อุททิสนาธิฏฐานะคาถา

อุททิสนาธิฏฐานะคาถา

(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส.

บทที่  ๑

        (รับ) อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ           ด้วยบุญนี้อุทิศให้

        อุปัชฌายา  คุณุตตะรา                    อุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ

        อาจะริยูปะการา  จะ                       แลอาจารย์ผู้เกื้อหนุน

        มาตา ปิตา จะ ญาตะกา(ปิยา มะมัง) ทั้งพ่อแม่  แลปวงญาติ 

        สุริโย  จันทิมา  ราชา                      สูรย์จันทร์แลราชา

        คุณะวันตา  นะราปิ  จะ                  ผู้ทรงคุณ  หรือสูงชาติ

        พรัหมะมารา  จะ  อินทา  จะ          พรหม  มาร และอินทราช

        โลกะปาลา  จะ  เทวะตา                 ทั้งทวยเทพ  และโลกบาล

        ยะโม  มิตตา  มะนุสสา  จะ            ยมราช  มนุษย์มิตร

        มัชฌัตตา  เวริกาปิ  จะ                   ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

        สัพเพ  สัตตา  สุขี  โหนตุ                ขอให้เป็นสุขศานติ์ ทุกทั่วหน้าอย่าทุกข์ทน

        ปุญญานิ ปะกะตานิ เม                บุญผองที่ข้าทำ จงช่วยอำนวยศุภผล

        สุขัง  จะ  ติวิธัง  เทนตุ                   ให้สุขสามอย่างล้น

        ขิปปัง  ปาเปถะ  โว  มะตัง             ให้ลุถึงนิพพานพลัน

บทที่ ๒

        อิมินา  ปุญญะกัมเมนะ                   ด้วยบุญนี้ที่เราทำ

        อิมินา  อุททิเสนะ  จะ                     แลอุทิศให้ปวงสัตว์

        ขิปปาหัง  สุละเภ  เจวะ                  เราพลันได้ซึ่งการตัด

        ตัณหุปาทานะเฉทะนัง                     ตัวตัณหา อุปาทาน

        เย  สันตาเน  หินา  ธัมมา               สิ่งชั่ว ในดวงใจ

        ยาวะ  นิพพานะโต  มะมัง            กว่าเราจะถึงนิพพาน

        นัสสันตุ  สัพพะทาเยวะ                  มลายสิ้น จากสันดาน

        ยัตถะ  ชาโต  ภะเว  ภะเว              ทุก ๆ ภพ  ที่เราเกิด

        อุชุจิตตัง  สะติปัญญา                     มีจิตตรง และสติทั้งปัญญาอันประเสริฐ

        สัลเลโข  วิริยัมหินา                        พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

        มารา  ละภันตุ  โนกาสัง                  โอกาส อย่างพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลาย

        กาตุญจะ  วิริเยสุ  เม                      เป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม

        พุทธาทิปะวะโร  นาโถ                    พระพุทธผู้บวรนาถ

        ธัมโม  นาโถ  วะรุตตะโม                 พระธรรมที่พึ่งอันอุดม

        นาโถ  ปัจเจกะพุทโธ  จะ                พระปัจเจกพุทธะสม

        สังโฆ  นาโถตตะโร  มะมัง               ทบพระสงฆ์ที่พึ่งผยอง

        เตโสตตะมานุภาเวนะ                      ด้วยอานุภาพนั้น

        มาโรกาสัง  ละภันตุ  มา                  ขอหมู่มาร อย่าได้ช่อง

        ทะสะปุญญานุภาเวนะ                    ด้วยเดชบุญ ทั้งสิบป้อง

        มาโรกาสัง  ละภันตุ  มา                  อย่าเปิดโอกาสแก่มารเทอญ ฯ

————————-