วัดพิชโสภาราม

พิธีถวายน้ำสรงพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุพร้อมทั้งรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร ประจำปี ๒๕๖๒

บ่ายวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ คณะศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระบรมสารีริกธาุต พร้อมทั้งอัฐิธาตุและรูปเหมือนหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร ตามประเพณีที่ทางวัดได้ทำสืบต่อมายาวนาน เพื่่อแสดงออกถึงกตัญญูกตเวทิตาคุณ และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข

พิธีแห่รูปเหมือนหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร งานถวายน้ำสรงประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ คณะศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ได้ร่วมกันแห่พระบรมสารีริกธาตุ และรูปเหมือนพร้อมอัฐิธาตุของหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร รอบหมู่บ้านแก้งเหนือ เรืองอุดม คำม่วง…

พิธีทำบุญตักบาตรงานถวายน้ำสรงหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร ๑๖ เม.ย. ๖๒

เช้าวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำพาคณะศิษย์ตักบาตรพระสงฆ์สามเณร เพื่อน้อมบุญอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เนื่องในโอกาสบุญประจำปีพิธีถวายน้ำสรงรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระราชปรยัตยากร

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เม.ย. ๖๒

ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อน้อมถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ สำหรับในปีนี้มีผู้มาบรรพชาจำนวน ๓๘ คน

ตารางงานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ตารางงานปฏิบัติธรรม เครือข่ายวัดพิชโสภาราม ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ…

พิธีบำเพ็ญบุญวันชาตกาลครบ ๘๖ ปี พระราชปริยัตยากร

เช้าวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ได้ร่วมกันทำพิธีถวายพานสักการะ และทักษิณานุประทานเพื่อถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณท่าน อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูที่คณะศิษย์มีต่อพระเดชพระคุณท่านอย่างล้นหลาม

พิธีทำบุญตักบาตรวันชาตกาลครบ ๘๖ ปี พระราชปริยัตยากร

เช้าวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำพาศิษยานุศิษย์ทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๖ ปี ของพระเดชพระคุณท่าน

บรรยากาศการปฏิบัติธรรม งานทำบุญชาตกาลครบ ๘๖ ปี พระราชปริยัตยากร

ประมวลภาพบรรยากาศพระสงฆ์สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เนื่องในโอกาสวันชาตกาลครบ ๘๖ ปีของพระเดชพระคุณท่าน

พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำพระสงฆ์สามเณรและอุบาสก อุบาสิกา วัดพิชโภาราม เวียนเทียนประทักษิณรอบอุโบสถ เพื่อเป็นการบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แด่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา…