ประวัติโดยสังเขป พระราชปริยัตยากร

ประวัติโดยสังเขป
พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

————————-

             ชื่อ พระราชปริยัตยากร ฉายา สารโท

             อายุ ๘๐ พรรษา ๖๑ น.ธ. เอก, พธ.บ. (กิตติมศักดิ์)

สถานะเดิม

             ชื่อ บุญเรือง นามสกุล คำแดง เกิดวันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ บิดา นายหนู มารดา นางจันทร์ นามสกุล คำแดง เกิดที่ บ้านตาแหลว หมู่ที่ ๕ ตำบลเจียด (ปัจจุบันเป็นตำบลหัวนา) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

บรรพชา

             เมื่อวันจันทร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พระอุปัชฌาย์ พระครูภัทรกิจโกศล วัดเหนือ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

อุปสมบท

             เมื่อวันพุธ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเส็ง วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ พัทธสีมา วัดโพธิ์ศรี ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             พระอุปัชฌาย์ พระครูภัทรกิจโกศล วัดเหนือ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             พระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการชา โชตโก วัดกลาง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             พระอนุสาวนาจารย์ พระประดิษฐ์ เขมวีโร วัดโพธิ์ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยฐานะ

             พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบ้านอีเติ่ง ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดสวนตาล ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี งานด้านการปกครอง

             พ.ศ. ๒๕๐๒ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ตำบลขามป้อม (ปัจจุบันตำบลแก้งเหนือ) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             พ.ศ. ๒๕๐๓ รักษาการเจ้าคณะตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตราตั้งที่ ๖/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๕

             พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตราตั้งที่ ๔๘/๒๕๐๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๘

             พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตราตั้งที่ ๕๔/๒๕๐๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๙

             พ.ศ. ๒๕๓๑ ขอเสนอแยกตำบลขามป้อม ออกเป็นตำบลแก้งเหนือ

             พ.ศ. ๒๕๓๒ ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบลขามป้อม เนื่องจากทางราชการบ้านเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น ๒ ตำบล คือตำบลขามป้อม ซึ่งเป็นตำบลเดิม กับตำบลแก้งเหนือ ซึ่งเป็นตำบลใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

             พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับการแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตราตั้งที่ ๖/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

             พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตราตั้งที่ ๑๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘

             พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

สมณศักดิ์

             วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ที่ “พระครูวิศาลเขมคุณ”

             วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลชั้นตรี เป็นชั้นโท ในราชทินนามเดิม

             วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลชั้นโท เป็นชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

             วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการเป็นเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

             วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (สย.) ที่ “พระบวรปริยัติวิธาน”

             วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชปริยัตยากร”

             หมายเหตุ : มรณภาพ วันเสาร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๖