พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำพระสงฆ์สามเณรและอุบาสก อุบาสิกา วัดพิชโภาราม เวียนเทียนประทักษิณรอบอุโบสถ เพื่อเป็นการบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แด่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา…

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดีด้วยใจ ฮวมแฮง กินข้าวแลงฮวมกัน ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายเกษม…

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม รุ่นที่ ๒

ประมวลภาพโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รุ่นที่ ๒ ของคณะครูและนักเรียน ตลอดจนถึงบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๙๐  คน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผอ.สำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งโครงการนี้ใช้ระยะเวลา…

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คณะครูและนักเรียนตลอดถึงบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๗๘ คน ณ วัดพิชโสภาราม ๖๒/๐๒/๐๗

พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ คณะอุบาสก-อุบาสิกา และคณะศิษย์วัดพิชโสภารามทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

ขอเชิญเข้าปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม หน้าพรรษา

ขอเชิญเข้าปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม หน้าพรรษา พิธีถวายศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา ๒ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ…