โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม รุ่นที่ ๒

ประมวลภาพโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รุ่นที่ ๒ ของคณะครูและนักเรียน ตลอดจนถึงบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๙๐  คน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผอ.สำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งโครงการนี้ใช้ระยะเวลา ๓ วัน คือวันที่ ๑๓-๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒