วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

อภยปริตร

อภยปริตร

         ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

         ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

         ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

         สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง     โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสานัง                พุทธะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ              ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต

         สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง     โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

ปะริฬาหูปะสะมะนัง                 ธัมมะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ              ภะยา วูปะสะเมนตุ เต

         สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง     โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง               สังฆะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ              โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ