คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ

คำสาธุการเมื่อพระเทศน์จบ

สาธุ   พุทธะสุโพธิตา,           สาธุ !  ความตรัสรู้ดีจริงของพระพุทธเจ้า

สาธุ   ธัมมะสุธัมมะตา,         สาธุ !  ความเป็นธรรมดีจริงของพระธรรม

สาธุ   สังฆะสุปะฏิปัตติ,        สาธุ !  ความปฏิบัติดีจริงของพระสงฆ์

อะโห   พุทโธ,                     พระพุทธเจ้า น่าอัศจรรย์จริง

อะโห   ธัมโม,                     พระธรรมเจ้า น่าอัศจรรย์จริง

อะโห   สังโฆ,                     พระสงฆเจ้า  น่าอัศจรรย์จริง

อะหัง   พุทธัญจะ   ธัมมัญจะ     สังฆัญจะ    สะระณัง   คะตา,

        ข้าพเจ้าถึงแล้ว, ซึ่งพระพุทธเจ้า, พระธรรมเจ้า, พระสงฆเจ้า, ว่าเป็นที่พึ่งระลึกถึง.

อุปาสิกัตตัง    เทเสสิง    ภิกขุสังฆัสสะ    สัมมุขา,

        ข้าพเจ้าขอแสดงตน,  ว่าเป็นอุบาสิกา,   ในที่จำเพาะหน้าพระภิกษุสงฆ์.

เอตัง   เม   สะระณัง    เขมัง,    เอตัง    สะระณะมุตตะมัง.

        พระรัตนตรัยนี้, เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอันเกษม, พระรัตนตรัยนี้, เป็นที่พึ่งอันสูงสุด. 

เอตัง   สะระณะมาคัมมะ,   สัพพะทุกขา    ปะมุจจะเย.

        เพราะอาศัยพระรัตนตรัยนี้  เป็นที่พึ่ง, ข้าพเจ้าพึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวง.

ยะถาพะลัง   จะเรยยาหัง    สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง.

        ข้าพเจ้าจักประพฤติ, ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอน, ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,  โดยสมควรแก่กำลัง.

ทุกขะนิสสะระณัสเสวะ    ภาคินิสสัง    อะนาคะเต.

        ขอข้าพเจ้าพึงมีส่วนแห่งพระนิพพาน,   อันเป็นที่ยกตนออกจากทุกข์,  ในที่ทุกสถาน  ในกาลทุกเมื่อ เทอญ,  

หมายเหตุ  :

        ผู้ชาย   พึงเปลี่ยนคำว่า  “คะตา”  เป็น   “คะโต”  พึงเปลี่ยนคำว่า   
“อุปาสิกัตตัง”  เป็น  อุปาสะกัตตัง” แล้วเปลี่ยนคำแปล เป็น “ว่าเป็นอุบาสก”

———————–