วัดพิชโสภาราม

นิพพิทาญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

นิพพิทาญาณ
ธรรมบรรยาย เรื่อง

นิพพิทาญาณ

โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)
วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘