รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๓

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๗๐นายโชคชัยกระแสคุณ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๗๑นายวิชิตบุญอ่อน๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๗๒นายชาตรีชมพูจันทร์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๗๓นายสมพรบุญภา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๗๔นายธีรยุทธมูลแก้ว๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๗๕นายนิรินทรพิพัฒน์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๗๖เด็กชายชนินทรเพาะพืช๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๗๗เด็กชายอิทธิพลบุญศรี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๗๘เด็กหญิงกาญจนาลีน้อย๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๗๙เด็กหญิงเจนจิราพิมพรมมา๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๘๐เด็กชายโชนทองเติม๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๘๑เด็กชายธวัชชัยนนพละ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๘๒เด็กชายธวัชัยบุญเรือง๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๘๓เด็กชายประสิทธิ์สิงห์เชื้อ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๘๔เด็กชายอภิสิทธิ์กุลมณี๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๘๕เด็กหญิงวราภรณ์พุ่มจันทร์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๘๖เด็กหญิงวันเพ็ญเต็มกระโทก๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๘๗เด็กหญิงวิชชุดาพิมสา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๘๘เด็กหญิงอรวรรณโมหา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๘๙เด็กชายกิตติศักดิ์สงยาง๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๙๐เด็กชายธิดาการเกษ๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๙๑เด็กชายอานนท์นามสี๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๙๒เด็กหญิงรสสุคนธ์มีไพทูล๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๒๓เด็กชายเกษมศักดิ์ตั้งชาติ๒๕๔๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๒๔เด็กหญิงอมรรัตน์แสงแดง๒๕๔๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๒๕เด็กชายณัฐกรานต์สมมาก๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๒๖เด็กชายยุรนันท์เจริญวงค์๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๒๗เด็กหญิงนิฐรุจาการสมทบ๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๒๘เด็กหญิงปานมณีมั่นนิยม๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๒๙เด็กหญิงมัจฉากองบุตร๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๓๐เด็กหญิงสุกัญญาพุนนิกุล๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๓๑เด็กหญิงสุนิษาศรีขจร๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๓๒เด็กชายธนากรบริบูรณ์๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๓๓เด็กชายสุริยามาตา๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๓๔เด็กชายอัครเดชพูนทะวี๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๓๕เด็กหญิงทิพาวรรณตระการจันทร์๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๓๖เด็กหญิงบุญพิทักษ์บุญลา๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๙๓เด็กชายชาญยุทธพลสืบก่ำ๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๙๔เด็กชายนนทวัฒน์ดำบรรณ๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๙๕เด็กชายพรสวรรค์จันดียืน๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๙๖เด็กชายเรืองศักดิ์เหมดี๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๙๗เด็กชายสิทธิชัยสายสุดตา๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๙๘เด็กชายสุธาดลบุตรจันทร์๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๕๓/๐๘๑๙๙เด็กหญิงจุฑามาศสมขาว๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๐๐เด็กหญิงทัศนีย์จันทร์หอม๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๐๑เด็กหญิงนงค์รักษ์พิมบุตร๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๐๒เด็กชายธีรพงศ์ณุวงษศรี๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๐๓เด็กหญิงชนม์นิภาสายสุดตา๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๐๔เด็กหญิงธิดารัตน์หาโค้น๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๐๕เด็กหญิงรัชนีกรสายสุดตา๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๐๖เด็กหญิงสุทธิดาบุรีวรรณ๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๐๗เด็กชายคุณากรพิมพ์บุตร๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๐๘เด็กชายภานุบุญชู๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๐๙เด็กชายรัตนะบุญชิด๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๑๐เด็กชายวีระยุทธสุภาษร๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๑๑เด็กชายสมศรีรุนานัด๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๑๒เด็กหญิงกาญจนาทานาฤทัย๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๑๓เด็กหญิงขนิษฐายอดเพชร๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๑๔เด็กหญิงจิรารัตน์นักเทศน์๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๐.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๑๕เด็กหญิงบุษยากรขานสันเทียะ๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๑.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๑๖เด็กหญิงปิยาภรณ์สิงห์เผ่น๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๒.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๑๗เด็กหญิงภัทรธาวดีคำสี๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๓.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๑๘เด็กหญิงเมธาวัณย์หน่อทองหลาง๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๔.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๑๙เด็กหญิงศิธาทิพย์จันทร์หอม๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๕.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๒๐เด็กหญิงสุมิตราทาทิพย์๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๖.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๒๑เด็กหญิงวิจิตตราบุตรจันทร์๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๗.อบ ๔๔๕๓/๐๘๒๒๒เด็กหญิงศุภระดาบุญชิต๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๘.อบ ๔๕๕๓/๐๘๘๓นางสาวพิมฉวีกุลบุตร๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๙.อบ ๔๕๕๓/๐๘๘๔นายวีระชัยเต็มกระโทก๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๐.อบ ๔๕๕๓/๐๘๘๕นางสาวอัญธิกาพรมเพ็ญ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๑.อบ ๔๕๕๓/๐๘๘๖นางสาวนันทิดาโสมมา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๒.อบ ๔๕๕๓/๐๘๘๗เด็กหญิงจุฑารัตน์บุญประกอบ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๓.อบ ๔๕๕๓/๐๘๘๘เด็กหญิงอมรรัตน์ศรีแสน๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๔.อบ ๔๕๕๓/๐๘๘๙เด็กหญิงพรทิวาบุญคุณ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๕.อบ ๔๕๕๓/๐๘๙๐เด็กหญิงอินทุอรขำทับ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๖.อบ ๔๕๕๓/๐๘๙๑เด็กชายทลัดแสงพุฒ๒๕๔๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๗.อบ ๔๕๕๓/๐๘๗๙เด็กหญิงบุบผาศิริฉายา๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๘.อบ ๔๕๕๓/๐๘๘๐เด็กหญิงชนม์นภัสปัดภัย๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๙.อบ ๔๕๕๓/๐๘๘๑เด็กหญิงนรินทร์เครื่องกัณฑ์๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๐.อบ ๔๕๕๓/๐๘๘๒เด็กหญิงปณิดาบุญชิต๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๑.อบ ๔๖๕๓/๐๔๗๖นายสุธีแววงค์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๘๒.อบ ๔๖๕๓/๐๔๗๗นางสาวยุวดีต้นบุญ๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๘๓.อบ ๔๖๕๓/๐๔๗๘นางสาวศรีสุดาดวงพุฒ๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๘๔.อบ ๔๖๕๓/๐๔๗๙นายธวัชชัยสายสิงห์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๘๕.อบ ๔๖๕๓/๐๔๘๐นางสาวกานดาพุนนิกุล๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๘๖.อบ ๔๖๕๓/๐๔๘๑นางสาวศิราพรกาละพันธ์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๘๗.อบ ๔๖๕๓/๐๔๘๒นางสาวจินตหราบริบูรณ์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๘๘.อบ ๔๖๕๓/๐๔๘๓นางสาววิภาดาทองปลาย๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๘๙.อบ ๔๖๕๓/๐๔๘๔เด็กหญิงมาริษาพันแสน๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๙๐.อบ ๔๖๕๓/๐๔๘๕เด็กหญิงอารียาอินทร์เพ็ญ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๙๑.อบ ๔๖๕๓/๐๔๘๖เด็กชายไตรรัตน์กลิ่นหอม๒๕๔๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๙๒.อบ ๔๖๕๓/๐๔๘๗เด็กหญิงกานดาพุทธขันธ์๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๙๓.อบ ๔๖๕๓/๐๔๗๔อุบาสิกาสมจิตรละดาดก๒๔๘๗วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.เอก
๙๔.อบ ๔๖๕๓/๐๔๗๕อุบาสิกาสมหมายเมืองทอง๒๔๙๘วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.เอก