คำถวายผ้ากฐิน

คำถวายผ้ากฐิน

        อิมัง  ภันเต  สะปะริวารัง กะฐินะจีวะระทุสสัง  สังฆัสสะ  โอโณชะยามะ,  สาธุ  โน  ภันเต,  สังโฆ   อิมัง  สะปะริวารัง  กะฐินะทุสสัง  ปะฏิคคัณหาตุ,  ปะฏิคคะเหตวา  จะ  อิมินา   ทุสเสนะ  กะฐินัง  อัตถะระตุ,  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ.

        ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอน้อมถวาย, ผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระสงฆ์, ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย และญาติทั้งหลาย รับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

———————–