วัดพิชโสภาราม

หนทางสู่นิพพาน

หนทางสู่นิพพาน (เทศน์ที่วัดโพนสูง วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๓)          วันนี้อาตมภาพก็มีโอกาสได้มากล่าวธรรมะให้คณะครูบาอาจารย์ได้รับฟัง ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายผู้สละเวลาอันมีค่าได้มาปฏิบัติธรรม ก็ข้อให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้นั่งสมาธิฟัง เพราะว่าเวลาที่เราได้มาอยู่ร่วมกันนี้ ถือว่าเป็นเวลาอันน้อยที่เราจะสามารถทำจิตทำใจของเราให้สงบเป็นสมาธิ ที่จะทำจิตทำใจของเราให้เกิดวิปัสสนาญาณ ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน          เวลา…

สาระของชีวิต

สาระของชีวิต (เทศน์ที่สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง วันที่ ๗ ก.ย. ๕๖)          องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า สาระของชีวิตหรือแก่นของชีวิตที่แท้จริงนั้น ก็คือบุญกุศล คือการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา พระองค์ทรงตรัสสาระของชีวิตไว้อย่างนั้น ถ้าผู้ใดเกิดมาแล้วไม่รู้จักการให้ทาน ถือว่าสาระของชีวิตคือการให้ทานของบุคคลนั้นก็เป็นโมฆะไป…

ปฏิบัติถูกจึงเห็นผล

ปฏิบัติถูกจึงเห็นผล (เทศน์ที่วัดพิชโสภาราม วันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๓)          วันนี้จะขอเน้นไปที่เคล็ดลับของการปฏิบัติธรรม เราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้เกิดผล เท่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เคยแนะนำพร่ำสอน หรือว่ากระผมได้เคยศึกษา เหตุที่ทำให้การปฏิบัติได้ผลดีนั้น          ประการที่ ๑ พวกเราต้องไปอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้…

สมาธิเป็นฐานของวิปัสสนา

(เทศน์วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๓)          วันนี้ก็เป็นวันธัมมัสสวนะ ก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตั้งใจฟังธรรม การฟังธรรมนั้นมีคุณูปการมาก สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา ถ้าเราฟังธรรมด้วยใจจดจ่อจริง ๆ แล้ว ย่อมได้อานิสงส์มากมายหลายประการ…

อารยธรรม

อารยธรรม             ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์และขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่าน             วันนี้กระผมมีโอกาสได้มาบรรยายธรรมประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายอีกวาระหนึ่ง ซึ่งวันนี้เกล้ากระผมก็จะน้อมนำเอาธรรมะในเรื่องอารยธรรมมาบรรยายประกอบการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายสืบไป             คำว่า “อารยธรรม” นั้น หมายความได้หลายประการ ประการที่…

หัวใจหลักของการปฏิบัติ ๔ ประการ

หัวใจหลักของการปฏิบัติ ๔ ประการ                   ขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทร ผู้เป็นประมุขประธานสงฆ์ที่วัดเก่าสันติสุขแห่งนี้ แล้วก็ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน             กระผมก็ถือว่าเป็นศิษยานุศิษย์วัดพิชรูปหนึ่ง แล้วก็เป็นศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทรอีกรูปหนึ่ง ท่านก็มีเมตตากับกระผมเป็นกรณีพิเศษ หลายเรื่อง หลายอย่าง หลายประการ ซึ่งวันนี้ก็เสร็จจากภาระแล้วก็มากราบท่าน…

หลักการปฏิบัติ ๓ ประการ

หลักการปฏิบัติ ๓ ประการ             เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ที่ใคร่ในการสดับรับฟังธรรมมะก่อนนอน วันนี้รายการธรรมมะก่อนนอน อาตมภาพก็จะได้น้อมนำเอาธรรมมะในภาคปฏิบัติ ซึ่งวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องหลักในการประพฤติปฏิบัติที่จะได้ผลดี มาบรรยายให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟัง หลักในการที่จะทำให้การปฏิบัติได้ผลดีนั้น ท่านผู้รู้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านกล่าวไว้ ๓ ประการ คือ ๑. อุปนิสสย …

หนทางแห่งการปฏิบัติ

หนทางแห่งการปฏิบัติ             ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอนอบน้อมแด่คณะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม ณ โอกาสบัดนี้ ก่อนอื่นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เอามือลง คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เอามือลงแล้วก็นั่งสมาธิฟัง เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ขอให้ถืออิริยาบถ ทุกอิริยาบถนั้นเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรม ฉะนั้นก็ขอให้นั่งสมาธิฟัง กำหนดที่หูข้างหนึ่ง กำหนดว่า “ได้ยินหนอ ได้ยินหนอ”…

สุขและทุกข์

สุขและทุกข์             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า ขอโอกาสคณะสงฆ์ ขอโอกาสพระเถรานุเถระ ขอโอกาสสหธรรมิกทั้งหลายทั้งปวง ขอโอกาสผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติธรรม ทุกท่านทุกคน ณ…