วัดพิชโสภาราม

อาทีนวญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

อาทีนวญาณ
ธรรมบรรยาย เรื่อง

อาทีนวญาณ

โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)
วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘