วัดพิชโสภาราม

มุญจิตุกัมยตาญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

มุญจิตุกัมยตาญาณ
ธรรมบรรยาย เรื่อง

มุญจิตุกัมยตาญาณ

โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)
ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘