คำอาราธนาพระปริตร

คำอาราธนาพระปริตร

      วิปัตติปะฏิพาหายะ          สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะทุกขะวินาสายะ             ปะริตตัง  พ๎รูถะ  มังคะลัง

      วิปัตติปะฏิพาหายะ          สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะภะยะวินาสายะ             ปะริตตัง  พ๎รูถะ  มังคะลัง

      วิปัตติปะฏิพาหายะ         สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะโรคะวินาสายะ              ปะริตตัง  พ๎รูถะ  มังคะลังฯ

———————–