อัฏฐสิกขาปทปาฐะ

อัฏฐสิกขาปทปาฐะ

(นำ) หันทะ  มะยัง  อัฏฐะสิกขาปะทะปาฐัง  ภะณามะ เส

(รับ) ปาณาติปาตา  เวระมะณี,       

        เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า;

อะทินนาทานา  เวระมะณี,                 

        เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้ว;

อะพรัห๎มะจะริยา  เวระมะณี,

        เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการกระทำอันมิใช่พรหมจรรย์;

มุสาวาทา  เวระมะณี,                   

        เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริง;

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี,

        เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท;

วิกาละโภชะนา  เวระมะณี,

        เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล;

นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนะมาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา  เวระมะณี,

        เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฟ้อนรำ การขับเพลง  การดนตรี การดูการเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศล,  การทัดทรงสวมใส่,   การประดับการตกแต่งตนด้วยพวงมาลา  ด้วยเครื่องหอมและเครื่องผัดทา;

อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา  เวระมะณี,

        เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูง  และที่นอนใหญ่ ดังนี้แล ฯ

———————–