รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๑

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระสมพินิจ สมสีโล ผาแก้ว ๓๓๑๓๑๐๒๘ป.๑-๒
๒.พระศักดา จกฺกวโร สุทาสิริ ๒๖๑๐๒๙ป.๑-๒
๓.พระอุทัย อาภากโร ประทุม ๒๖๑๐๓๐ป.๑-๒
๔.พระนิทัศน์ ฐิตจิตโต สุนทรสิงห์ ๒๖๑๐๓๑ป.๑-๒
๕.พระคณัสนันท์ ชยานนฺโท ทองเป๊ะ ๒๕๑๐๓๒ป.๑-๒
๖.พระศุภวัฒน์ สุจิณฺโณ อนันต์ ๒๗๑๐๓๓ป.๑-๒
๗.สามเณรระพีพัฒน์ ประสานสิน ๑๗๑๐๓๔ป.๑-๒
๘.สามเณรวีระชัย รัตโน ๑๗๑๐๓๕ป.๑-๒
๙.สามเณรเจตดิลก ศรีสันต์ ๑๗๑๐๓๖ป.๑-๒
๑๐.สามเณรกชกร โพธิจักร ๑๗๑๐๓๗ป.๑-๒
๑๑.สามเณรคอนสะวัน ไชยจิต ๑๔๑๐๓๘ป.๑-๒
๑๒.พระฤทธิเดช อุตฺตโม ธรรมวงศา ๒๓๑๗๙๒ป.๑-๒
๑๓.สามเณรทินกร อภิรัตน์มนตรี ๑๗๑๗๙๓ป.๑-๒
๑๔.สามเณรมะโนลม วิไลสุก ๑๗๑๗๙๔ป.๑-๒
๑๕.สามเณรเอกสุวันนา วิลัย ๑๗๑๗๙๕ป.๑-๒
๑๖.สามเณรต่อศักดิ์ ทองยิ้ม ๑๓๑๗๙๖ป.๑-๒
๑๗.พระสุรศักดิ์ ปสนฺนจิตโต เที่ยงกระโทก ๒๕๔๗๘ป.ธ.๓
๑๘.พระรัตนะ ญาณเตโช แก้วมณีวงศ์ ๒๓๔๗๙ป.ธ.๓
๑๙.พระพุดสวาด ญานกโร สิงห์สติ ๒๑๔๘๐ป.ธ.๓
๒๐.พระเกียรติมงคล นาควโร นาคราช ๒๖๑๐๖๑ป.ธ.๓
๒๑.พระมหาเจริญชัย สนฺตมโน หล้าแหล่ง ๒๗๓๔๔ป.ธ.๔
๒๒.พระมหาอนันท์ กิตฺติปญฺโญ นนทการ ๓๖๖๘๗ป.ธ.๔
๒๓.สามเณรพิทักษ์ ทรัพย์ประโคน ๑๗๖๘๘ป.ธ.๔
๒๔.พระมหาสุรศักดิ์ มหาวีโร ปานคำราม ๑๕๙ป.ธ.๕
๒๕.สามเณรยศกร สายสุข ๒๒๓ป.ธ.๖