มหาทิพย์พระมนต์

มหาทิพย์พระมนต์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่าสามครั้งก่อนสวด)

          ชะยะ ชะยะ ปะฐะวีสัพพัง        ชะยะ สัตถา ระหะตะปัง

ชะยะ ชะยะ ปัจเจกกะสัมพุทธัง        ชะยะ อิสิมะเหสสุรัง

อินโท จะ เวนะเตยโย จะ              กุเวโร วารุโณปิ จะ

อัคคิ วาโย ปะชุนโณ จะ                กุเวโร จะตุโลกะปาละโก

ชะยะ ชะยะ หะโรหะรินเทวา       ชะยะ  พรหมมา ธะตะรัฏฐะกัง

ชะยะ ชะยะ นาโค วิรุฬหะโก             วิรูปักโข จันทิมาระวิ

อัฏฐาระสะ มะหาเทวา                  สิทธิตาปะสะอาทะโย

อะสีติ สาวะกา สัพเพ                     ชะยะ ลาภา ภะวันตุ เต

ชะยะ ชะยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ     ทะสะปาโล จะ เชยยะกัง

เอเตนะ ชะยะสิทธิเตเชนะ           ชะยะโสตถี ภะวันตุ เต

อัฏฐาธิกะสะตัง ยัสสะ                    มังคะลัง จะระณัททะวะเย

จักกะลักขะณะสัมปันนัง               นะเมตัง โลกะนายะกัง

อิมินา มังคะละเตเชนะ                  สัพพะสัตตะหิเตสิโน

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ               ชะยะโสตถี ภะวันตุ เต

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ               มะมัง รักขันตุ สัพพะทา

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ               สัพพะสิทธี ภะวันตุ เต

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ               สัพพะสิทธี ภะวันตุ เต

สัพพะสัตตู วิธังเสนตุ                      สัพพะโสตถี ภะวันตุ เต

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีลา      เนกขัมมะปัญญา วิริยัญจะ ขันตี

สัจจาธิฏฐานา สะหะเมตตุเปกขา    ยุทธายะโว คัณหะถะ อาวุธานิ

ปาระมิโย วิทิต๎วานะ                                   โพธิสัตตัสสะ สันติกัง

เกสะระราชา วะ อาคัญฉุง             โพธิสัตตัสสะ สันติกัง

มะยัง ปาระมิตา โยธา                    จะระเณนะ ตะยาภะตา

อัชชะ ทัสสามะ เต จีรัง               ชะยะภัททัง นะมัตถุ เต

      ชะยันโต โพธิยา มูเล                  สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ                 ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

พุทโธ จะ มัชฌิเม เสฏโฐ                 สารีปุตโต จะ ทักขิเณ

ปัจฉิเม ปิจะ อานันโท                     อุตตะเร โมคคัลลานะโก

โกณฑัญโญ ปุระภาเค จะ              พายัพเพ จะ คะวัมปะติ

อุปาลิ หะระติฏฐาเน                  อาคะเณยเย จะ กัสสะโป

ราหุโล เจวะ อิสาเณ                       สัพเพเต พุทธะมังคะลา

โย ญัต๎วา ปูชิโต โลเก                                   นิททุกโข นิรุปัททะโว

มะหาเทโว มะหาเตโช                    ชะยะโสตถี ภะวันตุ เต

ปะทุมุตตะโร จะ ปุระพายัง           อาคะเณยเย จะ เรวะโต

ทักขิเณ กัสสะโป พุทโธ                 หะระติเย สุมังคะโล

ปัจฉิเม พุทธะสิขี จะ                       พายัพเพ จะ เมธังกะโร

อุตตะเร สาก๎ยะมุนี เจวะ            อิสาเณ สะระณังกะโร

ปะฐะวิยัง กะกุสันโธ                       อากาเส จะ ทีปังกะโร

เอเต ทะสะ ทิสา พุทธา                  ราชะธัมมัสสะ ปูชิตา

นัตถิ โรคะภะยัง โสกัง                    เขมัง สัมปัตติทายะกัง

ทุกขะโรคะภะยัง นัตถิ                    สัพพะสัตตู วิธังเสนตุ

เตสัญญาเณนะ สีเลนะ                   สังยะเมนะ ทะเมนะ จะ

เตปิ ตัง อะนุรักขันตุ                       อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

อะนาคะตัสสะ พุทธัสสะ               เมตเตยยัสสะ ยะสัสสิโน

มะหาเทโว มะหาเตโช                    สัพพะโสตถี ภะวันตุ เต

นะโม เต พุทธะวีรัตถุ                     วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ

สัมพาธะปะฏิปันโนส๎มิ               ตัสสะ เม สะระณัง ภะวะ

ตะถาคะตัง อะระหันตัง                 จันทิมา สะระณัง คะโต

ราหุ จันทัง ปะมุญจัสสุ                   พุทธา โลกานุกัมปะกา

กินนุ สัตตะระมาโน วะ                  ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ                    กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุททา              ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตม๎หิ                                     โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

นะโม เต พุทธะวีรัตถุ                     วิปปะมุตโตสิ สัพพะธิ

สัมพาธะปะฏิปันโนส๎มิ               ตัสสะ เม สะระณัง ภะวะ

ตะถาคะตัง อะระหันตัง                 สุริโย สะระณัง คะโต

ราหุ สุริยัง ปะมุญจัสสุ                    พุทธา โลกานุกัมปะกา

โย อันธะกาเร ตะมะสี ปะภังกะโร  เวโรจะโน มัณฑะลิ อุคคะเตโช

มา ราหุ คิลิ จะรัง อันตะลิกเข       ปะชัง มะมะ ราหุ ปะมุญจะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะ                  ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ                    กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุททา                ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ                              

พุทธะคาถาภิคีโตม๎หิ                                     โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสะ          นะโม สังฆัสสะ, เสยยะถีทัง

หุลู หุลู หุลู สะวาหายะ,              

เหฏฐิมา จะ อุปะริมา จะ วิตถาริกา จะ ติริยัญ จะ,

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา,

สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา สัพพา อิตถิโย,

สัพเพ ปุริสา สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา,

สัพเพ เทวา สัพเพ มะนุสสา สัพเพ วินิปาติกา,

สะจิตตะกา อะจิตตะกา สะชีวิกา สัพเพ อะเวรา โหนตุ,

อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ, อะนีฆา โหนตุ, ทีฆายุกา โหนตุ, อะโรคา โหนตุ,

สัมปัตติ สะมิชฌะตุ สุขัง อัตตานัง ปะริหะรันตุ, สัพเพ มัง รักขันตุ จุปัททะวา ฯ

      ชะลัฏฐา วา ถะลัฏฐา วา         อากาโสปิจะ อันตะลิกเข

ปัพพะตัฏฐา สะมุททา จะ              รักขันติ จะ ละตาสิโน

เตปิ ตัง อะนุรักขันตุ                       อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

สุริยัง จันทะอังคารัง                       พุทธะพะฤหัสสะปะติฏฐิตา

สุกะระโส ราหูเกโส                         นะวัคคะระหา จะ สัพพะโส

เตสัง พะเลนะ เตเชนะ                   อานุภาเวนะ เตนะ จะ

เตปิ ตัง อะนุรักขันตุ                       อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

เจตะระวิสาขะเชฏเฐ จะ                อาสาเธ สะวะเน ตะถา

ภัททะปาเท จะ อาสุชเช                 กัตติเก มิคะสะริเก

ปุสเส มาเฆ ผัคคุเณ จะ                  โลกัง ปาเลนติ ธัมมะตา

เอเต ท๎วาทะสะ จะ มาเส           อานุภาเวนะ มะหาภูตา

เตปิ ตัง อะนุรักขันตุ                       อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

มูสิโก อุสะโภ พ๎ยัคโฆ                  สะโส นาโค จะ สัปปะโก

อัสสา เมณโฑ กะปิ เจวะ                กุกฏุโฏ สุวานะสุกะโร

เอเต ท๎วาทะสะ นักขัตตา           โลกัง ปาเลนติ ธัมมะตา

เตปิ ตัง อะนุรักขันตุ                       อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

อัสสะยุโช ภะระณี จะ                    กัตติกา โรหินีปิ จะ

มิคะสิรัญจะ อัท๎รัญ จะ                  ปุนัพเพสุ ปุสสาปิ จะ

อะกิเลโส จะ มาโฆ จะ                    ปุพพา จะ ผัคคุณี ตะถา

อุตตะระผัคคุณี เจวะ                     หัตถะจิตตา จะ สาติ จะ

วิสาขันลาธะเชฏฐะ-                   มูละปุพพัต๎ราสาฬ๎หะตา

เอกะวีสะติ นักขัตตา                      ปะภายันติ ทิเน ทิเน

เมสสะพะฤสะพะเมถุนา                กะระกะฏาสีหะกัญญะกา

ตุละพิจิกธะนูเจวะ                          มังกะรากุมภะมินนะภา

เอเต ท๎วาทะสะ จะ ราสี              อานุภาเวนะ เตนะ จะ

เตปิ ตัง อะนุรักขันตุ                       อาโรค๎เยนะ สุเขนะ จะ

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง              มา จะ โกจิ อุปัททะโว

ระตะนานิ จะ วัสสันตุ                     โชติกัสสะ ยะถา ฆะเร

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง              มา จะ โกจิ อุปัททะโว

กาญจะนานิ จะ วัสสันตุ                 เมณฑะกัสสะ ยะถา ฆะเร

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง               มา จะ โกจิ อุปัททะโว

ธะนะสารานิ ปะวัสสันตุ                ธะนัญชะยัสสะ ยะถา ฆะเร

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง              มา จะ โกจิ อุปัททะโว

ธะนะสารานิ ปะวัสสันตุ                อุคคะตัสสะ ยะถา ฆะเร

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง              มา จะ โกจิ อุปัททะโว

กาญจะนาชัลละลังกาเส                โชติกัสสะ ยะถา ฆะเร

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง                มา จะ โกจิ อุปัททะโว

สัพพะธะนานิ ปะวัสสันตุ               จิตตะกัสสะ ยะถา ฆะเร

มา ขะโย มา วะโย มัยหัง                มา จะ โกจิ อุปัททะโว

กะหาปะณานิ ปะวัสสันตุ              เมณฑะกัสสะ ยะถา ฆะเร

อักขะรัสสาริ นามะ อิสิ                   หิมะวันเต วะสิ ตะทา

สิทธิวิชชาธะรา สัพเพ                    เทวานัง ปูชิตา สะทา

พุทธา ปัจเจกะพุทธา จะ                อะระหันตา อินทะเทวะตา

พรัห๎มะอิสิมุนี เจวะ                        ท๎วาทะสะ รักขันติ สะทา

สิทธิวิชชาธะรา สัพเพ                    ท๎วาทะสะ รักขันติ สะทา

พุทธะสาวัง คุณัง วิชชัง                  พะละเตชัญจะ วิริยัง

สิทธิกัมมะธัมมะสัจจัง                    นิพพานัง โมกขะคุยหะกัง

ทานัง สีลัญจะ ปัญญา จะ             นิกขัมมะปุญญัง ภาค๎ยัง ตะปัง

ยะสัง สุขัง สิริ รูปัง                          จะตุวีสะติ เทสะนา

เอเต โสฬะสะ ธัมมา                       พุทธา เทวา สะรันติ จะ

ปัจเจกะอะระหันตา จะ                 อินทา เทวา สะพรัห๎มะกา

อิสิ มุนิ จะ ราชาโน                         ปุริโส จะ วิชชาธะรา

สัพเพ โลกาธิปะตี เทวา                 โสฬะสะภะวะพรัห๎มุนา

อะหะโย จะ สัปปา เจวะ                อัสโส เมณโฑ จะ กุกกุโฏ

โคมะหิงสา ตะถา หะตา                ติรัจฉานานุกัณฐะกา

กูโป ปะปาโต จะ โสพโภ จะ         อุภะโต ภะคะวะโตปิ จะ

ภัตโต วัสสะตุ ราชา จะ                  โจระโก อัคคะโปตะโก

สัสสะมารา จะ นาโค จะ                คะรุโฬ สุวะกินนะโร

มะหะโต เทวะเทโว จะ                   กุเวโร มะนุสโสปิ จะ

อะมะนุสโส จะ ยักโข จะ              มะหายักโข จะ รักขะโส

มะหานาโค ปิสาเจวะ                     มัคโค กุมภัณฑะโกปิ จะ

สิทธิวิชชาธะรา สัพเพ                    เสมหัง ปิตตัญจะ วายุกัง

อุปะกายะนิปาตัญจะ                     สัพเพ จะ ปิยะมิตตะโก

สัพเพ สัตตา จะ ยักขา จะ             เมตตะจิตตา สะทา ภะเว

เอกะปัญญา จะ สัพเพเต              สัพเพ รักขันตุ ตัง สะทา

อะหัง ลาภัง จะ ลาภานัง                สักกาโร ปูชิโต สะทา

สัพเพ เทวา มะนุสสา จะ                ปิยา รักขันตุ มัง สะทา

คามัง เทสัญจะ นะคะรัง                นะที ภูมิ จะ ปัพพะตัง

วะนะสะมุททะมัฏฐานัง                สัพเพ รักขันตุ ตัง สะทา

สิทธิพุทธา สิทธิธัมมา                    สิทธิสังฆา จะ อุตตะมา

สิทธิอัฏฐาระสะ มะหาเทวา             จะตุโลกะปาลา จะ เทวะตา

สิทธิปัจเจกะสัมพุทธา                    สิทธิสัพพัญญุสาวะกา

สิทธิราโม สิทธิเทวา                        สิทธิยักโข จะ รักขะโส

สิทธิวิชชาธะรา สัพเพ                    สิทธิอิสิ มะเหสสุรา

สิทธิปัพพะตะเทวานัง                    สิทธิการะณะเทวะตา

สิทธิปาสาทะเทวานัง                     สิทธิเจติยะเทวะตา

สิทธิโพธิรุกขะเทวะตา                    สิทธิสะรีระธาตุโย

พุทธะรูปัญจะ สัพเพสัง                  สัพพะรูปัญจะ เทวะตา

สิทธิติณณัง จะ รุกขานัง                 วะสิยา ฆะระเทวะตา

สิทธิชะละถะละตา จะ                   สิทธิอากาสะเทวะตา

สิทธิมุนี จะ ราชาโน                        สิทธิปุริสะลักขะโณ

สิทธิภูมมัฏฐะเทวะตา                    สิทธิกัมมะพะลัง วะรัง

สิทธิปาทา อะปาทา จะ                 สิทธิปาทา จะตุปาทะกา

พะหุปาทา จะ สัตตา จะ                สิทธิปักขา จะ วายุกัง

เอเตนะ สิทธิเตเชนะ                      ชะยะโสตถี ภะวันตุ เต

เอเตนะ สิทธิเตเชนะ                      มะมัง รักขันตุ สัพพะทา

เอเตนะ สิทธิเตเชนะ                      สัพพะสิทธี ภะวันตุ เต

สัพพะสัตตู วิธังเสนตุ                      สัพพะโสตถี ภะวันตุ เต

โย สังคามัง วะ คัจฉันโต                สะรันโต ทิพพะมันตะกัง

ชะยะพะลัง สุขัง ลาภัง                   สัพพะสัตตู วิธังเสนตุ

ปุตตะกามา สัพเพ ปุตตัง               ธะนะกามา สัพเพ ธะนัง

อะธิการัง ละเภยยาหัง                   ปุริโส ปัณฑิโตปิ จะ

ราชา อิตถี จะ เสฏฐี จะ                  ปุริโส ปัณฑิโตปิ จะ

สีโห พ๎ยัคโฆ วะราโห จะ           อัสสะเมณโฑ จะ สุภะโร

โคมะหิงสา ตะถา หัตถี                  ติรัจฉานานุกัณฐะกา

สัพเพ สัตตู อัญญะโลหัง                 ตามพะกัง สัพพะติปุกัง

อัตกิ อัญเญ จะ กุรุเต                      จัก๎รานักขาปะริสะกัง

โก ชะโน ทัณฑะนาสายะ             สัณหัง อัคคิ จะ วายุกัง

ขัคคะเสลัญจะ มัตติกัง                  ยันต๎ระภาสา นะ สาต๎ระกัง

อัญเญ จะ ตุมหากัง กัต๎วา                มันตะระมายา นิโยชิตัง

เอเตนะ สิทธิเตเชนะ                      มะมัง รักขันตุ สัพพะทา

เอเตนะ สิทธิเตเชนะ                      สัพพะสิทธี ภะวันตุ เต

ทุกขะโรคะภะยัง เวรา                    โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อันตะรายานิ อะเนกานิ                  วินัสสันตุ จะ เตชะสา

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง                   โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ                โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา โหมิ

สัพพะทา สะวาหายะ ฯ                     

         หมายเหตุ : ที่ลง เต ถ้าสวดให้ตัวเองว่า เม