วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ปุพพภาคะนมการะ

ปุพพภาคะนมการะ

(นำ) หันทะ  มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภาคะนะมะการัง  กะโรมะ เส.

(รับ) นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต,   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น;

       อะระหะโต,                       ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส;

       สัมมาสัมพุทธัสสะ,              ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.

(ว่า  ๓  ครั้ง )