วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๕

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๗นางสาวไอลดาบุญสร้าง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๖นางสาวจุฑาทิพย์ประสาจันทร์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๘นายกิตติศักดิ์คำนาค๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๙นายชานนท์ชาวตะโปน๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๖๐นายทองพันพานทอง๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๖๑นายนิรันดร์โพธิ์ขาว๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๖๒นายบัญชาแสงพุฒ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๖๓นายพรชัยศรีสุข๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๖๔นายพันนาสืบก่ำ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๖๕นายมงคลรัตน์ชินโพคัง๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๖๖นายศตายุกองพร๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๔๗เด็กชายรุ่งฟ้าภาระวัน๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๒เด็กหญิงนิชกานต์ศาลาน้อย๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๓เด็กหญิงนิตยาชนะสุข๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๔เด็กหญิงปทุมวดีทองนำ๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๕เด็กหญิงสุดารัตน์ยินดี๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๔๖เด็กชายไชยาลีน้อย๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๔๘เด็กชายวสันต์บุญเรื่อง๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๔๙เด็กชายวันชัยนามไธสงฆ์๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๐เด็กชายอนุสรณ์จันลา๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๑เด็กหญิงธัญสิริคำนาค๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๒๕เด็กชายชัยวัฒน์หาระสาร๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๒๖เด็กชายธนโชติอ้วนผิว๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๒๙เด็กชายผดุงเดชคุณบุตร๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๓๒เด็กชายภานุวัฒน์แสงแดง๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๓๔เด็กชายสิทธิชัยขันสิงห์๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๓๖เด็กหญิงประวีณาฐานเจริญ๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๓๘เด็กหญิงวิลาวรรณ์สมตัว๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๔๐เด็กหญิงแสงพรรษาวณานิชย์๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๒๗เด็กชายธีรวัฒน์ทะนงค์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๒๘เด็กชายนัฐพลโสภาสิน๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๓๐เด็กชายพัสกรบุญลา๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๓๑เด็กชายเพชรกล้าริมิลา๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๓๓เด็กชายสมจิตรชามะรัตน์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๓๕เด็กหญิงกุลยนัทเจิมจันทร์ทึก๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๓๗เด็กหญิงพรชิตราขันสิงห์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๓๙เด็กหญิงศิริญาภรณ์ใชญัน๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๗๑เด็กชายจักรกฤตย์สอนพรม๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๗๒เด็กชายจิระพงษ์บรรทอน๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๗๔เด็กชายชัยวัฒน์สาละธิต๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๗๘เด็กชายธนวัฒน์กาเผือก๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๗๙เด็กชายธนวัฒน์ทนไทย๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๘๐เด็กชายธีรพงษ์พูลทอง๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๘๓เด็กชายปิยะพงษ์บูรณะศรี๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๙๓เด็กชายอภิชาติสีหมอก๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๙๕เด็กชายอภิวัฒน์โสภานเวช๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๐๑เด็กหญิงเจษฎาภรณ์สีหมอก๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๐๔เด็กหญิงณัฐธิดาจันทร์หอม๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๑๓เด็กหญิงพวงผกาเหมแดง๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๑๙เด็กหญิงวิจิตรามูลราช๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๒๑เด็กหญิงสุนิสาสืบก่ำ๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๗๐เด็กชายขวัญใจทาสีฟู๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๘๒เด็กชายประวิทย์อยู่เจริญ๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๘๕เด็กชายรัฐพงษ์สิงห์เผ่น๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๘๗เด็กชายวิทยาบุตรจันทร์๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๘๘เด็กชายวินัยนารี๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๘๙เด็กชายศักดิ์ชลสิทธิ์คำน้อย๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๙๐เด็กชายสุรศักดิ์ยาตรา๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๙๒เด็กชายอนุวัฒน์สายสุดตา๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๐.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๙๔เด็กชายอภิชาติบูรณะศรี๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๑.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๙๖เด็กชายอภิวัฒน์พันธ์แสน๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๒.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๙๘เด็กหญิงกมลรัตน์กะวาลธง๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๓.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๐๒เด็กหญิงเซลีน่าเบรเคเซน๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๔.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๐๕เด็กหญิงธณษพรสีสะอาด๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๕.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๐๙เด็กหญิงนิภาภรณ์โขงวงศ์๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๖.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๑๑เด็กหญิงผกาวัลย์พงษาแก้ว๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๗.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๑๒เด็กหญิงพรวดีสืบก่ำ๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๘.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๑๕เด็กหญิงรจนพรรณพิลากุล๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๙.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๑๗เด็กหญิงวาสนาวงค์เวิน๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๐.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๖๘เด็กชายกิตติศักดิ์นามวงค์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๑.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๖๙เด็กชายเกษมสุขเหมแดง๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๒.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๘๑เด็กชายธีรวัฒน์พันธ์แสน๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๓.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๙๑เด็กชายเสกสรรการะพันธ์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๔.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๙๗เด็กหญิงกนกวรรณบุญชิต๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๕.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๐๘เด็กหญิงนิติพรดวงมาลา๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๖.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๑๖เด็กหญิงวรรณิษาแสงพระจันทร์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๗.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๑๘เด็กหญิงวาสนาแสนสุข๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๘.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๒๐เด็กหญิงสบัยทิพย์ผาพิบูล๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๙.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๒๒เด็กหญิงสุพรรษามีจอม๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๐.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๒๓เด็กหญิงอลิตาพัดลม๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๑.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๖๗เด็กชายกรีฑาบรรทอน๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๒.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๗๓เด็กชายฉัตรดนัยโสพิตะชา๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๓.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๗๕เด็กชายชาญณรงค์จันทารุณ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๔.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๗๖เด็กชายณรงค์ฤทธิ์นามผล๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๕.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๗๗เด็กชายณัฐยศจันทร์ปลิว๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๖.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๘๔เด็กชายยงยศจันทะนุด๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๗.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๘๖เด็กชายวรเดชโฉมศิวะพันธ์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๘.อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๙๙เด็กหญิงจริยาพูลทอง๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๙.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๐๐เด็กหญิงจินตนาวงศ์กลาง๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๐.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๐๓เด็กหญิงณัฐชาภรณ์โคตรสมบัติ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๑.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๐๖เด็กหญิงธัญญลักษณ์เรืองสุข๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๒.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๐๗เด็กหญิงธัญญาภรณ์ทองลิ่มสุด๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๓.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๑๐เด็กหญิงประภาพรแพงจักร๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๔.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๑๔เด็กหญิงพิมพ์ชนกศรีเจริญ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๕.อบ ๔๔๕๕/๑๐๙๒๔เด็กหญิงอัจราชูช่วย๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๖.อบ ๔๕๕๕/๐๙๖๕นางสาวกนกวรรณโพธิ์สนธิ์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๗.อบ ๔๕๕๕/๐๙๖๗นายชาตรีชมพูจันทร์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๘.อบ ๔๕๕๕/๐๙๖๘นางสาวนงลักษณ์ทาลา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๙.อบ ๔๕๕๕/๐๙๗๐นางสาวอัญชนาขันจันทา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๐.อบ ๔๕๕๕/๐๙๖๒นางสาวอุทัยวรรณสมศรี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๑.อบ ๔๕๕๕/๐๙๖๓นางสาวสาวิตรีพวงทอง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๒.อบ ๔๕๕๕/๐๙๖๔นางสาวสริญดาบัววิไล๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๓.อบ ๔๕๕๕/๐๙๖๖นางสาวธันย์ชนกสายสิงห์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๔.อบ ๔๕๕๕/๐๙๗๑นายชนินทรเพาะพืช๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๕.อบ ๔๕๕๕/๐๙๗๒นายชิตณรงค์ทอนไสระ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๖.อบ ๔๕๕๕/๐๙๗๓นายประภาสเจริญลอย๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๗.อบ ๔๕๕๕/๐๙๗๔นายวินัยบำเพ็ญ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๘.อบ ๔๕๕๕/๐๙๗๕นายสุขสันต์บรรดาตั้ง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๙.อบ ๔๕๕๕/๐๙๗๖นายสุวิทย์พิมพ์มะขัน๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๐.อบ ๔๕๕๕/๐๙๗๗นางสาวเข็มรัตน์คล้ายทอง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๑.อบ ๔๕๕๕/๐๙๗๘นางสาวนิดตญาสุดตา๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๒.อบ ๔๕๕๕/๐๙๗๙นางสาวพรนิภาพวงทอง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๓.อบ ๔๕๕๕/๐๙๘๐นางสาววิชชุดาพิมสา๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๔.อบ ๔๕๕๕/๐๙๘๑นายชัยวัฒน์ฑีฆะ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๕.อบ ๔๕๕๕/๐๙๘๒นายปิยะณัฐเวียงคำ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๖.อบ ๔๕๕๕/๐๙๘๓เด็กหญิงนันทนานนพละ๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๗.อบ ๔๕๕๕/๐๙๘๔เด็กหญิงมนทิญาทองทับ๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๘.อบ ๔๕๕๕/๐๙๘๕เด็กหญิงณัฐวิภาโมหา๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๙.อบ ๔๕๕๕/๐๙๘๖เด็กหญิงมัจฉากองบุตร๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๐.อบ ๔๕๕๕/๐๙๘๗เด็กหญิงมุทิตาศาลาน้อย๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๑.อบ ๔๕๕๕/๐๙๘๘เด็กหญิงวราภรณ์สายงาม๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๒.อบ ๔๕๕๕/๐๙๘๙เด็กหญิงศิริลักษณ์โมหา๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๓.อบ ๔๕๕๕/๐๙๖๙เด็กหญิงลดาวัลย์เหลากลม๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๔.อบ ๔๕๕๕/๐๙๕๓เด็กชายธนากรบริบูรณ์๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๕.อบ ๔๕๕๕/๐๙๕๔เด็กชายสุริยามาตา๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๖.อบ ๔๕๕๕/๐๙๕๕เด็กชายอัครเดชพูนทวี๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๗.อบ ๔๕๕๕/๐๙๕๖เด็กหญิงกชมนชนกใชญัน๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๘.อบ ๔๕๕๕/๐๙๕๗เด็กหญิงกัณฐาภรณ์สายงาม๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๙.อบ ๔๕๕๕/๐๙๕๘เด็กหญิงเจนจิราแสงลับ๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๓๐.อบ ๔๕๕๕/๐๙๕๙เด็กหญิงนฤมลทองเนตร๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๓๑.อบ ๔๕๕๕/๐๙๖๐เด็กหญิงนิพาดาชาวตะโปน๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๓๒.อบ ๔๕๕๕/๐๙๖๑เด็กหญิงสุชาวดีสระกำ๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๓๓.อบ ๔๕๕๕/๐๙๔๐แม่ชีจิราวรรณเครือสนธิ์๒๕๓๙วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๔.อบ ๔๕๕๕/๐๙๔๔เด็กชายคุณากรพิมพ์บุตร๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๕.อบ ๔๕๕๕/๐๙๔๕เด็กหญิงกาญจณาสายสุดตา๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๖.อบ ๔๕๕๕/๐๙๔๖เด็กหญิงขนิษฐายอดเพชร๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๗.อบ ๔๕๕๕/๐๙๔๗เด็กหญิงบุษยากรขานสันเทียะ๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๘.อบ ๔๕๕๕/๐๙๔๘เด็กหญิงปิยาภรณ์สิงห์เผ่น๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๙.อบ ๔๕๕๕/๐๙๔๙เด็กหญิงเมธาวัณย์หน่อทองหลาง๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๐.อบ ๔๕๕๕/๐๙๕๐เด็กหญิงวิจิตราบุตรจันทร์๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๑.อบ ๔๕๕๕/๐๙๕๑เด็กหญิงสุมิตราทาทิพย์๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๒.อบ ๔๕๕๕/๐๙๕๒เด็กหญิงจรรยารัตน์ป้อมหิน๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๓.อบ ๔๖๕๕/๐๔๒๒นายนิรินทร์พิพัฒน์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๔.อบ ๔๖๕๕/๐๔๒๓นายสวรรค์พระวัง๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๕.อบ ๔๖๕๕/๐๔๒๔นายอนุวัฒน์สายเล็น๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๖.อบ ๔๖๕๕/๐๔๒๕นายอภิสิทธิ์ซาหา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๗.อบ ๔๖๕๕/๐๔๒๖นางสาวณัฐธิดาจันพิทักษ์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๘.อบ ๔๖๕๕/๐๔๒๗นางสาวทิพวรรณสิมเยอร์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๙.อบ ๔๖๕๕/๐๔๒๘นางสาวนุจรินทร์บุญภา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๐.อบ ๔๖๕๕/๐๔๒๙นางสาวนุสบาโมหา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๑.อบ ๔๖๕๕/๐๔๓๐นางสาวปิยนุชถนอมจิตต์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๒.อบ ๔๖๕๕/๐๔๓๑นางสาวพัชรีมีแสง๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๓.อบ ๔๖๕๕/๐๔๓๒นางสาวเพ็ญประภาเถาว์โมลา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๔.อบ ๔๖๕๕/๐๔๓๓นางสาวศิริพรเหลาผา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๕.อบ ๔๖๕๕/๐๔๓๔นางสาวสายสมรโขงวงค์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๖.อบ ๔๖๕๕/๐๔๓๕นายกมลมูลแก้ว๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๗.อบ ๔๖๕๕/๐๔๓๖นายณัฐพลภาคะ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๘.อบ ๔๖๕๕/๐๔๓๗นายณัฐวุฒิประทุมทราย๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๙.อบ ๔๖๕๕/๐๔๓๘นายเทพรังสรรค์อันโน๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๐.อบ ๔๖๕๕/๐๔๓๙นายธวัธชัยยั่งยืน๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๑.อบ ๔๖๕๕/๐๔๔๐นายธีรยุทธมูลแก้ว๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๒.อบ ๔๖๕๕/๐๔๔๑นายปัญญาเหมบุญ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๓.อบ ๔๖๕๕/๐๔๔๒นายพงศธรพันโบ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๔.อบ ๔๖๕๕/๐๔๔๓นายมิตรชัยลักขนัต๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๕.อบ ๔๖๕๕/๐๔๔๔นายวิชิตบุญอ่อน๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๖.อบ ๔๖๕๕/๐๔๔๕นางสาวกาญจนากลิ่นหอม๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๗.อบ ๔๖๕๕/๐๔๔๖นางสาวเกศมณีเย็นใจ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๘.อบ ๔๖๕๕/๐๔๔๗นางสาวเกษอรุณวงค์คำจันทร์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๙.อบ ๔๖๕๕/๐๔๔๘นางสาวจันทร์จิราภูวงค์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๐.อบ ๔๖๕๕/๐๔๔๙นางสาวจำนรรจาแสนบุดดา๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๑.อบ ๔๖๕๕/๐๔๕๐นางสาวจิตราภาสมตัว๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๒.อบ ๔๖๕๕/๐๔๕๑นางสาวจุลักษณ์ตระทอง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๓.อบ ๔๖๕๕/๐๔๕๒นางสาวชรินทร์ทิพย์พันธ์ศรี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๔.อบ ๔๖๕๕/๐๔๕๓นางสาวนรินทรประสานพันธ์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๕.อบ ๔๖๕๕/๐๔๕๔นางสาวนิภาวรรณจินพละ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๖.อบ ๔๖๕๕/๐๔๕๕นางสาวบัวพันธ์โมหา๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๗.อบ ๔๖๕๕/๐๔๕๖นางสาวเบญจมาศมิ่งขวัญ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๘.อบ ๔๖๕๕/๐๔๕๗นางสาวปราณีแวววงค์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๙.อบ ๔๖๕๕/๐๔๕๘นางสาวรัชนีวรรณโพธิ์พา๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๘๐.อบ ๔๖๕๕/๐๔๕๙นางสาวนันทิดาโสมมา๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๘๑.อบ ๔๖๕๕/๐๔๖๐นางสาวอมรรัตน์ศรีแสน๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๘๒.อบ ๔๖๕๕/๐๔๖๑นางสาววรรณภายำยวน๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๘๓.อบ ๔๖๕๕/๐๔๖๒นางสาวศรัญญาโนลี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๘๔.อบ ๔๖๕๕/๐๔๖๓นางสาวศิริสุภญาทองจันทร์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๘๕.อบ ๔๖๕๕/๐๔๖๔นางสาวสมพรกุจันทร์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๘๖.อบ ๔๖๕๕/๐๔๖๕นางสาวสินใจจักรศรี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๘๗.อบ ๔๖๕๕/๐๔๖๖นางสาวสุวรรณีสายรัตน์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๘๘.อบ ๔๖๕๕/๐๔๖๗นางสาวอนุธิดาจรลี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๘๙.อบ ๔๖๕๕/๐๔๖๘นางสาวอินทุอรขำทับ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๙๐.อบ ๔๖๕๕/๐๔๘๗นางสาวสุดาพรดวงพุฒ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๙๑.อบ ๔๖๕๕/๐๔๖๙นายไกรสรณ์สอนแสง๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๙๒.อบ ๔๖๕๕/๐๔๗๐นายประสิทธิ์สิงห์เชื้อ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๙๓.อบ ๔๖๕๕/๐๔๗๑นายศิริศักดิ์โมหา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๙๔.อบ ๔๖๕๕/๐๔๗๒นายอภินันทชัยสายสิงห์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๙๕.อบ ๔๖๕๕/๐๔๗๓นางสาวกิตติยาณีเครื่องจันทร์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๙๖.อบ ๔๖๕๕/๐๔๗๔นางสาวกุลธิดากำทรัพย์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๙๗.อบ ๔๖๕๕/๐๔๗๕นางสาวจุรีพรพันโบ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๙๘.อบ ๔๖๕๕/๐๔๗๖นางสาวดารณีจันทะเสน๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๙๙.อบ ๔๖๕๕/๐๔๗๗นางสาวดาวเรืองขันสิงห์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๐๐.อบ ๔๖๕๕/๐๔๗๘นางสาวบุษบาชนะพล๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๐๑.อบ ๔๖๕๕/๐๔๗๙นางสาวประภัสสรโมหา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๐๒.อบ ๔๖๕๕/๐๔๘๐นางสาวพัชนีกรเคนท้าว๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๐๓.อบ ๔๖๕๕/๐๔๘๑นางสาวภัทรสุดามิ่งขวัญ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๐๔.อบ ๔๖๕๕/๐๔๘๒นางสาวภูสุดาศรีรินทร์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๐๕.อบ ๔๖๕๕/๐๔๘๓นางสาวยุพินพูนทวี๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๐๖.อบ ๔๖๕๕/๐๔๘๔นางสาวราศรีหอมนวล๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๐๗.อบ ๔๖๕๕/๐๔๘๕นางสาววรการต์โพนแก่น๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๐๘.อบ ๔๖๕๕/๐๔๘๖นางสาวสุดาพรดวงพุฒ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๐๙.อบ ๔๖๕๕/๐๔๘๘นางสาวสุพัตราดวงบุปผา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๑๐.อบ ๔๖๕๕/๐๔๘๙นางสาวสุลิสาแก้วลาน๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๑๑.อบ ๔๖๕๕/๐๔๙๐นางสาวอมรรัตน์เจิมจันทร์ทึก๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๑๒.อบ ๔๖๕๕/๐๔๙๑นางสาวอรทัยสายมณี๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๑๓.อบ ๔๖๕๕/๐๔๙๒นางสาวออรยาสุพรรณ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๑๔.อบ ๔๖๕๕/๐๔๙๓เด็กชายกิตติศักดิ์สงยาง๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๑๕.อบ ๔๖๕๕/๐๔๙๔เด็กชายธวัชชัยบุญเรือง๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๑๖.อบ ๔๖๕๕/๐๔๙๕เด็กหญิงจิตราภรณ์สุพรรณนนท์๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๑๗.อบ ๔๖๕๕/๐๔๙๖เด็กหญิงนันธิดาพิมพ์โพธิ์๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๑๘.อบ ๔๖๕๕/๐๔๙๗เด็กหญิงนุจรีย์เขียวคำ๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๑๙.อบ ๔๖๕๕/๐๔๙๘เด็กหญิงเบญจมาศช่างเรือง๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๒๐.อบ ๔๖๕๕/๐๔๙๙เด็กหญิงปนัฐดาคงยิ่ง๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๒๑.อบ ๔๖๕๕/๐๕๐๐เด็กหญิงปัทมวรรณแสวงนาม๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๒๒.อบ ๔๖๕๕/๐๕๐๑เด็กหญิงพนิดาสายรัตน์๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๒๓.อบ ๔๖๕๕/๐๕๐๒เด็กหญิงภัทราภรณ์การัตน์๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๒๔.อบ ๔๖๕๕/๐๕๐๓เด็กหญิงรัชดาพรเทียนหอม๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๒๕.อบ ๔๖๕๕/๐๕๐๔เด็กหญิงวันเพ็ญเต็มกระโทก๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๒๖.อบ ๔๖๕๕/๐๕๐๕เด็กหญิงวาสนาสดชื่น๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๒๗.อบ ๔๖๕๕/๐๕๐๖เด็กหญิงสุพรรณีแพงศรี๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๒๘.อบ ๔๖๕๕/๐๕๐๗เด็กหญิงหฤทัยแสงทอง๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๒๙.อบ ๔๖๕๕/๐๕๐๘เด็กหญิงอนันตยางามพันธ์๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๓๐.อบ ๔๖๕๕/๐๕๐๙เด็กหญิงอมรรัตน์แสงแดง๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๓๑.อบ ๔๖๕๕/๐๕๑๐เด็กหญิงอันตราสิงสนั่น๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๓๒.อบ ๔๖๕๕/๐๕๑๑เด็กหญิงเพ็ญพักตร์โมหา๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๓๓.อบ ๔๖๕๕/๐๕๑๒เด็กหญิงสิรินยาใจเด็ด๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๓๔.อบ ๔๖๕๕/๐๕๑๓เด็กหญิงสุคนทิพย์วะยะลุน๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๓๕.อบ ๔๖๕๕/๐๕๑๔เด็กหญิงสุดารัตน์สุพรรณนนท์๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๓๖.อบ ๔๖๕๕/๐๕๑๕เด็กหญิงนิฐรุจาการสมทบ๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๓๗.อบ ๔๖๕๕/๐๕๑๖เด็กหญิงสมพักตร์สิงห์กล้า๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๓๘.อบ ๔๖๕๕/๐๕๑๗เด็กหญิงสุกัญญาชาตรี๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๒๓๙.อบ ๔๖๕๕/๐๔๒๑เด็กหญิงศุภระดาบุญชิด๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก