วัดพิชโสภาราม

ภังคญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

ภังคญาณ
ธรรมบรรยาย เรื่อง

ภังคญาณ

โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)
ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘