วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

คำถวายข้าวพระพุทธ

คำถวายข้าวพระพุทธ

อิมัง  สูปะพ๎ยัญชะนะสัมปันนัง   สาลีนัง   โภชะนัง   อุทะกัง วะรัง  พุทธัสสะ ปูเชมิ

(ถ้าหลายคนเปลี่ยน ปูเชมิ เป็น ปูเชมะ)

คำแปล

ข้าพเจ้าขอบูชาโภชนาหาร  พร้อมด้วยแกงและกับ อีกทั้งน้ำอันประเสริฐนี้ แด่พระพุทธเจ้า