกัลยาพุทธา๒๕๓๑ธ.ศ.โท
๑๔.อบ ๔๕๔๓/๑๒๘๘เด็กหญิงนิตยาโคตรสมบัติ๒๕๓๑ธ.ศ.โท
๑๕.อบ ๔๕๔๓/๑๒๘๙เด็กหญิงจุฑาทิพย์โสดากุล๒๕๓๒ธ.ศ.โท
๑๖.อบ ๔๕๔๓/๑๒๙๐เด็กหญิงเดือนเพ็ญจันดียืน๒๕๓๒ธ.ศ.โท
๑๗.อบ ๔๖๔๓/๐๑๖๗นายแสงอร่ามยาตรา๒๕๒๘ธ.ศ.เอก
๑๘.อบ ๔๖๔๓/๐๑๖๘เด็กชายยมนาเหมแดง๒๕๒๘ธ.ศ.เอก
๑๙.อบ ๔๖๔๓/๐๑๖๙นายศรชัยนามบุญมี๒๕๒๘ธ.ศ.เอก
๒๐.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๒นางสาวเสาวลักษณ์สีสอน๒๕๒๘ธ.ศ.เอก
๒๑.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๓เด็กหญิงยุพาพรสืบก่ำ๒๕๒๘ธ.ศ.เอก
๒๒.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๐เด็กชายพรชัยชาหลักคำ๒๕๒๙ธ.ศ.เอก
๒๓.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๔เด็กหญิงทองทิพย์วงศ์ขันธ์๒๕๒๙ธ.ศ.เอก
๒๔.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๕เด็กหญิงคนึงนิจสายสุดตา๒๕๓๐ธ.ศ.เอก
๒๕.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๖เด็กหญิงสุพัตราวงศ์ขันธ์๒๕๓๐ธ.ศ.เอก
๒๖.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๗เด็กหญิงชุลีรัตน์หอมปัญญา๒๕๓๐ธ.ศ.เอก
๒๗.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๘เด็กหญิงฉวีวรรณศรศิลป์๒๕๓๐ธ.ศ.เอก
๒๘.อบ ๔๖๔๓/๐๑๗๑เด็กชายอาทิตย์ยาตรา๒๕๓๑ธ.ศ.เอก