วัดพิชโสภาราม

ภยตูปัฏฐานญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

ภยตูปัฏฐานญาณ
ธรรมบรรยาย เรื่อง

ภยตูปัฏฐานญาณ

โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)
วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘