วัดพิชโสภาราม

ปฏิสังขาญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

ปฏิสังขาญาณ
ธรรมบรรยาย เรื่อง

ปฏิสังขาญาณ

โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)
วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘