วัดพิชโสภาราม

อุทยัพพยญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

อุทยัพพยญาณ
ธรรมบรรยาย เรื่อง

อุทยัพพยญาณ

โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)
วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘