วัดพิชโสภาราม

พิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา วัดพิชโสภาราม นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม ได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองเปรียญธรรมขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนประสบความสำเร็จในชั้นนั้น ๆ

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา วัดพิชโสภาราม นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาส ได้ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

พิธีปลูกฝ้ายเตรียมงานบุญจุลกฐิน (๑๘ พ.ค. ๖๒)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดพิชโสภาราม คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์ และส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันปลูกฝ้าย เพื่อเตรียมงานมหาบุญจุลกฐินประจำปี ๒๕๖๒

โครงการคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประมวลภาพโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประจำปี 2562 วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๒๐ คน

พิธีถวายน้ำสรงพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุพร้อมทั้งรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร ประจำปี ๒๕๖๒

บ่ายวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ คณะศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระบรมสารีริกธาุต พร้อมทั้งอัฐิธาตุและรูปเหมือนหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร ตามประเพณีที่ทางวัดได้ทำสืบต่อมายาวนาน เพื่่อแสดงออกถึงกตัญญูกตเวทิตาคุณ และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข

พิธีแห่รูปเหมือนหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร งานถวายน้ำสรงประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ คณะศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ได้ร่วมกันแห่พระบรมสารีริกธาตุ และรูปเหมือนพร้อมอัฐิธาตุของหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร รอบหมู่บ้านแก้งเหนือ เรืองอุดม คำม่วง…

พิธีทำบุญตักบาตรงานถวายน้ำสรงหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร ๑๖ เม.ย. ๖๒

เช้าวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำพาคณะศิษย์ตักบาตรพระสงฆ์สามเณร เพื่อน้อมบุญอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เนื่องในโอกาสบุญประจำปีพิธีถวายน้ำสรงรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระราชปรยัตยากร

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เม.ย. ๖๒

ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อน้อมถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ สำหรับในปีนี้มีผู้มาบรรพชาจำนวน ๓๘ คน

ตารางงานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ตารางงานปฏิบัติธรรม เครือข่ายวัดพิชโสภาราม ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ…